תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

  שינוי בתאריכי האליפויות הארציות בניווט ספורטיבי
  ז'-י"ב ובכדורעף חופים ז'-י"ב, התשס"ו

9.3-4

1. בשל הבחירות לכנסת נקיים את האליפות בניווט ספורטיבי ז'-י"ב לתלמידים/ות, שפורסם בחוזר "הודעות ומידע" סו/1, סעיף 1-9.3, סעיף קטן 5 (מחזור מסכם ליגת מועדונים), רק במועד החלופי, ביום שני, ה' בניסן התשס"ו, 3.4.06. המועד הראשון מבוטל.
2. בשל בחינת הבגרות בהיסטוריה ובידיעת העם (קיץ 2006) אנו נאלצים לשנות את מועד האליפות בכדורעף חופים ז'-י"ב לתלמידים/ות, שפורסם גם הוא בחוזר הנ"ל, ולקיימה בימים י'-י"א בסיוון התשס"ו, 6-7.6.06.
בשאלות אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, טל' 03-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006