חוזר זה בוטל


ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  האיסור לחלק במוסדות החינוך כל חומר שיווקי או פרסומי ללא היתר

3.7-2

חל איסור מוחלט על חלוקת מוצרי צריכה, מוצרי מזון, דוגמאות ודוגמיות של מוצרים, ספרים, עיתונים, אבזרים או כל חומר שיווקי או פרסומי במוסד החינוכי או בכל פעילות מטעמו, במסגרת פורמאלית או בלתי-פורמאלית, ללא היתר של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

כל בעל תפקיד, מנהל מוסד חינוכי ועובד הוראה או פיקוח שיתיר חלוקת מוצרים או פעילות המשלבת פרסומת מסחרית או התקשרות ויפעל בניגוד להנחיות המשרד עובר עברה לפי "תקנות פרסומת ודרכי שיווק מכוונים לקטינים", התשנ"א-1991, מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ועלול להיקרא לדין משמעתי ולשאת בתוצאות, ויינקטו נגדו הצעדים המנויים בחוק להגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

בקרוב נפרסם נוהל זה בהרחבה בחוזר הוראות קבע.בשאלות אפשר לפנות אל הגב', עירית ליבנה, יו"ר הוועדה לאישור שילוב פרסומת
מסחרית, בטל' 02-5603200 ו-02-5603451.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006