עובדי הוראה .8

מנהלים

8.4

 נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

8.4-8

1. מבוא

1.1 תמצית

מטרת סעיף זה היא להתוות את דרך בחירתם של מנהלים לבתי הספר ולמסגרות חינוכיות אחרות.

הליך הבחירה נעשה על ידי "ועדת יועצים" המורכבת מנציגי המשרד, מנציגי הרשות המקומית הרלוונטית ומנציגיהם של ארגוני העובדים. החלטתה של "ועדת יועצים" היא בגדר המלצה למנהל הכללי של המשרד, והוא בעל הסמכות להחליט על המועמד הנבחר לתפקיד.

סעיף זה מחליף את סעיף 8.4-7 באותו נושא, בין היתר בשל שינוי תנאי הסף הנדרשים מהמועמדים לניהול בתי ספר ומוסדות חינוך אחרים. יצוין כי הסעיף כולל הוראות בדבר הקמתה ואופן פעולתה של ועדת יועצים עליונה.

סעיף זה חל על בתי ספר רשמיים. עם זאת, ההוראות בסעיף זה, המפרטות את תנאי הסף הנדרשים ממועמדים לתפקידי ניהול בית ספר או מוסד חינוך אחר, חלות גם על מועמדים לתפקידי ניהול בבתי ספר על-יסודיים, ובכללם בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים. זאת מכוח חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, ומכוח תקנות החינוך הממלכתי (מוסדות מוכרים ), התשי"ג-1953.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בפברואר 2006
  ב. התחולה: עובדי ההוראה בחינוך הרשמי
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
1) סעיף 8.4-7 בחוזר הוראות הקבע סה/9 (א), "נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" - מבוטל.
2) סעיף 8.4-4 בחוזר הוראות הקבע סב/10 (א), "הכישורים הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה - עדכון נספח 3 של סעיף 8.4-2 בחוזר סא/7(א) " - מבוטל.
3) סעיף 8.4-2 בחוזר הוראות הקבע סא/7 (א) , "נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים " - מבוטל.
4) סעיף 1-8.4 בחוזר הוראות הקבע נח/9 (א), "נוהל מינוי, הגדרת תפקידים ותנאי העסקה של מנהלי מתי"א " -
- ס"ק 1 ו-2 - מבוטל
- היתר - בתוקף.
1.3 התפוצה: עובדי ההוראה, המפקחים והמנהלים במוסדות החינוך הרשמיים ובמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה
  ב. בעל התפקיד: מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה
  ג. מספר הטלפון: 02-5604750
  ד. הדוא"ל: meitalch@edcation.gov.il.
1.5 נספחים

נספח 1 : בקשה לפרסום הודעה על משרת ניהול פנויה

נספח 2 : הצגת מועמדות למשרת ניהול פנויה

נספח 3 : כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

נספח 4 : פרוטוקול ועדת היועצים למשרת ניהול בית-ספר

נספח 5 : הצעה למינוי בפועל למשרת ניהול פנויה.


2. פרסום הודעה על משרה פנויה

2.1 הדרך לפרסום הודעה
  2.1.1 הייתה פנויה, או עמדה להתפנות, משרת מנהל שהוא עובד מדינה במוסד חינוך יסודי, על-יסודי או בכל מוסד חינוך רשמי אחר (להלן "מוסד חינוך רשמי אחר"), ורוצה מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך, לרבות מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ומנהל האגף לחינוך מבוגרים (להלן "מנהל המחוז"), למלאה דרך קבע או לתקופה שייקבע, יפנה מנהל המחוז אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך (להלן "מנהל האגף הבכיר") בבקשה לפרסם הודעה על משרה פנויה דרך קבע או לתקופה שתיקבע (להלן "משרה פנויה"). הפנייה תיעשה בטופס "בקשה לפרסום הודעה על משרת ניהול פנויה" המתייחס לאותה משרה (ראה בנספח 1 להלן).
  2.1.2 הודעה על משרת ניהול פנויה (להלן "הודעה") תפורסם על ידי מנהל האגף הבכיר לפחות באחת או ביותר מהדרכים האלה:
א. בלוח המודעות של משרד החינוך בירושלים ובלשכותיו המחוזיות, כפי שיורה מנהל האגף הבכיר
ב. בשלושה עיתונים יומיים לפחות
ג. באינטרנט.
2.2 פרטי ההודעה
  2.2.1 ההודעה תכלול פרטים אלו:
א. תיאור המשרה הפנויה
ב. פירוט הכישורים הדרושים למילוי המשרה (נתונים אישיים ודרישות מיוחדות)
ג. המען שאליו יש להגיש מועמדות
ד. המועד האחרון להגשת מועמדות
ה. תוכן האמור בסעיף 4.1.3 ג שלהלן.
  2.2.2 לא תתקבל בקשה של מועמד למשרה פנויה אשר למילויה דרושה כשירות מיוחדת (כגון תואר בתחום מיוחד, השלמת חוק לימודים מסוים, תעודה מסוימת), אם המועמד חסר את אותה כשירות.
  2.2.3 המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה שפורסמה לגביה הודעה הוא שבעה ימים לפחות אחרי התאריך הראשון של פרסום ההודעה. בקשות שתוגשנה אחרי המועד שנקבע בהודעה לא תתקבלנה. לעניין זה חותמת הדואר במועד שבו נשלחה הבקשה היא הקובעת ולא מועד הגעת הבקשה למשרד באמצעות הדואר.




3. הגשת בקשות למשרה פנויה
3.1 הגשת בקשות של מועמדים שאינם עובדי מדינה
  3.1.1 בקשה למועמדות למשרה פנויה תוגש בטופס בקשה למשרה פנויה (ראה בנספח 2 להלן).
  3.1.2 מועמד למשרה פנויה יצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה את תולדות חייו בכתב ידו.
  3.1.3 מגיש בקשה למועמדות למשרה פנויה ימציא לגף כוח אדם בהוראה במחוז, על פי דרישתו, העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס הבקשה, וכן לאימות כל עניין אחר הקשור בהתאמתו למשרה.
3.2 הגשת בקשות של עובדי מדינה

עובד הוראה שהוא עובד מדינה, המבקש להגיש את מועמדותו למשרה פנויה, יגיש את בקשתו בטופס בקשה למשרה פנויה (ראה בנספח 2 להלן) בשני עותקים, בהתאם להנחיות בטופס.
3.3 הגשת רשימת המועמדים הכשירים

רשימת כל המועמדים למשרת ניהול פנויה כמצוין ב-3.1 וב-3.2 תועבר לקב"ט המשרד על ידי גף כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי.



4. ועדת היועצים
4.1 הזמנה לריאיון
  4.1.1 לא יתקבל מועמד למשרה פנויה שפורסמה עליה הודעה, אלא אם הוא רואיין על ידי ועדת יועצים.
  4.1.2 ההזמנה לריאיון תישלח למועמד על ידי מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז לפחות שבעה ימים לפני מועד הריאיון. במקרים דחופים, שבהם נשלחה ההזמנה במברק או נמסרה ביד, תישלח ההזמנה לפחות יומיים לפני מועד הריאיון.
  4.1.3
א. לא יוזמן מועמד לריאיון אם מנהל המחוז או נציגו סבורים, לאור הפרטים שצוינו על ידי המועמד בבקשתו, שהוא אינו עומד בתנאי ההודעה, כמפורט בנספח 3 להלן.
ב. לא יוזמן מועמד למשרת ניהול פנויה בחינוך הממלכתי דתי, אלא אם אושרה מועמדותו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי דתי לפי תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי), התשי"ג-1953.
ג. בהעדר מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה יפרסם המשרד, ככל האפשר, הודעות נוספות על אותה משרה. בהעדר מועמדים העונים על תנאי הסף גם בהודעות הנוספות, ימונה המועמד המתאים ביותר בנסיבות המקרה במינוי בפועל לשנת לימודים אחת כמצוין ב- 6.2 וב-6.3 להלן.
  4.1.4 למועמד שלא הוזמן לריאיון כאמור ב-4.1.3 לעיל תישלח הודעה מנומקת בכתב.
  4.1.5 הזמנה או הודעה שיש לשלוח תיראה כמבוצעת אם היא נמסרה לדואר ואם הכתובת שעליה הייתה כשורה. היא תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בשעה שבה היה מכתב שנשלח במועד שהיא נשלחה מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
4.2 סדרי עבודתה של ועדת היועצים
  4.2.1 בריאיון בוועדת היועצים תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה. מועמד לא יימצא כשיר למשרה פנויה אם אינו ממלא אחר כל התנאים שצוינו בהודעה כהכרחיים למילוי המשרה, בכפיפות לאמור ב-4.1.3 לעיל.
  4.2.2 מועמדים ירואיינו בעל פה על ידי ועדות יועצים שחבריהן מתמנים על ידי מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר או נציגו, אשר ישמש מרכז ועדת היועצים או נציגו בהרכבים המפורטים להלן:
א. בחינוך היסודי
  1) מגמה ממלכתית
א) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
ב) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
ג) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת / אגף החינוך
ד) נציג מטה משרד החינוך התרבות והספורט (להלן נציג המשרד)
  2) מגמה ממלכתית-דתית
א) מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו - יושב ראש
ב) מנהל המחוז או נציגו
ג) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
ד) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת / אגף החינוך.
ב. בחינוך העל-יסודי (בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות שבבעלות המדינה)
  1) מגמה ממלכתית
א) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
ב) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
ג) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים
ד) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת / אגף החינוך
ה) נציג המשרד
  2) מגמה ממלכתית-דתית
א) מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו - יושב ראש
ב) מנהל המחוז או נציגו
ג) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
ד) נציג ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים
ה) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת / אגף החינוך.
ג. במרכזי הפסג"ה (פיתוח סגלי הוראה )
  1) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
  2) מנהל אגף מרכזי הפסג"ה או נציגו
  3) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
  4) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים
  5) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת / אגף החינוך.
ד. במתי"א (מרכז תמיכה אזורי-יישובי)
  1) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
  2) מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו
  3) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
  4) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים
  5) ראש רשות החינוך המקומית שבשטחה נמצא המתי"א או מנהל מחלקת / אגף החינוך.
ה. במרכזי יום העשרה שבועי לתלמידים מחוננים
  1) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
  2) נציג המחלקה למחוננים
  3) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
  4) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים
  5) ראש הרשות המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.
הערה : בהרכב של ועדת יועצים הכולל נציג של מרכז הסתדרות המורים בישראל ונציג ארגון המורים בבתי ספר העל-יסודיים (להלן "איגוד מקצועי") קיימת זכות הצבעה רק לנציג של האיגוד המקצועי שבו המועמד חבר. נציג איגוד העובדים השני לא ייטול חלק פעיל בדיון.
  4.2.3 כל חברי ועדת היועצים ימונו על ידי מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז מתוך מי שכלולים ברשימת היועצים שבידי מנהל המחוז, אולם נציגי משרד החינוך לא יהיו עובדים אשר חיוו את דעתם כממונים ישירים או עקיפים על אחד המועמדים למשרה הפנויה בטופס המועמדות לאותה משרה.

בכל ועדת יועצים יהיה ייצוג לבני שני המינים. המלצת ועדה שהתקיימה בהעדר ייצוג כאמור תיפסל, למעט מקרים חריגים שהנסיבות אינן מאפשרות זאת. במקרים אלה יידרש אישור מנומק ממנהל המחוז או ממי מטעמו שמונה על ידו לעניין זה להתיר מראש את קיום הוועדה. באין אפשרות כזו, במקרים נדירים, אפשר לאשר בדיעבד את ועדת היועצים שהתקיימה ללא ייצוג לבני שני המינים.
  4.2.4 מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז יזמין לישיבות ועדת היועצים את המפקח הכולל על מוסד החינוך הנוגע בדבר, והוא ישמש משקיף שהוא בעל זכות לדעה מייעצת אך אינו חבר הוועדה.

כמו כן, מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז רשאי להזמין את מנהל בית הספר המקיף השש-שנתי כמשקיף בדעה מייעצת בלבד, וזאת אם המשרה הפנויה היא משרת מנהל חטיבת ביניים באותו בית ספר מקיף שש-שנתי.

אין להתיר את השתתפותם של משקיפים נוספים מטעם הגופים החברים בוועדת היועצים. כל גוף יהיה מיוצג על ידי נציג אחד בלבד, למעט מקרים מיוחדים שבהם יחליט יושב ראש הוועדה כי מן הראוי לאפשר נוכחות משקיף מטעם אחד הגופים המשתתפים . על יושב ראש הוועדה לנמק לפרוטוקול הוועדה מה הם השיקולים שהנחו אותו בהחלטתו זו.
  4.2.5 המקום והמועד לכינוסה של ועדת היועצים ייקבעו על ידי מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר.
  4.2.6 המניין החוקי בישיבות ועדת יועצים הוא מחצית חבריה, ובהם היושב-ראש.
  4.2.7 המועמדים הכשירים יוזמנו להתייצב לפני ועדת היועצים. הוועדה רשאית לדון במועמדותו של מועמד כאמור הנמצא מחוץ לישראל בהיעדרו, אם הובאו לפניה מסמכים שלפיהם אפשר לעמוד על תכונותיו. הוא הדין לעניין מועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה כאמור לא תהיה עילה לדחיית ישיבת הוועדה.
  4.2.8 אין למסור את שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה לאף גורם, גם לא לחברי ועדת היועצים, אלא בעת דיוני הוועדה בלבד, למעט נציגי המשרד הנוגעים בדבר, האמורים לבדוק את כשירות המועמדים ואת נתוניהם האישיים והמקצועיים ולחוות את דעתם עליהם.
  4.2.9 לא יישאל מועמד שאלה בדבר השתייכותו המפלגתית או על דעותיו הפוליטיות.
  4.2.10 מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז יעמיד לרשות ועדת היועצים את התיקים האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ואת נספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור ב-3.1 וב-3.2 לעיל.
  4.2.11 מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, או מי שהוסמך על ידו, רשאי, ביזמתו או על פי בקשת ועדת היועצים, לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של כל המועמדים, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת מוריו, מעבידו הנוכחי או מעבידים קודמים שלו, המשטרה, מוסדות הביטחון וממליצים שציין המועמד. את הבדיקה האמורה רשאי מנהל האגף הבכיר לערוך בעצמו, והוא רשאי גם למסור למשרד או לגוף אחר את שמות המועמדים, כדי שהם יערכו את הבדיקה.
  4.2.12 מנהל האגף הבכיר או מי שהוסמך על ידו ימסור לוועדת היועצים דוח על חוות הדעת ועל ממצאי הבדיקה, אם לדעתו יש לאותם ממצאים וחוות דעת משמעות לעניין בחירתו של המועמד.
  4.2.13 חבר ועדת היועצים שמועמד הוא קרוב משפחה שלו יודיע על כך ליושב ראש הוועדה, ולא ישתתף כלל בוועדת היועצים המראיינת את המועמדים לאותה משרה. בפסקה זו "קרוב משפחה" כולל בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.
  4.2.14 חבר ועדת היועצים שקיבל מידע על כישלונו בעבר של מועמד, על ניסיון לא מוצלח עמו, או הערכה שלילית אחרת כלשהי, יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע. אם המידע הוא סודי, או שחברי הוועדה החליטו כדין שלא לגלותו - אין חובה להודיע על כך למועמד.
  4.2.15 מרכז ועדת היועצים ירשום פרוטוקול של הדיונים של ועדת היועצים, לפי נספח 4 שלהלן.
4.3 סיכומי ועדת היועצים
  4.3.1 לאחר ראיוּן כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחבריה את המועמדים. בשיקוליו יתחשב חבר הוועדה בהשכלתו ובניסיונו של המועמד, בחוות דעתם של המשקיפים, במסמכים שהוגשו לפי 4.2.10 לעיל ובהתרשמותו מראיון המועמדים. ההערכה תתבטא בקביעתו של מועמד אחד על ידי כל חבר בוועדת היועצים הנראה לו ככשיר ביותר למשרה הפנויה.
  4.3.2 חברי ועדת היועצים רשאים להמליץ על הגבלת מינוי מנהל לשנה אחת, לפי שיקול דעתם, גם אם המשרה פורסמה ברבים ללא הגבלה, ובלבד שההמלצה תהיה מנומקת בכתב.
  4.3.3 סיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים יהיה ריכוז של הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם המועמד שכל חבר בוועדה המליץ עליו (ראה בנספח 4).
  4.3.4 כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.
  4.3.5 בישיבת ועדת היועצים יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה, משקיף כאמור ב-4.2.4 לעיל, מרכז ועדת היועצים והמועמד.
  4.3.6 דיוני ועדת היועצים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים; אסור להביא אותם לידיעתם של אחרים, אלא באישור המנהל הכללי.
  4.3.7 פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש על ידי מרכז הוועדה, באמצעות מנהל האגף הבכיר, למנהל הכללי.



5. מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה
5.1 המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרה פנויה לאחר שיעיין בפרוטוקול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתו ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.
5.2
5.2.1 החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, ישלח מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר.
5.2.2 יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי-בחירתם.
5.3 פורסמה הודעה, אך לא מונה מועמד מאחת הסיבות האלה:
  5.3.1 לא הוגשה כל בקשה למשרה הפנויה עד המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות;
  5.3.2 לא נמצאו מועמדים העונים על דרישות המשרה;
  5.3.3 ועדת היועצים שבחנה את המועמדים למשרה הפנויה לא מצאה אף מועמד כשיר למשרה;
  5.3.4 לא מונה על ידי מנכ"ל המשרד אף מועמד מבין המועמדים שוועדת היועצים מצאה אותם כשירים למשרה -

ינהג גף כוח אדם בהוראה בלשכה המחוזית כדלהלן:
א. יודיע על כך בכתב למועמדים;
ב. יעביר את פרוטוקול ישיבת ועדת היועצים אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה;
ג. יציע למנהל הכללי, באמצעות הממונה על הטיפול בפרט שבאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, לפעול באחת הדרכים האלה:
  1) לפרסם הודעה חדשה על המשרה הפנויה הנוגעת בדבר
  2) למנות בפועל מועמד המומלץ על ידי מנהל המחוז למשרה הפנויה.



6. מינוי בפועל ומילוי מקום

6.1 התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימנה המנהל הכללי ממלא מקום למשרה למשך התקופה שבה המשרה אינה מאוישת אך לא מעבר ל-31 באוגוסט שבאותה שנה.
6.2 התפנתה משרת ניהול בהתקיים הנסיבות המפורטות ב-5.3 לעיל, והוחלט לפעול לפי חלופה 5.3.4 ג'-2, ימנה המנהל הכללי ממונה בפועל למשרה למשך שנת לימודים אחת בלבד. לקראת שנת הלימודים שאחריה תפורסם הודעה לאיוש משרת הניהול.
6.3 על מינוי כאמור ב-6.1 וב-6.2 לא תחול חובת פרסום הודעה, והמועמד לתפקיד יוצע על ידי מנהל המחוז לפי ההנחיות בנספח 5 שלהלן.


7. ועדת יועצים עליונה (להלן "הוועדה העליונה")

7.1 כינוס הוועדה העליונה
  7.1.1 המנהל הכללי רשאי למנות ועדה עליונה בכל מקרה שבו הוא סבור כי יש לשוב ולבחון את כל המועמדים שהופיעו לפני ועדת היועצים או רק את אלה שהומלצו על ידה.
  7.1.2 המנהל הכללי ינמק את החלטתו בדבר הצורך בכינוס הוועדה העליונה, במיוחד אם מצא לנכון לכנס ועדה עליונה על אף שוועדת היועצים המליצה פה אחד או ברוב דעות על מועמד אחד.
7.2 הזמנה לריאיון
  7.2.1 הזמנה לריאיון תישלח למועמד/ים שנקבע/ו על פי המצוין ב-7.1.1 לעיל .
  7.2.2 ההזמנה לריאיון בוועדת היועצים העליונה תישלח למועמד על-ידי מנהל האגף הבכיר לפחות שבעה ימים לפני מועד הריאיון. במקרים דחופים, שבהם נשלחה ההזמנה במברק או נמסרה ביד או בכל אמצעי אחר בכתב או בעל-פה, תישלח ההזמנה לפחות יומיים לפני מועד הריאיון.
  7.2.3 ההזמנה או ההודעה הנשלחת תיראה כמבוצעת בעת מסירתה לדואר, אם הכתובת שעליה הייתה נכונה. ההזמנה או ההודעה תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בשעה שבה היה מכתב שנשלח במועד שהיא נשלחה מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. אם אי אפשר לשלוח את ההזמנה או את ההודעה בדואר, ייעשה הדבר בכל אמצעי אחר, בכתב או בעל פה.
7.3 סדרי עבודתה של הוועדה העליונה
  7.3.1 בריאיון בוועדה העליונה תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה.
  7.3.2 יושב ראש הוועדה העליונה ימנה מרכז לוועדה העליונה, והוא ירשום פרוטוקול של דיוניה.

חברי הוועדה יהיו:
- מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה - יושב ראש
- מנהלי האגפים של הגיל המתאים במינהל הפדגוגי
- נציג הלשכה המשפטית
- הממונה על הטיפול בפרט - מרכז הוועדה.
המנכ"ל רשאי למנות אד הוק נציג/ים חלופי/ים בהעדר חבר אחד או יותר של הוועדה העליונה.
  7.3.3 מקומה ומועד כינוסה של הוועדה העליונה ייקבעו על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.
  7.3.4 הוועדה העליונה רשאית לדון במועמדותו של מועמד הנמצא מחוץ לישראל , אם מצאו חברי הוועדה העליונה כי המסמכים שהובאו לפניהם מספקים כדי לעמוד על תכונותיו של המועמד. הוא הדין במועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה כאמור לא תהיה עילה לדחייתה של ישיבת ועדת היועצים העליונה.
  7.3.5 מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי יעמיד לרשות הוועדה העליונה את תיקיו האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ונספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד והונחו לפני ועדת היועצים.
  7.3.6 מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי, ביזמתו או על פי בקשת חברי ועדת היועצים העליונה, לדרוש עריכת בדיקה, בין בעצמו ובין באמצעות עובדי המשרד או גופים חיצוניים למשרד, של נתונים אישיים או מקצועיים של מועמד מעבר לאלה שנתבקשו והונחו לפני ועדת היועצים.

מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה ימציא את תוצאות הבדיקה לחברי ועדת היועצים העליונה, אם לדעתו יש בהן משמעות לעניין המלצה על המועמד.
  7.3.7 אם אחד או יותר מהמועמדים למשרת הניהול הוא קרוב משפחה של חבר בוועדת היועצים העליונה, יודיע על כך חבר הוועדה ליושב ראש הוועדה ולא ישתתף בוועדה העליונה המראיינת את המועמדים למשרה שעליה מתמודד גם קרוב המשפחה. קרוב משפחה כולל: בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין , אחיינית, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.
  7.3.8 לאחר ראיון כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחברי הוועדה העליונה את המועמדים על פי נתוניו האישיים והתרשמותו מהמועמד בריאיון עמו. הערכות אלה תירשמנה באופן מפורט בפרוטוקול הוועדה.
  7.3.9 חברי הוועדה העליונה רשאים להמליץ על הגבלת מינוי של מועמד לשנה אחת, לפי שיקול דעתם, או על מינויו לממלא מקום, גם אם המשרה פורסמה ברבים ללא הגבלה, בתנאי שההמלצה תהיה מנומקת בכתב.
  7.3.10 בסיכום הערכת המועמדים על-ידי ועדת היועצים יהיה ריכוז של הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם המועמד שכל חבר בוועדה המליץ עליו.
  7.3.11 כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.
  7.3.12 בישיבת הוועדה העליונה יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה המפורטים ב-7.3.2 לעיל.
  7.3.13 דיוני הוועדה העליונה, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים. אסור להביאם לידיעתם של אחרים אלא באישור המנהל הכללי.
  7.3.14 פרוטוקול ישיבת הוועדה העליונה יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש למנהל הכללי על ידי מרכז הוועדה באמצעות יושב ראש הוועדה העליונה.
7.4 מינוי לאחר הגשת המלצתה של הוועדה העליונה
  7.4.1 המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרת ניהול בית ספר לאחר שיעיין בפרוטוקול של הוועדה העליונה ובמסמכים שהובאו לידיעתו.
  7.4.2 המנהל הכללי ייתן החלטה מנומקת ומבוססת על עובדות, על ממצאים ועל שיקולים לגבי מינויו של המועמד שבחר בו למשרת הניהול.
  7.4.3 החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרת ניהול, ישלח הממונה על הטיפול בפרט הודעה על כך למנהל המחוז הרלוונטי, והאחרון ישלח הודעה בהתאם למועמד שנבחר. יתר המועמדים יקבלו מכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי בחירתם.



8. נספחים

נספח 1   בקשה לפרסום הודעה על משרת ניהול פנויה


נספח 2   הצגת מועמדות למשרת ניהול פנויה


נספח 3   כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה


נספח 4   פרוטוקול ועדת יועצים למשרת ניהול בית ספר


נספח 5   הצעה למינוי בפועל למשרת ניהול פנויה












הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006