דרכי הוראה .6

ספרי לימוד

6.3

 רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים התשס"ז
בבתיה"ס העבריים בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט

6.3-3


מבוא

רשימה זו כוללת את ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר העבריים בשנת הלימודים התשס"ז. ברשימה צוינו גם מחירי הספרים.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות, כמובא בהוראות המנכ"ל בעניין ספרים לתלמידים (חוזר הוראות הקבע סו/3(א), סעיף 6.3-8; עיקרי ההוראות מובאים בנספח א לחוזר זה). כמו כן, המנהלים מתבקשים להקפיד על ביצוע ההנחיות בדבר ההיערכות לשנת הלימודים התשס"ז, כמובא בנספח ב לחוזר זה.

מנהלי בתי הספר יביאו את הרשימה בהקדם האפשרי לעיונם של כל המורים, ולאחר קביעת רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים התשס"ז תימסרנה הרשימות לתלמידים. בחירת ספרי לימוד בכל המקצועות היא בחירה בית ספרית בלבד. יש להקפיד שלא לשנות את רשימת הספרים אלא פעם ב-5 שנים.

בכל מקרה של סטייה מנוהל זה יש לפנות לקבלת אישור בכתב מהממונה על אישור ספרי לימוד.

בהתאם לסעיף 16ז' לחוק הפיקוח על המצרכים והשירותים, התשי"ח-1957, מפורטים כאן מחיריהם של ספרי הלימוד. המחירים המצוינים ברשימה שבחוזר זה כוללים מע"מ בשיעור 16.5%. זאת למעט הספרים בהוצאות שקיבלו פטור והמפורטות בנספח ג לחוזר זה.

המחירים המופיעים בחוזר זה הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים אינם רשאים, בשום מקרה, לדרוש סכום גבוה מזה הרשום במחירון. יחד עם זאת, הם רשאים לתת הנחות לרוכשי הספרים לפי ראות עיניהם.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג שברשימת הספרים הבית-ספרית המופצת לתלמידים בכל גיל יצוין ליד שם הספר המבוקש המחיר המרבי של הספר, כפי שהוא מופיע בחוזר זה. זאת כדי שהמורים, ההורים והתלמידים יוכלו לוודא שאין גובים מהם מחיר העולה על המחיר המרבי. רשימת הספרים והמחירים המרביים טעונה את אישורו של המפקח הכולל של בית הספר.

תלונות על הפקעת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02-5604037.בשאלות אפשר לפנות אל מר בנימין לוי, מנהל הגף לאישור ספרי לימוד,
טל' 02-5603534.


ביאורי הסימנים וראשי התיבות
מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים
1. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות א'
2. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות ב'-ו'
3. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות ז'-ט'
4. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות י'-י"ב
5. ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים
6. ספרי קודש
7. אטלסים, מפות וגלובוסים
8. ספרי לימוד לחינוך הטכנולוגי העל-יסודי
9. נספחים
  נספח א' ספרי לימוד לתלמידים ולעובדי הוראה - עיקרי הוראות הקבע
  נספח ב' היערכות בנושא ספרי לימוד לשנת הלימודים התשס"ז
  נספח ג' רשימת הוצאות הספרים שמע"מ אינו חל על ספריהן
  נספח ד' רשימת המו"לים ומספרי הטלפון שלהם
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/8(ב), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006