חוזר זה בוטלבטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות

5.1

 הוראות בטיחות בתחרויות רכיבה על אופני הרים

5.1-42

1. מבוא

1.1 תמצית

סעיף זה מכיל את הוראות הבטיחות בתחרויות רכיבה על אופני הרים. תחרויות הרכיבה על אופני הרים הן חדשות במערכת החינוך ולכן חשוב ביותר להנחות את העוסקים בהן להקפיד על כללי הבטיחות.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 באפריל 2006
  ב. התחולה: חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בכל המגזרים
  ג. הסטטוס: חדש.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא סעיף 5.1-26 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), ס"ק 5 "טיולים רכובים על אופניים" - בתוקף.
1.3 התפוצה: מנהלי בתי הספר, המורים לחינוך גופני, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, מנהלי אגפי/מחלקות הספורט ברשויות המקומיות.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית
  ב. בעל התפקיד: המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני
  ג. מספר הטלפון: 03-6896136
  ד. כתובת דוא"ל: avrahamzu@education.gov.il.


2. כללי

2.1 רשאים להשתתף בתחרויות רכיבה על אופני הרים תלמידים מכיתה ז' ואילך המיומנים ברכיבה על אופני הרים.
2.2 כל משתתף חייב להביא אישור בכתב מההורים על הסכמתם להשתתפות ילדם בתחרויות.
2.3 את תחרויות הרכיבה על אופני הרים אפשר לבצע בפארקים, בגנים ציבוריים ובטבע. האתר והמסלול יאושרו על ידי קב"ט הרשות המקומית (להלן "קב"ט הרשות").
2.4 אורך המסלול ודרגת קושיו נקבעים על ידי המארגנים בהתייחס לגיל הרוכבים ולאופי השטח.
2.5 יש להוביל את האופניים לאזור הכינוס בהסעה מאורגנת (אין לרכוב על האופניים מבית הספר לאזור הכינוס).
2.6 האופניים יהיו תקינים. על המורה לחינוך גופני לוודא את תקינות הבלמים ואת יציבות המושב והכידון.
2.7 אין לבצע תחרות בתנאי מזג אוויר קשים כגון עומס חום כבד, גשם שוטף או רוחות חזקות וסוערות וכן במסלול חלק ובוצי.3. מסירת הודעה לקב"ט הרשות
3.1 כל גורם המבצע תחרות רכיבה על אופני הרים מחוץ לתחום היישוב חייב ליידע, לפחות חודש מראש, את קב"ט הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הפעילות מתבצעת על פרטי הפעילות (המועד, המקום, השעות, המסלול, מס' המשתתפים המתוכנן וכו') ולפעול בהתאם להוראות, ובכלל זה קביעת סדרנים ומאבטחים.
3.2 כמו-כן יש לפעול על-פי הוראות הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח המובאות בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1-26.4. ארגון והדרכה
4.1 רשאים לארגן תחרויות רכיבה על אופני הרים ו/או להדריך בהן רק מורים לחינוך גופני או מי שבידם תעודת "מדריך"/"מאמן" לתחום זה והמלווים במורה לחינוך גופני.
4.2 על מארגן התחרות להיות בקיא במסלול הנסיעה ובתנאי הדרך (עליו לבדוק זאת אישית לפני כל תחרות) ולדעת על מכשולים אפשריים. על המארגן לוודא שמסלול התחרות עביר לרכיבה ומתאים מבחינה בטיחותית.5. זמן הפעילות

תחרויות הרכיבה על אופני הרים תתבצענה רק בשעות היום, ותסתיימנה שעתיים לפני רדת החשכה לכל המאוחר.


6. המלווים

6.1 בכל תחרות רכיבה על אופני הרים יהיה מורה מלווה אחד, לפחות, לכל קבוצה המונה עד עשרים משתתפים ומלווה נוסף לכל עשרים משתתפים נוספים או פחות מעשרים נוספים.
6.2 תפקיד המורה המלווה הוא להיות אחראי על הגעת התלמידים לאזור הזינוק ולוודא שכל התלמידים חזרו לנקודת הסיום.
6.3 על המורה המלווה להודיע לאחראי במקום על הגעתם של התלמידים ועל עזיבתם את שטח התחרות בסיומה.
6.4 המורה המלווה אחראי לסדר, למשמעת ולהתנהגות של תלמידיו במקום.7. מלווים רפואיים והגשת עזרה ראשונה

7.1 לכל תחרות רכיבה על אופני הרים המונה עד 400 משתתפים יצורפו אמבולנס וחובש.
7.2 לתחרות שמשתתפים בה מעל 400 רוכבים יצורפו אמבולנס, רופא וחובש.
7.3 בכל תחרות יהיה מוקד שליטה. במוקד יהיה רכב עם מכשיר(טלפוני/אלחוטי) כל הזמן.
7.4 בכל תחרות יהיו טרקטורון פינוי וחובש.8. הכנות מקדימות

ההוראות שלהלן מתייחסות רובן ככולן להכנות הנדרשות לקראת תחרות רכיבה על אופני הרים:
8.1 יש לקבוע מראש את שטח הכינוס ואת מקום חניית כלי הרכב, השירותים, נקודת המים בשטח הכינוס, רכב הפינוי והעזרה הראשונה, וכן את מקום הצוות המארגן.
8.2 בתחרות רכיבה על אופני הרים שמשתתפים בה למעלה מ-100 תלמידים יש להיערך בשטח הכינוס עם מערכת הגברה וכריזה ולהצטייד באמצעי קול ניידים למקרה הצורך.
8.3 המסלול
  א. יש לקבוע את המסלול של תחרות הרכיבה הרחק ככל האפשר מאתרים ומאזורים מסוכנים, כגון כבישים, מסילות ברזל, בורות, מחצבות, מצוקים וכו'. המסלול חייב להיות ברור ומסומן היטב, ללא אפשרות של סטייה ממנו.
  ב. בכל קביעת מסלול לתחרות הרכיבה יש לאתר נקודות שעלולות להיות מסוכנות ולסמנן בסרטי סימון ובחצים ברורים. בנוסף יש להציב בנקודות אלה מרשלים (עוזרי שופטים) שיהיו מצוידים במכשירי קשר ובמשרוקיות וילבשו אפוד זוהר כדי שייראו על ידי הרוכבים בצורה ברורה.
  ג. אין לרכוב בשום מקרה על שבילים שהמרחק ביניהם ובין שפת תהום או קניון הוא פחות מ-2.5 מ'.
  ד. קווי הזינוק והסיום של התחרות יהיו במישור או בעלייה.
  ה. רוחב אזור הזינוק יהיה 6 מ' לפחות. אורך אזור הזינוק יהיה 30 מ' לפחות לפני קו הזינוק ולפחות 100 מ' אחרי הקו (לכיוון הרכיבה).
  ו. רוחב אזור הסיום יהיה 4 מ' לפחות. אורך אזור הסיום יהיה 50 מ' לפחות לפני קו הסיום ו-20 מ' לפחות מעבר לקו הסיום.
8.4 רישום ומפקד: יש לרשום במדויק את היוצאים לתחרות הרכיבה ולוודא שכל המשתתפים הגיעו לנקודת הסיום.
8.5 ציוד בטיחות אישי: המשתתפים יחבשו קסדת מגן, ינעלו נעלי ספורט וירכיבו ברכיות מגן.
8.6 שתייה: כל משתתף יצטייד בבקבוק מים אישי. יש לדאוג שהמשתתפים ישתו לפני תחילתה של הפעילות, במהלכה ובסיומה.
8.7 עזרה ראשונה: יש לקבוע מראש את סדר הגשתה של העזרה הראשונה למשתתפים וכן את הסדרים ואת האמצעים לפינוי, במקרה שיהיה צורך בכך.
8.8 תדרוך: לפני כל תחרות רכיבה על אופני הרים יתדרך האחראי על התחרות מטעם משרד החינוך את המשתתפים ישירות.
8.9 תלמידים שלא ישתתפו בתדרוך לא יורשו להשתתף בתחרות.

להלן הדגשים העיקריים בתדרוך:
  א. אזור התחרות, גבולות הגזרה, אתרי הזיהוי העיקריים ואתרים מסוכנים
  ב. נוהל היציאה והסיום, מקום היציאה והסיום, חובת המשתתפים ברישום פרטיהם לפני היציאה ולאחר הסיום
  ג. נוהל ההתנהגות במצבים שונים של היפגעות ומצוקה
  ד. סדרי הגשת עזרה ראשונה בשעת הצורך
  ה. חובתו של כל משתתף להגיש עזרה לחברו הנמצא במצוקה
  ו. ציון הנקודות או האזורים שבהם יימצאו ממלאי התפקידים וצוותי החילוץ והפינוי.
נוסף לאמור לעיל יש לתדרך בנפרד את המבוגרים ממלאי התפקידים השונים בכל הנוגע למשימותיהם.9. איחור בהגעה לנקודת הסיום

להלן הפעילות הנדרשת כאשר משתתף או משתתפים לא הגיעו לנקודת הסיום 30 דקות לאחר המועד האחרון שנקבע לכך:
9.1 יש לברר את שם הנעדר ואת המוסד שהוא לומד בו.
9.2 יש לבדוק עם משתתפים אחרים אם הם ראו את הנעדר, ואם כן, את המקום ואת הזמן שבהם ראו אותו.
9.3 יש לשלוח כלי רכב לצירים הראשיים סביב מסלול התחרות.
9.4 יש להוציא לחיפוש חוליות בנות 4-3 איש, בציר התחרות ובצירים הקרובים אליו. כל חוליה תצויד בטלפון נייד/במכשיר קשר ותקבע שעת סיום לחיפוש.
9.5 יש לקבוע נוהל להתקשרות עם החוליות המחפשות לשם הודעה על מציאת הנעדר.
9.6 מגיש עזרה ראשונה/חובש יימצא במקום מוגדר וידוע לצוותי החיפוש, ומצויד בטלפון, בערכת עזרה ראשונה ובמים.
9.7 אם לאחר זמן סביר לא נמצא הנעדר, יש להודיע על כך לתחנת המשטרה ולכל הרשויות הנוגעות בדבר.
9.8 אם הנעדר נמצא פצוע, ללא יכולת תנועה, אין להזיזו ללא אישור הצוות הרפואי.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006