אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

 החינוך לבריאות במוסדות החינוך

2.2-59

1. מבוא

1.1 תמצית

סעיף זה מתאר את מהותו של החינוך לבריאות כחלק מתרבות המוסד החינוכי, את מטרותיו ואת האופן שבו יש לשלבו בתהליך החינוכי-החברתי.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2006
  ב. התחולה: כלל מערכת החינוך
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
- סעיף 2.2-1 בחוזר "הודעות ומידע" תשס/8(א) - מבוטל
- סעיף 2.2-1 בחוזר "הודעות ומידע" נח/9(א) - מבוטל.
1.3 התפוצה: כלל עובדי מוסדות החינוך ואגפי החינוך ברשויות המקומיות.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית
  ב. בעל התפקיד: המפקחת על תחום הבריאות
  ג. מספר הטלפון: 02-5603451/3220
  ד. כתובת דוא"ל: iritli@education.gov.il.


2. כללי

נושא הבריאות במערכת החינוך נוגע לכל מקצועות הלימוד ויש לעסוק בו בכל שנות הלימוד. השילוב בין עיצוב וטיפוח של התנהגות בריאה ובין מקצועות הלימוד בסביבה תומכת בריאות יסייע בפיתוח אחריות לבריאות ברמת הפרט וברמת הקהילה.3. המטרות
3.1 להקנות ידע ולפתח כלים, מיומנויות והתנהגויות שיובילו לאורח חיים בריא
3.2 לשלב את נושא הבריאות כחלק מתרבות החיים בבית הספר ובגן הילדים
3.3 לאפשר אימוץ התנהגויות מקדמות-בריאות.4. קווי הפעולה

על המוסד החינוכי לפתח מדיניות המאפשרת צמיחת תרבות מקדמת-בריאות ברמת המערך הלימודי, העלאת המודעות ופיתוח וטיפוח של מיומנויות והתנהגויות, כדלקמן:
4.1 עליו להציב מטרות מותאמות לצרכים.
4.2 עליו לבנות תכנית רב-שנתית דינמית, משתנה ומותאמת לצורכי הזמן והקהילה.
4.3 עליו לקיים פעולות העשרה לצוות החינוכי ולהורים ולשלב בכך גורמים בעלי עניין.
4.4 עליו לפעול בצוות רב-מקצועי שבראשו עומד מוביל בריאות.
4.5 עליו לפעול לשיתוף בין המוסד החינוכי למשפחה תוך הסכמה על המסרים ועל הפעילויות באמצעות קשר שוטף.5. תכניות בחינוך לבריאות

5.1 התכניות בחינוך לבריאות צריכות להיות שזורות בתחומי התוכן, במערך הלימודי ובתהליך החינוכי-החברתי.
5.2 התכניות צריכות להיות בעלות מרכיבים ערכיים משמעותיים.
5.3 התכניות צריכות להיות משולבות בתכנית העבודה השנתית של בית הספר וגן הילדים.
5.4 תכניות המוצעות למוסדות החינוך על ידי גורמים חיצוניים למשרד חייבות לקבל את אישור הפיקוח על הבריאות. במקרה שהגורם החיצוני הוא עסקי והוא מערב פרסומת מסחרית יש לקבל את היתר הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית, בנוסף לאישור של הממונה המקצועי (ראה סעיף 3.7-53 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "הנחיות בנושא של אישור השילוב של פרסומת מסחרית").6. תמיכה וליווי

בכל מחוז יש ממונה על החינוך לבריאות וצוות הדרכה שתפקידם לתאם ולקשר בין הגורמים השונים במחוז ולסייע למוסדות החינוך. מוסדות החינוך יכולים לפנות אל הממונים המחוזיים ואל המדריכים לצורך בניית תכנית בית ספרית וקבלת הדרכה בשילוב תכניות מוצעות.

מידע על תחומי העיסוק, על התכנים ועל הנושאים בחינוך לבריאות, וכן על הפעילויות ועל הנהלים אפשר למצוא באתר האינטרנט של משרד החינוך, www.education.gov.il/briut.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006