חוזר זה בוטלבטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות

5.1

  בטיחות בחדרי כושר - תיקון לחוק מכוני כושר - רישוי ופיקוח

5.1-3
בהמשך לאמור בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1-25 , ס"ק 7.9, ובכפיפות לתיקונים בחוק הספורט ובחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון), התשס"ג-2002, אנו מבקשים להבהיר:
1. החל משנת הלימודים התשס"ח רשאים לפעול בחדר הכושר בבתי הספר תלמידים מכיתה ז' ומעלה.
2. המורה המדריך את הפעילות חייב להיות מי שהוסמך להדרכת קטינים בחדר כושר.

בחוזר הוראות הקבע הקרוב נפרסם את כל ההוראות וההנחיות בנושא חדרי כושר.בשאלות אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך
הגופני, טל' 03-6896136.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/10, ט"ו בסיוון התשס"ז, 1 ביוני 2007