בחינות .4

בחינות ארציות

4.1

  מועדי מבחני המיצ"ב והחומש בשנה"ל התשס"ז

4.1-1

שימו לב: סעיף זה מבוטל. מועדי הבחינות הרשומים בו אינם תקפים. המועדים החדשים נמצאים בסעיף 4.1-2 של חוזר הודעות ומידע סז/2)

מבחני המיצ"ב והחומש בשנת הלימודים התשס"ז יתקיימו במועדים המפורטים בטבלה שלהלן. אין לקבוע פעילות חוץ בית-ספרית לתלמידי הכיתות הנבחנות במועדים אלה:

מועד הבחינה המקצוע הכיתות הנבחנות הערות לגבי האוכלוסייה הנבחנת
יום ב', ט"ו במרחשוון התשס"ז, 6 בנובמבר 2006 מדעים ה' ו-ח' בהתשס"ז ישתתפו רק בתי הספר שלא השתתפו במיצ"ב בהתשס"ו.
יום ג', כ"ג במרחשוון התשס"ז, 14 בנובמבר 2006 אנגלית ה' ו-ח' בהתשס"ז ישתתפו רק בתי הספר שלא השתתפו במיצ"ב בהתשס"ו.
יום ד', א' בכסלו התשס"ז, 22 בנובמבר 2006 מתמטיקה ה' ו-ח' (במגזרים דוברי הערבית תיבחנה גם כיתות ד' ו-ז')* בהתשס"ז ישתתפו:
במגזר היהודי - רק בתי הספר שלא השתתפו בהתשס"ו;
במגזרים דוברי הערבית - כל בתי הספר.
יום ה', ט' בכסלו התשס"ז, 30 בנובמבר 2006 שפת אם ב', ה' ו-ח' (במגזרים דוברי הערבית תיבחנה גם כיתות ד' ו-ז') בהתשס"ז ישתתפו:
במגזר היהודי - רק בתי הספר שלא השתתפו בהתשס"ו;
במגזרים דוברי הערבית - כל בתי הספר.
יום ג', א' בניסן התשס"ז, 20 במרס 2007 "100 המושגים" (מורשת, ציונות ודמוקרטיה) ט' בהתשס"ז ישתתפו רק תלמידי כיתות ט' בחטיבות הביניים שלא השתתפו במיצ"ב בהתשס"ו.


מפרטי המבחנים יפורסמו בראשית חודש יוני 2006 באתר האינטרנט של ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך), בכתובת www.education.gov.il/rama, ובאתרי האינטרנט של המפמ"רים. מידע נוסף יופץ ישירות למנהלי בתי הספר הנבחנים באמצעות הדואר/הפקס' וכן יפורסם באתר האינטרנט שצוין לעיל.


בשאלות אפשר לפנות אל ראמ"ה, rama@education.gov.il,
טל' 03-7632888, פקס' 03-7632889.

___________________
* הערה: כיתות ד' בבתי ספר המתמקצעים במתמטיקה במגזר היהודי לא תיבחנה בהתשס"ז.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/9(א), ג' באייר התשס"ו, 1 במאי 2006