חוזר זה מבוטל
אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

 מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך

2.2-57

1. מבוא

1.1 תמצית

סעיף זה בא להסדיר את הנוהל למתן טיפול וטיפול תרופתי במוסד החינוך כשאי אפשר לתת את הטיפול בבית ובאחריות ההורים. הנחיות בנושא זה פורסמו בחוזר "הודעות ומידע" סו/3, סעיף 2.2-5, ועתה אנו מפרסמים אותן בהרחבה בהוראות הקבע שלהלן.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-2 באפריל 2006
  ב. התחולה: כלל התלמידים במערכת החינוך
  ג. הסטטוס: החלפה.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
- סעיף 2.2-5 בחוזר "הודעות ומידע" סו/3 - בתוקף
- סעיף 9 בחוזר נב/1 - בוטל.
  ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים:סעיף 2.2-8 בחוזר הוראות הקבע נט/6(א) , "הנחיות לאחות בית הספר בדבר מתן טיפול תרופתי דחוף בבית הספר" - בתוקף.
1.3 התפוצה: כלל עובדי מערכת החינוך ואגפי החינוך ברשויות המקומיות.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית
  ב. בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות
  ג. מספר הטלפון: 02-5603220/3451
  ד. כתובת דוא"ל: iritli@education.gov.il.


2. כללי

בריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים משפיעה על יכולתם לתפקד מבחינה לימודית, התנהגותית וחברתית. בשנים האחרונות חל גידול בבעיות הבריאות הכרוכות באורח החיים ובהרגלים - מצב שאפשר למנוע באמצעות חינוך לבריאות כתהליך רציף ומתוכנן.

למרות הירידה שחלה בתחלואת ילדים ממחלות ומזיהומים, לעתים - במצבי בריאות שונים במסגרת הטיפול הרפואי הנתון באחריות ההורים - תלמידים נדרשים לקבל טיפול במוסד החינוכי הן להשלמת הרצף הטיפולי והן במצבי חירום או מצוקה.

המטרה היא לאפשר מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך כרצף טיפולי רק במקרה הצורך, והשאיפה היא שהטיפול יינתן לתלמיד ככל האפשר בשעות שבהן הוא שוהה בביתו, באחריות הוריו.3. החלטה על מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי

3.1 על מתן תרופה לתלמיד במסגרת חינוכית, מכל סיבה שהיא, יחליט רק רופא, מתוך שיקולים מקצועיים של הנחיצות לתת את התרופה במהלך הלימודים.
3.2 אסור לתת לתלמיד תרופה על סמך המלצה או החלטה של צוות המוסד החינוכי או לבקשת ההורים ללא מסמך רפואי נלווה.
3.3 אין להעביר לבית הספר את האחריות על מתן התרופות, גם אם תפקוד ההורים לקוי.4. התנאים המחייבים והמסמכים הנדרשים

4.1 במקרה שמצבו הבריאותי של התלמיד מחייב מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי במהלך שעות הלימודים או במהלך פעילות מטעמו (כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית אחרת) על ההורים להמציא למוסד החינוכי שני מסמכים:
  א. מסמך מהרופא המטפל המתאר את מצבו הבריאותי של התלמיד ואת מאפייניו המיוחדים ומפרט את הצורך במתן התרופה, את שם התרופה, את המינון ואת אופן נתינתה
  ב. מסמך ייפוי כוח מההורים לצוות החינוכי, ובו בקשתם לפעול על פי ההנחיות הרפואיות במסמך הרופא (ההורים נדרשים לציין במסמך את אמצעי התקשורת במצב חירום).
4.2 מסמך ההורים יהיה בהלימה מלאה למסמך הרופא על כל פרטיו.
4.3 באחריות ההורים להודיע למוסד החינוכי על כל שינוי שחל במצב בריאותו של ילדם או בהנחיות הרפואיות ולהמציא למוסד החינוכי אישורים מעודכנים במקרה של שינוי.
4.4 מסמכים ואישורים אלה יתויקו ויישמרו במוסד החינוכי כרשומה רפואית (10 שנים לאחר שהתלמיד עזב את בית הספר).
4.5 בהעדר מסמכים אלה לא יוכל צוות המוסד החינוכי לאפשר את מתן הטיפול הנדרש.
4.6 במקרה של ספק ובמידת הצורך יש לשקול - בשיתוף עם ההורים במידת האפשר - התייעצות עם הרופא המטפל או עם גורם רווחה באשר לאופן ההבטחה של מתן הטיפול התרופתי הנדרש.
4.7 במקרים חריגים ומיוחדים, של העדר אפשרות סבירה ומעשית לתת את הטיפול בין כותלי המוסד החינוכי (למשל, כשיש צורך להחדיר תרופה בדרכים לא שגרתיות), יש לתאם מראש ובכתב עם ההורים ועם הנהלת המוסד החינוכי את פרטי הגורם שייתן לתלמיד את הטיפול (לרבות גורם חיצוני).5. דוגמה של טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי

אל:

הצוות החינוכי

בבית הספר / בגן הילדים _______________

הנדון: מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי

התלמיד/ה__________ מס' ת"ז________________________

סובל/ת מ:*__________________

במקרים כגון או בתדירות של:___________________________

________________________________________________

שהמאפיינים שלהם הם:______________________________

________________________________________________

יש לתת לתלמיד/ה את התרופה:*_________________________
                                                     (יש לכתוב באותיות דפוס לטיניות)

במינון כדלקמן:___________________________________________

במקרה של תופעות לוואי כגון ______________או שינוי חריג במצב בריאותו/ה יש להודיע להורי התלמיד/ה, או, במידת הצורך, לפנותו/ה למוקד חירום (מד"א, מרפאה או בית חולים).

הריני לאשר כי התלמיד רשאי לבקר במוסד החינוכי וכי אפשר לתת לו הטיפול התרופתי במסגרת החינוכית.


הבקשה תקפה מתאריך________________ ועד תאריך___________________

                        (תוקף הבקשה לא יעלה על שנת לימודים)

                                    בתודה,
_____________   _____________   _____________   _____________
השם הפרטי ושם המשפחה   מספר הרישיון   המוסד הרפואי   חתימה וחותמת הרופא6. דוגמה של טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי


אל: הצוות החינוכי של בית הספר / גן הילדים ___________________________שלום רב,

הנדון: בקשה למתן טיפול תרופתי לבני/לבתי במסגרת המוסד החינוכי

אנו, הורי התלמיד/ה ________________ מס' ת"ז _____________________

מבקשים מצוות המוסד החינוכי לתת את התרופה _______________________

במינון של או במקרים כגון _______________________________________

__________________________________________________________
לבננו/לבתנו בידיעתנו, באחריותנו ובהתאם להוראת הרופא המטפל המצורפת בזה. באחריותינו להודיע למוסד החינוכי על כל שינוי שיחול במצב בריאות התלמיד או בהנחיה הרפואית.

מקרה של תופעות לוואי כגון_____________________________________

או כל שינוי חריג במצב בריאותו של ילדנו יש להודיע ל_____________
טלפון_____________________.

הבקשה תקפה מתאריך _________________ עד תאריך ________________
(תוקף הבקשה לא יעלה על שנת לימודים).הריני לאשר כי בני/בתי רשאי/ת לבקר במוסד החינוכי ולקבל את התרופה הנ"ל במסגרת החינוכית._____________   _____________   _____________
השם הפרטי ושם המשפחה   התאריך   חתימה
____________________
* יש לכתוב בכתב יד ברור וקריא, ולצד כל מילה הכתובה בלועזית יש להוסיף את התרגום בעברית.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006