אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

  סריקת תפקודי ראייה של תלמידים

2.2-2

ראייה תקינה היא המפתח להתפתחות טובה, למיצוי היכולת הלימודית ולהסתגלות לסביבה הפיזית והחברתית. לקות ראייה לא מזוהה, לא מאובחנת ולא מטופלת תגרום לירידה ביכולת ובהישגים הלימודיים ולפגיעה בתפקוד החברתי, ובמקרים קיצוניים היא עלולה אף לגרום להיפגעות.

זיהוי ואבחון מוקדם של לקויות ראייה למיניהן (כגון כשל במיקוד הראייה השכיח בקרב 5%-3% מהילדים והגורם לעתים לטשטוש ראייה, לכפל ראייה או לכאבי ראש) יאפשרו מתן טיפול נדרש והיערכות של בית-הספר למתן מענה לצורך בטיפול.

משרד החינוך נערך לביצוע של סריקת תפקודי ראייה בשני מישורים:
- הורי התלמידים בכיתות א' מופנים לערוך סריקת תפקודי ראייה באמצעות קופת החולים שהם מבוטחים בה.
- מועצת האופטומטריסטים בישראל מאפשרת בדיקת תפקודי ראייה לכלל התלמידים במערכת החינוך אצל האופוטומטריסטים החברים במועצה והמורשים על ידי משרד הבריאות. רשימת האופטומטריסטים המשתתפים במבצע מובאת באתר משרד החינוך - www.education.gov.il/briut.

הבדיקות נערכות ללא תשלום.

תוצאות הסריקה של תפקודי הראייה יאפשרו לבית-הספר לקבל מידע נדרש להתייחסות ולמתן מענה לבעיה בריאותית של התלמיד.

על ההורים למסור את תוצאות הבדיקות לצוות בית הספר, והן תוצמדנה לטופס הצהרת ההורים על בריאות ילדם.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות
במשרד, טל' 02-5603451 ו-02-5603220.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006