בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות וזהירות בדרכים

5.2

  דיווח על הפעילות בנושא החינוך לבטיחות בדרכים בבית-הספר

5.2-3

האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים מוציא מדי שנה חוברת סיכום של הפעילות החינוכית לבטיחות בדרכים. הנתונים המתפרסמים בחוברת זו חשובים ביותר, והם נדרשים כדי להציג ולשפר את תרומתו של החינוך למאבק הלאומי להפחתת תאונות הדרכים ולטיפוח תרבות של התנהגות בטיחותית.

נתונים אלה מועברים אל כל השותפים הממלכתיים למאבק בתאונות הדרכים, ובכללם משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואגף התנועה במשטרת ישראל, והם מסייעים לבניית המדיניות בנושא זה.

בסוף חודש ניסן יגיעו לכל בתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים טופסי דיווח. מנהלי בתי-הספר מתבקשים למלא בטפסים אלה את הנתונים על כל הפעילויות הנעשות בבית-ספרם בנושא החינוך לבטיחות בדרכים. במילוי הטפסים המנהלים יכולים להיעזר ברכזים לבטיחות בדרכים בבית-ספרם.

המידע האמין והמדויק שיגיע מבתי-הספר יסייע למערכת להפיק לקחים ולשפר את החינוך לבטיחות בדרכים ובאמצעותו לתרום למאמץ הלאומי בנושא זה.

את הטפסים המלאים יש לשלוח אל הממונים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז לא יאוחר מיום רביעי, ד' בסיוון התשס"ו, 31.5.06.
בשאלות אפשר לפנות אל הממונים לבטיחות בדרכים במחוזות.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/9(א), ג' באייר התשס"ו, 1 במאי 2006