ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  "מחצית שלישית" (סמסטר קיץ) בחינוך העל יסודי בשנה"ל התשס"ו

3.7-6

התכנית "המחצית השלישית" (סמסטר קיץ) תופעל בקיץ התשס"ו. הלימודים יתחילו ביום ראשון, ו' בתמוז התשס"ו (2 ביולי 2006), ויימשכו שישה שבועות.

חוברת ובה מידע מפורט על התכנית ורשימת מרכזי הלמידה ומקצועות ההיבחנות תישלח לכל החטיבות העליונות עד סוף חודש מאי.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל האגף לחינוך העל-יסודי,
טל' 02-5603252/3.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/9(א), ג' באייר התשס"ו, 1 במאי 2006