בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  בחינת הבגרות במחשבת ישראל בחינוך הכללי – תיקון התאריך

4.3-9

בחינת הבגרות במחשבת ישראל בחינוך הכללי נקבעה לתאריך ג' בתמוז התשס"ו, 29 ביוני 2006, בשעה 11 (ולא כפי שפורסם בעבר).בשאלות אפשר לפנות אל הגב' צילה מירון אילן, המפמ"רית למחשבת ישראל בחינוך הכללי, פקס' 02-5601001,
דוא"ל tzilami@education.gov.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/9(א), ג' באייר התשס"ו, 1 במאי 2006