חוזר זה בוטל


אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

  הצהרת בריאות

2.2-4

בסעיף 2.2-19 של חוזר הוראות הקבע סא/4(א), "הצהרה על מצב בריאותו של

תלמיד - שינוי", ציינו ש"טופס הצהרת הבריאות ניתן מטעם המוסד החינוכי וחייב להימסר על ידי ההורים בתחילת שנת הלימודים". להלן הרחבה לנוהל זה:

השתתפות תלמידים בשיעורי החינוך הגופני ובכל פעילות חוץ-כיתתית וחוץ-בית- ספרית הכרוכה במאמץ ובפעילות גופנית אסורה לחלוטין עד לאחר קבלת טופס הצהרת הבריאות מההורים, העברתו לצוות הבריאותי לשם פענוחו והעברת הנחיותיו של הצוות הבריאותי כיצד לנהוג ולהיערך בהתאם לכתוב בהצהרה. הנחיות הצוות הבריאותי תועברנה בכתב למנהל בית הספר, למחנך, למורה לחינוך גופני ולגורמים רלוונטיים נוספים, על פי שיקול דעתו של מנהל המוסד החינוכי.

היערכות לקויה עלולה לסכן את חיי הילדים ולפגוע בבריאותם. לפיכך על בית הספר לעודד את ההורים לשתף במידע בריאותי רלוונטי את הצוות החינוכי למען שמירה על בריאות הילדים ותוך הקפדה על סודיות רפואית ועל צנעת הפרט.

חובת ההורים או האפוטרופוס ליידע את המוסד החינוכי על כל שינוי שחל בבריאות הילד.

העברת המידע מההורים למוסד החינוכי ותהליך ההיערכות הפנימי בעקבותיו יסתיימו לא יאוחר משבועיים מפתיחת שנת הלימודים.

בחוזר הוראות הקבע הבא נפרסם את הנוהל המלא והמעודכן.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,
טל' 02-5603220 ו-02-5603451.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006