עובדי הוראה .8

רישוי

8.6

 רישיונות הוראה במקצוע מדעי המידע (מערכות מידענות ממוחשבות)

8.6-7

1. מבוא

1.1 תמצית

בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), סעיף 8.6-6, פרסמנו תיקונים לתנאים ולנהלים לקבלת רישונות הוראה שפורסמו בחוזר מיוחד ה' (התשנ"ז) - "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל-יסודי". המקצוע "מדעי המידע (מערכות מידענות ממוחשבות)" הוא חדש, ועד כה לא פורסמו כל הוראות לגביו ולא הונפקו רישיונות הוראה, ולכן אנו מפרסמים את ההוראות כאן.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1.1.06
  ב. התחולה: עובדי הוראה במערכת החינוך העל-יסודית (בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה)
  ג. הסטטוס: חדש.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
1) סעיף 8.6-6 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "רישיונות הוראה" - בתוקף
2) חוזר הוראות הקבע סה/1(א), סעיף 8.6-4, "רישיונות להוראה ולייעוץ חינוכי" - בתוקף.
3) חוזר הוראות הקבע סד/2(א), סעיף 8.6-3, "רישיונות להוראה ולייעוץ חינוכי" - בתוקף.
4) חוזר הוראות הקבע תשס/5(א), סעיף 8.6-1, "הבהרה לחוזר מיוחד ה', התשנ"ז" - בתוקף.
5) חוזר הוראות הקבע סב/7(א), סעיף 8.3-3, "תקנון למתן רישיונות לייעוץ" - בתוקף.
6) חוזר מיוחד ה' (התשנ"ז), "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל יסודי" - בתוקף.
7) חוזר מיוחד ט' (התשנ"ו), "תקנון למתן רישיונות הוראה קבועים למקצועות הטכנולוגיים בבתי הספר העל יסודיים" - בתוקף.
1.3 המשנה החינוכית

"מדעי המידע (מערכות מידענות ממוחשבות)" הוא תחום העוסק בהפקה, באיסוף, בארגון, בעיבוד, באחסון באחזור, בייצוג ובהפצה של מידע.

המטרה של הוראת מדעי המידע היא להכשיר צרכן משכיל, העושה שימוש יעיל בטכנולוגיה ובתוצרי המידע. בשל אופיו וחשיבותו של המקצוע הוא קיבל בשנת 2004 מעמד של מקצוע בחירה מחייב ושל מקצוע מהתרבות הכללית (ראה בחוזר הוראות הקבע סד/8(א), סעיף 4.3-26).
1.4 התפוצה: עובדי ההוראה במערכת החינוך העל-יסודית (חטיבת הביניים והחטיבה העליונה).
1.5 יישום ומעקב: לקבלת רישיון הוראה קבוע יש לפנות לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה על גבי הטפסים שהפיץ האגף.
1.6 הגורם האחראי
  שם היחידה: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, גף דירוג והסמכה, ענף רישיונות הוראה
  מס' הטלפון: 02-5604743/4/5.


2. התנאים לקבלת רישיון הוראה קבוע במקצוע "מדעי המידע (מערכות מידענות ממוחשבות)" לכיתות ז'-י"ב

2.1 רישיון הוראה קבוע במקצוע "מדעי המידע (מערכות מידענות ממוחשבות)" יוענק למי שיעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:
  2.1.1 בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל באחד מהתחומים המפורטים להלן ובעל השכלה עברית פדגוגית מלאה, דהיינו בעל תעודת הוראה מהארץ במקצוע כלשהו בחינוך העל-יסודי או בעל הסמכה להוראה בחינוך העל-יסודי מחו"ל, שהוכרה על-ידי משרדנו, שסיים בהצלחה את הקורסים הנדרשים ממורים בעלי השכלה מחו"ל:
- לימודי מידע
- מחשבים ומערכות מידע
- מדעי המחשב
- טכנולוגיות מידע ותקשורת
- מחשבים ותקשורת
- הנדסת תוכנה
- טכנולוגיות מתקדמים בחינוך
ועמד בכל הדרישות המפורטות להלן:
א. סיים בהצלחה השתלמות ב"תכנית הלימודים במדעי המידע" בהיקף של 224 שעות, הכוללת מתודיקה מיוחדת של הוראת המקצוע (תכנית שאושרה על ידי המפקח הארצי למידענות, אתיקה ומדעי המידע ועל ידי המפקח הארצי על הכשרה והשתלמויות עובדי הוראה בנתיב המדעי-טכנולוגי)
ב. הומלץ על ידי מנהל בית-הספר וקיבל חוות דעת חיובית על עבודתו המעשית מהמפקח הארצי למידענות, אתיקה ומדעי המידע ואושר על ידי המפקח הארצי על הכשרה והשתלמויות עובדי הוראה בנתיב המדעי-טכנולוגי)

או
  2.1.2 עובד הוראה בעל תואר ראשון לפחות במקצוע כלשהו ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ובעל רישיון הוראה קבוע למקצוע "אוריינות ומידענות מתוקשבת" לחטיבת-הביניים, אשר עמד בכל הדרישות המפורטות להלן:
א. סיים בהצלחה השתלמות ב"תכנית הלימודים במדעי המידע" בהיקף של 224 שעות, הכוללת מתודיקה מיוחדת של הוראת המקצוע (תכנית שאושרה על ידי המפקח הארצי למידענות, אתיקה ומדעי המידע ועל ידי המפקח הארצי על הכשרה והשתלמויות עובדי הוראה בנתיב המדעי-טכנולוגי)
ב. הומלץ על-ידי מנהל בית-הספר וקיבל חוות דעת חיובית על עבודתו המעשית מהמפקח הארצי למידענות, אתיקה ומדעי המידע ואושר על ידי המפקח הארצי על הכשרה והשתלמויות עובדי הוראה בנתיב המדעי-טכנולוגי.
2.2 על מורה חדש במערכת, בשנת עבודתו הראשונה בהוראה, תחול חובת הסטאז', על פי הנהלים שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/9(ב), סעיף 8.2-14, "ההתמחות בהוראה -הסטאז' ".הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 200