חוזר זה בוטל
אוכלוסיות מיוחדות .1

חינוך מיוחד

1.2

  תיקון לטבלה לאפיון חריגויות בחוזר הוראות הקבע סו/8(ב) בנושא ועדת
  שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר, בנספחים 1 ו-7

1.2-1

בחוזר הוראות הקבע סו/8(ב), סעיף 1.2-36, בנושא "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר", פרסמנו בנספחים 1 ו-7 טבלה לאפיון חריגויות. בטבלה זו נשמטו בטעות שתי הערות המסומנות בכוכבית אחת ובשתי כוכביות. אנו מפרסמים טבלה זו בצורתה המתוקנת להלן. יש לתקן לפיה את נספח 1 ואת נספח 7 - ס"ק 7.1-ו', 7.2-ו' ו-7.3-ו'.

לתשומת לב, באתר האינטרנט של חוזרי המנכ"ל הטבלה מופיעה בצורתה המתוקנת.


 הקוד 

 אפיון החריגות   עיקרית 
 (אחת) 
 משנית 
 (עד 2) 

 הנחיות 
51  משכל גבולי רב-בעייתי*  

 

 

 

65  חשד לפיגור קל**  

 

 

 

52  פיגור קל   

 

 

66  חשד לפיגור בינוני** 

 

 

 

53  פיגור בינוני   

 

פיגור בינוני יסומן תמיד כחריגות עיקרית. 

67  חשד לפיגור קשה/עמוק** 

 

 

 

54  פיגור קשה/עמוק   

 

פיגור קשה/עמוק יסומן תמיד כחריגות עיקרית. 

55  הפרעות התנהגותיות רגשיות/ הפרעות התנהגותיות-AD(H)D    

 


אפשר לסמן חריגות זו כעיקרית רק אם התפקוד השכלי של התלמיד תקין או גבולי. 

56  אוטיזם/PDD   

 

 

57  הפרעות נפשיות   

 

אפשר לסמן חריגות זו כעיקרית רק אם התפקוד השכלי של התלמיד תקין עד פיגור קל. 

58  לקות למידה רב בעייתית/AD(H)D    

 

אפשר לסמן חריגות זו כעיקרית רק אם התפקוד השכלי של התלמיד תקין או גבולי. 

59  שיתוק מוחין/נכות פיזית קשה   

 

אפשר לסמן חריגות זו כעיקרית רק אם התפקוד השכלי של התלמיד תקין עד פיגור קל. 

60  חירשות/כבדות שמיעה   

 

אפשר לסמן חריגות זו כעיקרית רק אם התפקוד השכלי של התלמיד תקין עד פיגור קל. 

61  עיוורון/לקות ראייה   

 

אפשר לסמן חריגות זו כעיקרית רק אם התפקוד השכלי של התלמיד תקין עד פיגור קל. 

61  עיוורון/לקות ראייה   

 

אפשר לסמן חריגות זו כעיקרית רק אם התפקוד השכלי של התלמיד תקין עד פיגור קל. 

62  עיכוב התפתחותי   

 

אפשר לסמן חריגות זו כעיקרית רק אם התפקוד השכלי של התלמיד תקין או גבולי. 

63  עיכוב שפתי   

 

אפשר לסמן חריגות זו כעיקרית רק אם התפקוד השכלי של התלמיד תקין או גבולי. 

98  מחלות נדירות   

 

בהשמה ובערר אפשר לסמן רק כחריגות משנית; בשילוב ייתכן לסמן כחריגות עיקרית. 

______________
*  סוג חריגות כזה כאפיון עיקרי אפשרי להשמה רק בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל.
**  חשד סביר לפיגור יסומן רק אם אין אסמכתה של ועדת אבחון של השירות למפגר. חובת יו"ר ועדת ההשמה להפנות את המקרה לבירור לפקיד הסעד ברשות המקומית על פי חוק הסעד טיפול במפגרים
1969.הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006