חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל .3

ארגון העבודה הפדגוגית

3.1

 חינוך ביתי - נהלים

3.1-26

1. מבוא

1.1 תמצית

סעיף זה מפרט את הנהלים לאישור בקשות הורים לחינוך ביתי, את התנאים לקבלת האישור, את דרכי הקשר עם ההורים ועם הילדים ואת דרכי הפיקוח על קיום הנהלים.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-2 באפריל 2006
  ב. התחולה: כלל תלמידי מערכת החינוך הרשמי
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא: : סעיף 3.1-15 בחוזר הוראות הקבע סג/2(א) - מבוטל.
1.3 התפוצה: מנהלי המחוזות, מנהלי בתי הספר וגני הילדים, עובדי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, המפקחים הכוללים, היועצים, הפסיכולוגים והקב"סים.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המינהל הפדגוגי
  ב. בעל התפקיד: מנהל אגף א'-מוסדות חינוך
  ג. מספר הטלפון: 02-5603274


2. כללי

עמדת מערכת החינוך בישראל היא שמקומם של תלמידים בגיל חינוך חובה הוא במסגרות הלימוד הממוסדות. על רשויות החינוך - הרשויות המקומיות ומשרד החינוך - לעשות את כל האפשר כדי להתאים מסגרת לימודים הולמת לכל תלמיד. לפיכך תאושרנה בקשות לחינוך ביתי אך ורק במקרים שבהם אפשר להוכיח מעל לכל ספק שהבקשה להקניית חינוך ביתי נגזרת מתפיסת עולם מגובשת, השוללת חינוך במסגרת ממוסדת כלשהי, או שקיימות נסיבות יוצאות דופן, מיוחדות וחריגות ביותר, שבעטיין ההורים מבקשים שילדם לא ילמד במוסד חינוך מוכר. בכל מקרה מדובר בחינוך של ילדי משפחה אחת ולא בהתכנסות ילדי כמה משפחות יחד. חילוקי דעות או סכסוכים בין ההורים לבית הספר לא ישמשו עילה לאישור חינוך ביתי.

הסמכות לאשר או לא לאשר חינוך ביתי נתונה בידי שר החינוך על פי סעיף 5(ב) (1), (2) ו-(3) של חוק לימוד חובה, התש"ט-1949. השר אָצַל את סמכותו זו למנהל הכללי.3. הנהלים לחינוך ביתי
3.1 הורים המבקשים להקנות לילדם/יהם חינוך ביתי יפנו במועד הרישום הרשמי בקשה מנומקת בכתב, הכוללת פרטים מזהים של הילד והוריו, לקבלת פטור מחוק לימוד חובה ורשות למתן חינוך ביתי אל מנהל המחוז, עם העתק למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית. במקביל ההורים מתבקשים לרשום את ילדיהם למוסד החינוכי שבו היו אמורים ללמוד ולציין בבקשתם כי הוגשה בקשה לפטור מחוק לימוד חובה ולאישור לחינוך ביתי.
3.2 כל הליכי הטיפול בבקשה יסתיימו עם תום שנת הלימודים שבה הוגשה הבקשה.
3.3 כל עוד לא נתקבל אישור לחינוך ביתי הילדים והוריהם חייבים בקיום הוראת חוק לימוד חובה וביקור סדיר ועל הילדים לבקר בבית הספר הרשמי או המוכר שאינו רשמי שנרשמו אליו מלכתחילה.
3.4 לבקשה תצורף תכנית לימודים שתכלול -
  את פירוט התחומים/הנושאים שהילד ילמד בביתו;
  את פירוט התוצרים הצפויים שאפשר יהיה ללמוד מהם שהלמידה אכן מתרחשת;
  את פירוט האחראים להוראה (היינו מי ילמד את הילד בפועל).
3.5 במחוז שבו תוגש בקשה לחינוך ביתי ימנה מנהל המחוז ועדה שתורכב מבעלי התפקידים האלה: מנהל המחוז או נציגו, המחמ"ד - כאשר הדיון נוגע לתלמיד בחינוך הממ"ד, מפקח כולל שמונה על ידי המחוז כרפרנט לחינוך ביתי, מנהל בית ספר או סגן מנהל, פסיכולוג חינוכי או יועץ, הממונה על הביקור הסדיר, נציג הרשות המקומית, וכן חברים נוספים, על פי החלטת מנהל המחוז.

תפקיד הוועדה לוודא שהילד אכן יקבל חינוך ראוי שיאפשר לו תפקוד אישי וחברתי נורמטיבי גם בבגרותו. על הוועדה לקיים פגישת הכנה בנוכחות כל החברים שמטרתה דיון במסמכים שהוגשו על ידי ההורים ואישור ראשוני של תכנית הלימודים המוצעת על ידי ההורים.

לאחר מכן יבקר אחד מחברי הוועדה (המפקח הרפרנט לנושא במחוז, שיצרף אליו עפ"י שיקול דעתו חברים נוספים) בבית הורי הילד או במקום שבו יוקנה לו החינוך הביתי. מטרת הביקור בבית המשפחה או במקום שבו יתקיימו הלימודים היא לוודא כי אכן מתקיימים כל התנאים המאפשרים עמידה בתכנית המוצעת על ידי ההורים. בתום הביקור הביתי או במועד סמוך לו תיפגש הוועדה שוב בהרכב מלא לגיבוש המלצותיה. ההמלצה לאישור תלווה בלוח מועדים למעקב תקופתי ולבדיקת תוצרי הלמידה.
3.6 הוועדה תעביר את המלצותיה המנומקות אל המנהל הכללי, שהשר אצל לו את הסמכות לאשר או לדחות את הבקשה. החלטת המנהל הכללי תהיה סופית.
3.7 הודעה בדבר ההחלטה שנתקבלה תועבר בכתב לידיעת ההורים, מנהל המחוז ומנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית.
3.8 אם אושרה הבקשה לחינוך ביתי, תכלול ההודעה להורים את פירוט הדרישות והתנאים שעל ההורים לקיים, ובכלל זה שליטה במיומנויות יסוד כפי שפורטו בתכנית ההורים.
3.9 אם יבקשו הורים להחזיר את ילדיהם לבית ספר, הם ישולבו בכיתה המתאימה להם לאחר שיעמדו במבחן בהתאם לתכניות הלימודים ולסטנדרטים כפי שהם מפורטים באתר האינטרנט של האגף לתכניות לימודים.
3.10 האישור לחינוך ביתי יינתן בכל שנה לשנת לימודים אחת בלבד. ההורים יחזרו ויבקשו הארכת אישור לשנת לימודים נוספת במועד הרישום למוסדות החינוך. הארכת תוקף האישור מותנית בקבלת דוחות המעקב התקופתיים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, ובכלל זה בדיקת תוצרי הלמידה. הדוחות יוגשו על ידי המפקח הרפרנט שימונה על ידי מנהל המחוז בכל מחוז לעקוב אחר יישום תכנית החינוך הביתי לגבי כל תלמיד במחוז שקיבל אישור לכך.
3.11 הוועדה תחזור ותמליץ לפני המנהל הכללי על הארכת תוקף האישור לחינוך ביתי לשנת לימודים נוספת, אם היא תשתכנע שהתכנית שהוצגה על ידי ההורים אכן הושגה. המלצה לביטול האישור תועבר אף היא אל המנהל הכללי.
3.12 מומלץ שיתקיים קשר בין הילד לבין בית הספר שבו הוא אמור היה ללמוד לצורך קבלת שירותים כגון שימוש בספרייה או במרכז המשאבים של בית הספר. תינתן לילד אפשרות, אם רצונו בכך, להשתתף בפעילויות חברתיות של בית הספר. ההשתתפות מותנית בהסכמת מנהל בית הספר. הסכמה כזו תתקבל בכל מקרה לגופו ולאחר שההורים יוודאו שהילד מבוטח בתכנית לביטוח מפני תאונות המקובלת במערכת החינוך.
3.13 הורים שאושר לילדם חינוך ביתי יוודאו שהילד יקבל שירותי בריאות שהוא זכאי להם בתוקף חוק הבריאות הממלכתי, כגון חיסונים. האחריות להבטחת קבלת השירות היא על ההורים. עליהם לפנות אל לשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריהם לקבלת המידע בנושא זה.
3.14 ביטוחים מכל סוג שהוא לגבי ילד שיאושר לו חינוך ביתי הם באחריות ההורים.
3.15 אישור הבקשה לחינוך ביתי אינו מחייב את המשרד או כל גורם ציבורי אחר במימון תכנית הלימודים הביתית או בכל מימון אחר.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006