תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

  מעבדות מדעים בחטיבה העליונה – רענון

9.7-6

שיעורי המעבדה הם אבן יסוד בהוראת המדעים, ולפיכך הם משולבים באופן שוטף וקבוע בהוראה, כחלק בלתי נפרד ממנה.

בכל בית ספר שמתקיימים בו שיעורי מדעים (פיזיקה, כימיה וביולוגיה) בכיתות י'-י"ב נדרשים תשתית מעבדתית ראויה (הכוללת גם מחשבים) וטכנאי מעבדה. כמו כן יש לוודא שקיימים במעבדה כל אמצעי הבטיחות וכי כיתות גדולות תחולקנה באופן שמספר התלמידים בשיעור מעבדה לא יעלה על האמור בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1-31, "הבטחת הבטיחות במעבדות".בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רים לפי הפירוט שלהלן:
- המפמ"רית לביולוגיה, הגב' רותי מנדלוביץ, טל' 02-5603594
- המפמ"רית לכימיה, ד"ר ניצה ברנע, טל' 02-5604190
- המפמ"ר לפיזיקה, ד"ר דוד סלע, טל' 02-5603610.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/9(א), ג' באייר התשס"ו, 1 במאי 2006