אוכלוסיות מיוחדות .1

מחוננים

1.5

  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

1.5-1

המחלקה למחוננים מבקשת להביא לידיעת ציבור המורים, היועצים והמנהלים של בתי הספר היסודיים, כי בקרוב יחל תהליך בחינות הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לשנת הלימודים התשס"ז. הבחינות תיערכנה למגזר היהודי על ידי מכון סאלד ולמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי על ידי ד"ר מ' דווירי.

בימים אלה נשלח מכתב בדואר למנהלי בתי הספר היסודיים במגזר היהודי ולמנהלי מחלקות החינוך בעיריות ובמועצות המקומיות במגזר הערבי. המכתב כולל חוברת הסבר על התהליך, ובה עותק של מכתב הסבר להורים, שני עותקים של מבחן הסינון הראשונה (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מנהלי בתי הספר ומנהלי מחלקות החינוך שלא יקבלו את המכתב עד י"ג בתשרי התשס"ז, 5.10.06, יתקשרו למכון סאלד, דוא"ל NATALI@szold.org.il. המנהלים מהמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי יתקשרו לד"ר דווירי, טל' 04-6561541.

לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה
1. בחינות שלב א' (סינון ראשוני)

הבחינות במגזר היהודי תיערכנה ב-ל' בתשרי התשס"ז, 22 באוקטובר 2006.
הבחינות במגזר הערבי, הבדווי והדרוזי תיערכנה ב-כ"ה במרחשוון התשס"ז, 16.11.06.
2. בחינות שלב ב'
א. המועד האחרון לקבלת רשימת התלמידים הרשאים לגשת לשלב ב' - במגזר היהודי:
י"ח במרחשוון התשס"ז, 9 בנובמבר 2006. במגזר הערבי: י"ד בכסלו התשס"ז,
5 בדצמבר 2006.
סגל בית הספר יערוך את הרשימה על סמך התוצאות של מבחני
שלב א' ובהתאם להנחיות במכתב.
ב. משלוח הזימונים על ידי הגופים הבוחנים לנבחני שלב ב' - תחילת ינואר-פברואר
  - במגזר היהודי יישלחו הזימונים לבתי הספר והמורים ימסרו אותם לתלמידים.
  - במגזר הערבי והדרוזי יישלחו הזימונים למנהלי מחלקות החינוך
ויימסרו למנהלי בתי הספר, והם יידעו את התלמידים.
ג. ביצוע בחינות שלב ב' - אמצע ינואר-אפריל: הגופים הבוחנים יבצעו את הבחינות.
ד. משלוח הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות - יוני

ההודעות תישלחנה בדואר ישירות להורי התלמידים שנבחנו בשלב ב'.

המנהלים נדרשים להקפיד (א) על הפצת מכתב ההסבר להורים (המצורף לחוברת ההסבר למנהלים); (ב) על ביצוע המבחנים; (ג) על יידוע ההורים שילדיהם הומלצו לשלב ב'; (ד) על משלוח הרשימות לגופים הבוחנים; (ה) על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל. לא יהיה אפשר לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

תלמידים לקויי למידה או עולים חדשים

הנהלים החדשים הנוגעים לתלמידים לקויי למידה יתפרסמו באתר האינטרנט של המחלקה ובמכתבים לבתי הספר. תלמידים עולים חדשים יופנו למבחנים מותאמים, שאינם דורשים בקיאות בשפה העברית.

ערעורים

המורים או ההורים רשאים לערער על התוצאות של מבחני שלב ב' ולבקש מבחן חוזר שיתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. יש אפשרות לערער גם על ההחלטה לא להגיש תלמידים למבחן שלב ב'. את הערעורים יש לשלוח לנציג המחוזי של ועדת הערר.

המועד האחרון להגשת הערעורים לוועדות הערר על תוצאות המבחנים שנערכו בשנים קודמות הוא י"ג בכסלו התשס"ז, 5.12.06. פניות שתגענה לוועדת הערר לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים התשס"ח.

להלן כתובות הנציגים המחוזיים של ועדת הערר:
- מחוז ירושלים: מר פנחס גרוס, כנפי נשרים 22, ירושלים
- מנח"י: הגב' מיכל זקסנברג, כנפי נשרים 22, ירושלים
- מחוז מרכז: הגב' אליזבת גלאון, רח' השלושה 2, ת"א
- מחוז תל-אביב: הגב' רבקה רינסקי, רח' השלושה 2, ת"א
- מחוז צפון: הגב' תמי עדן, ת"ד 597, נהריה 22385
- מחוז חיפה: הגב' כרמלה כ"ץ, רח' פל-ים 5, קריית הממשלה, חיפה
- מחוז דרום: הגב' רות אהרוני, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר-שבע 84893
- המגזר הדרוזי: מר סאלח אלשייך, רח' פל-ים 5, קריית הממשלה, חיפה
- המגזר הערבי - חיפה והמרכז: מר פאדל עראקי, ת"ד 522, טירה 44915
- המגזר הערבי - מחוז צפון: ד"ר יאסר עומר, ת"ד 530, נצרת עילית.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המחלקה למחוננים, טל' 02-5602973,
אינטרנט www.education.gov.il/gifted.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006