בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  בחינת הבגרות בספרות בחינוך הכללי

4.3-8

1.  הנוהל לאישור יצירות לימוד שאינן בתכנית הלימודים בספרות

החל משנת הלימודים התשס"ז יפנו מורים בחטיבה העליונה בבית-הספר הכללי המבקשים ללמד יצירות אשר אינן מופיעות במפורש בתכנית הלימודים בספרות (ירושלים, התש"ס) - סיפור, רומן או מחזה - בבקשה בכתב אל הפיקוח על הוראת הספרות, משרד החינוך התרבות והספורט, בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911. הפניות צריכות להגיע עד חופשת החנוכה בכל שנה.

לקראת סוף כל שנת לימודים תתפרסם רשימת היצירות המאושרות להוראה בכל בתי הספר בארץ החל משנת הלימודים שלאחריה. יצירות שלא אושרו ולא פורסמו על ידי הפיקוח על הוראת הספרות לא תתקבלנה כיצירות שאפשר להיבחן עליהן בבחינת הבגרות בספרות. הוראה זו מבטלת כל הנחיה שקדמה לה, בין אם בחוברת תכנית הלימודים בספרות לחטיבה העליונה (התש"ס) ובין אם בחוזרי המפמ"ר או בכל פרסום רשמי אחר.


2.  הפרק "סיפור קצר" בשאלונים 904441 ו-05 בקיץ התשס"ז ובחורף התשס"ח

בקיץ התשס"ז ובחורף התשס"ח תתייחס אחת השאלות בפרק "סיפור קצר" לסיפור "דבר קטן וטוב" מאת ריימונד קרבר, בתרגומו של משה רון ("דבר קטן וטוב", כתר, 1986)בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לספרות, מר שלמה הרציג, טל' 02-5603604
ו-050-6282995.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006