ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

 הנחיות בנושא של אישור השילוב של פרסומת מסחרית

3.7-53

1. מבוא

1.1 תמצית

סעיף זה מכיל את ההנחיות בנושא של אישור השילוב של פרסומת מסחרית, מה הן, על מי הן חלות וכיצד יש לפעול. בסעיף זה נכללו ההנחיות שפורסמו בעבר בתוספת הבהרות באשר למחויבות הצוותים החינוכיים ובעלי התפקידים במערכת החינוך לפעול על פי הנחיות אלה.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-2 באפריל 2006
  ב. התחולה: כלל מערכת החינוך
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
- סעיף 3.7-11 בחוזר הוראות הקבע תשס/7(א), "אישור השימוש בפרסומת מסחרית - מבוטל.
- סעיף 3.7-38 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), "אישור השילוב של פרסומת מסחרית במוסדות חינוך" - מבוטל.
- סעיף 3.7-48 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), "שילוב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך" - מבוטל.
1.3 התפוצה: כלל עובדי מוסדות החינוך ואגפי החינוך ברשויות המקומיות.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית
  ב. בעל התפקיד: יו"ר הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית
  ג. מספר הטלפון: 02-5603220
  ד. כתובת דוא"ל: iritli@education.gov.il.


2. כללי

2.1 הוועדה לאישור השילוב של פרסומת מסחרית במוסדות החינוך מונתה על-ידי מנכ"ל המשרד, והיא פועלת על-פי הנחיות החשב הכללי באוצר ועל-פי קריטריונים המקובלים על הוועדה הבין-משרדית לאישור פרסומת מסחרית. הוועדה רשאית לשנות את הקריטריונים מעת לעת, והיא תדאג לפרסום השינויים בחוזר המנכ"ל.
2.2 הוועדה פועלת במטרה לבחון ולהתיר או לאסור פעילות חינוכית, התקשרות או מתן וקבלה של חסות המשלבים פרסומת מסחרית גלויה או סמויה מעצם מהותם.
2.3 מוסדות חינוך, יחידות המשרד ובעלי תפקידים לא יערכו פעילות המשלבת פרסומת מסחרית ולא ייצרו התקשרות או ייתנו או יקבלו חסות המשלבים פרסומת מסחרית ללא היתר מפורש מראש ובכתב של הוועדה.
2.4 כל אזרח - לרבות עובדי הוראה ופיקוח, מנהלי מוסדות חינוך, גננות, רשויות חינוך מקומיות, בעלויות וכלל עובדי מערכת החינוך - המבקש לשלב פרסומת מסחרית בפעילותו במערכת החינוך חייב לפנות אל הוועדה לקבלת היתר.
2.5 יש להביא לפני הוועדה כל שיתוף פעולה עם גורם חוץ מוסדי, לרבות גוף עסקי, לצורך פעילות במערכת החינוך, לרבות התקשרות או מתן או קבלה של חסות.
2.6 נוסף על האמור ב-2.5 לעיל, שילוב של תכנית חינוכית, התקשרות או קבלה או מתן של חסות של גוף חוץ מוסדי מחייבים קבלת אישור מקצועי של הגורם האחראי לתחום במשרד ושל הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.
2.7 היתרים לפעילות חינוכית, להתקשרויות או למתן ולקבלה של חסות המשלבים פרסומת מסחרית ניתנים אך ורק על ידי הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.
2.8 רק מסמך שהונפק על ידי הוועדה משמש האישור היחיד והבלעדי לפנייה למוסדות חינוך או לקיום פעילות.
2.9 בעלי תפקידים במטה ובמחוזות אינם רשאים להנפיק אישורים פרטניים לפעילות, אפילו ניתן אישור הוועדה לפעילות.
2.10 מנהל המוסד החינוכי או בעל תפקיד לא יכירו בפנייה של גורם חוץ-מוסדי שלא קיבלה את היתר הוועדה.
2.11 על אף האמור לעיל, היתר הוועדה אינו מחייב את מנהל המוסד החינוכי להסכים לקיים את הפעילות המוצעת.
2.12 מתן היתר הוועדה אינו פוטר את מנהל המוסד החינוכי או כל בעל תפקיד במערכת החינוך מהאחריות להקפיד על קיומן של הוראות חוזר המנכ"ל במלואן ולפעול בכפיפות לסעיפים המפורטים בהיתר הוועדה.
3. הגדרות

3.1 פרסומת מסחרית

פרסומת מסחרית היא כל הודעה ברבים, כגון במודעות, בחוברות, בפלקטים, בחומרי פרסום ועל אבזרים, וכן מכירה, שירות או שיווק של מוצר או של אירוע שאינו בטיפול ישיר של משרדי הממשלה. יוצאים מכלל זה אירועים שציבור עובדי המדינה עשויים להשתתף בהם או מוצרים או שירותים שהם עשויים לרכוש בעקבות הסכם מוקדם עם נציגות עובדי המדינה.
3.2 מתן וקבלה של חסות

הכרה, פיקוח, תמיכה מקצועית, תמיכה כספית, מתן ייעוץ פדגוגי או ארגוני, פרסום באמצעים שונים, כגון בחוזרי המנכ"ל, בחוזרי האגפים או בחוזרי יחידות המשרד.
3.3 התקשרות

יצירת קשר בעל-פה או בכתב תוך הצהרה מכוונת גלויה או סמויה על התקשרות, התחייבות בעל-פה או בכתב וחתימת חוזה, הסכם דברים או מסמך הבנות.
3.4 חומר לימודי

כל חומר כתוב, מודפס, משודר, מצולם או מוקלט, לרבות תוכנות ולומדות, המיועד לתלמידי בתי הספר וגני הילדים ומשמש ספר לימוד או ספר עזר, וכל חומר אחר שמשרד החינוך התיר את הכנסתו לשימוש התלמידים בבתי הספר ובגני הילדים, לרבות חומר שהמשרד אישר את חלוקתו לתלמידים במוסדות החינוך ולמעט עיתונים וכתבי עת (ראה להלן הרחבה בנושא עיתונים וכתבי עת).
3.5 פעילות חינוכית או חומר חינוכי

כל אירוע המיועד לתלמידי בתי הספר וגני הילדים, לצוותים החינוכיים ולעובדי המשרד, או כל אירוע המופק על ידי יחידות המשרד או מטעמו, וכן כל אירוע או פעילות שהמשרד נותן את חסותו עליו, לרבות תחרויות ספורט, מופעי תרבות ואמנות, טקסים או ירידים, וכן כל חומר חינוכי לתלמידים או לצוותים החינוכיים או לעובדי המשרד, המופקים על ידי המשרד או שאינם מופקים על ידו אך הוא נותן להם את חסותו.4. חוק, תקנות וענישה

4.1 השימוש בפרסומת מסחרית ללא קבלת היתר של הוועדה לשילוב פרסומת מסחרית הוא עברה על הוראת תקנות הגנת הצרכן (פרסומת מכוונת לקטינים), התשנ"א-1981, שבסעיף 6 בהן נאמר: "לא יעשה אדם פרסומת במוסד חינוך, לרבות משלוח מתנות לקטינים, לא יערוך הגרלות, ולא ינצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירת מצרך או שירות, אלא אם קיבל היתר לכך מהמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או ממי שהסמיכו לכך..." עברה על הוראות אלה דינה מאסר שנה או קנס פי 7 מן הקנס האמור בסעיף 66 (א') (2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
4.2 השימוש בפרסומת מסחרית, התקשרות או מתן וקבלה של חסות מגוף חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, במוסד חינוכי או בפעילות מטעמו ללא אישור הוועדה, וכן כל חריגה מהוראות חוזר המנכ"ל או מהסעיפים המפורטים בהיתר הוועדה הם עברה על החוק ועל התקנות.
4.3 מנהל מוסד חינוכי או כל בעל תפקיד שיפעל בניגוד להנחיות המשרד וחוזר המנכ"ל ייקרא לדין משמעתי ויישא בתוצאות, ויינקטו נגדו הצעדים המנויים בתקנות להגנת הצרכן.5. תפקיד הוועדה

תפקיד הוועדה הוא לבחון, לשקול, להתיר או לאסור שילוב פרסומת מסחרית, התקשרות וקבלה ומתן של חסות בחומר לימודי וחינוכי ובאירועים ובפעילויות על כל סוגיהם במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו, על פי שיקולים חינוכיים וחברתיים ערכיים ושוויוניים.


6. אופן פעולתה של הוועדה

6.1 הוועדה בודקת וקובעת מהי פרסומת מותרת, מה הם אמצעי הפרסום המותרים, היכן הפרסום מותר ומהו אופן הצגתו.
6.2 הוועדה בוחנת אם קיימת או נדרשת התקשרות משפטית, מה הן מטרות הפרסום, מה הם המסרים הבאים לידי ביטוי בפרסום, וכן אם קיימים בפרסום מרכיבים הגורמים להטעיית הציבור, אם הפרסום מחנך ואם הוא מהימן ותואם את המסר שהוא מפרסם.
6.3 הוועדה מאשרת ומתירה פעילות המשלבת פרסומת מסחרית, התקשרות או מתן חסות לאחר בדיקת הבקשה ומציידת את הפונה באישור בכתב. האישור מפרט את תנאי ההיתר ומגדיר את תוקפו (זמן קצוב המוגדר בתאריך או בשנת לימודים). בכל היתר מצוין במפורש כי אי עמידה בתנאיו תגרור את שלילתו לאלתר.
6.4 הוועדה מאשרת את אזכור שמו של נותן הסיוע או נותן החסות בצנעה, ללא לוגו וללא שם מותג. אין כלל אזכור של נותן החסות, לוגו או שמות מותגים על גבי החומר החינוכי.
6.5 הוועדה מעדיפה את המינוח "בסיוע" או "באדיבות" על המונח "בחסות".
6.6 הוועדה מאפשרת הזדמנות שווה לכל העוסקים בתחום ושוקלת כל פנייה לגופו של עניין.
6.7 הוועדה בוחנת את תרומת הפעילות ואת החומרים או את ההתקשרות לחינוך ולקידומו בכפיפות לתנאים ולאמות מידה כלליים, מתוך כוונה לקדם נושאים שהמשרד מעוניין בהם.
6.8 אישור הוועדה אינו המלצת המשרד על גוף או על פעילות.
6.9 הוועדה אינה מאשרת:
  א. פרסומת ישירה לתלמידים;
  ב. פעילות המשלבת היגדים ומאפיינים הנוגדים אמות מידה חינוכיות או חברתיות;
  ג. פעילות שתגרום להוצאה כספית כתוצאה מהפרסום, מההתקשרות או ממתן החסות;
  ד. פעילות המשלבת פרסומת שתגרום לחוסר שוויון הזדמנויות לרכישה בקרב התלמידים והצוות החינוכי;
  ה. פעילות המביעה או המשלבת מסרים פוליטיים, מפלגתיים או מחאה חברתית פוגעת או עוינת;
  ו. פעילות שאינה ראויה מבחינה מוסרית, ציבורית וחברתית ופעילות המפלה או הגורמת למשוא פנים.
6.10 הוועדה אוסרת:
  א. מגע ישיר עם תלמידים;
  ב. חלוקת חומר פרסומי ושיווקי;
  ג. חלוקת מתנות ושוברים להגרלות;
  ד. קבלת פרטים מזהים מתלמידים;
  ה. החתמת תלמידים על מסמכים;
  ו. פרסום של שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים.7. גוף המתוקצב על ידי המשרד

7.1 גוף המתוקצב על ידי המשרד ואשר נוהל התמיכות של משרדי הממשלה חל עליו חייב לציין בפנייתו לוועדה את עובדת היותו נתמך או מתוקצב על ידי המשרד או את היותו בפיקוח המשרד.
7.2 על גוף המתוקצב על ידי המשרד חלים כל הכללים לגבי שילוב פרסומת מסחרית.8. מכונות לממכר משקאות ומזון, דוכן לממכר מזון, קיוסק

8.1 בתי הספר, בתיאום, בהסכמה ובשיתוף עם ועד ההורים המוסדי ועם התלמידים, יכולים ליזום מהלך להצבת מכונות לממכר משקה או מזון או דוכן לממכר מזון.
8.2 על הרשות המקומית או על בעלות המוסד החינוכי ליזום את רכישת המכונות על פי תהליכי הרכישה המקובלים (באמצעות מכרז).
8.3 מכונות לממכר מזון ומשקאות תהיינה ללא כל פרסומת מסחרית או מיתוג.
8.4 תכולת ההרכב של המזון והשתייה במכונות ובדוכני המזון חייבת להתאים להוראות בסעיף 2.2-56 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א).
8.5 תהליך הרכישה וההצבה של מכונות לממכר מזון ושתייה ודוכנים לממכר מזון צריך להבטיח כי -
  א. לא יימכרו מוצרי יוקרה;
  ב. מגוון המוצרים יתואם עם הנהלת בית הספר ועם ועד ההורים;
  ג. נציגי התלמידים יהיו שותפים לתהליך;
  ד. תהליכי ההתקשרות יבטיחו הוזלה משמעותית במחירי המוצרים בהשוואה למחיריהם בחנויות.
8.6 בהפעלת דוכן לממכר מזון (קיוסק) על ידי גורם חיצוני יש לפעול על פי חוקי העזר העירוניים ורישיון עסקים כמקובל ברשות המקומית.9. עיתונים וכתבי עת

9.1 עיתונים, כתבי עת, עלונים וירחונים העורכים פעילות תקשורתית חינוכית יכולים לפנות לוועדה ולבקש היתר להציע את פעילותם לבתי הספר.
9.2 הוועדה אינה מתירה הפצה חופשית של עיתונים ועיתוני ילדים ונוער בקרב התלמידים.
9.3 אם החליט מנהל בית הספר לרכוש עיתון על פי שיקוליו הפדגוגיים, עליו לקטלגו בספריית בית הספר.
9.4 כדי למנוע את חשיפתם של תלמידים לעיתון אחד בלבד בית הספר רשאי לקיים פעילות עם עיתון מסוים שיבחר רק בשנת לימודים אחת, ובשנה שאחריה עליו לפנות לביצוע פעילות חינוכית זו עם עיתון אחר.
9.5 במסגרת הפעילות החינוכית עם העיתון מותר למערכת העיתון להציע לבית הספר סיוע והדרכה מקצועית בהפקת עיתון בית הספר. העיתון יהיה נקי מפרסומות, ייכתב וייערך על ידי התלמידים, ועלות הפקתו תהיה נמוכה משמעותית בהשוואה לעלות הפקה עצמאית.
9.6 המשרד אוסר על מערכת עיתון, עלון או ירחון ליצור קשר ישיר עם התלמידים ועם הצוות החינוכי, אלא רק באמצעות הנהלת בית הספר.10. תקשורת

פעילות או התקשרות עם גורם תקשורת מסחרי לצורך השתתפות בתכניות טלוויזיה או רדיו, בתחרויות ובחידונים מחייבות את אישור הוועדה ואת האישור של דוברות המשרד.

טופס פנייה לוועדה אפשר לקבל באתר האינטרנט של המשרד, www.education.gov.il/mazkirutpedagogit/tofes.html.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006