ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  הנוהל לקבלת גמול בגין שימוש במנב"ס "חלונות" להתשס"ז

3.7-3

1.  רקע

משרד החינוך נותן גמול מנב"ס למזכירים ולמזכירות של בתי ספר יסודיים בלבד המשתמשים בתוכנת המנב"ס "חלונות" שהמשרד פיתח. הנוהל שלהלן מופנה למזכירויות ולהנהלות של בתי הספר ולמנהלי מחלקות החינוך ברשויות.


2.  תהליך הפנייה לבקשת הגמול
2.1 בית ספר העומד בקריטריונים המפורטים בהמשך ימלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה הנמצא באתר האינטרנט של מינהלת המנב"ס והקישורים, http://www.education.gov.il/manbas. את דוחות המנב"ס הנלווים לבקשת הגמול יש לשלוח בדואר רגיל.
2.2 הודעה על קבלת הבקשה והחומר הנלווה, וכן הודעה על דוחות חסרים, תישלחנה לפונה בדואר אלקטרוני בלבד.


3.  תהליך אישור הזכאות
3.1 אישור הזכאות לגמול יישלח רק לבתי ספר שעמדו בכל הקריטריונים. סכום התגמול המגיע לבית הספר יועבר לחשבון הבעלות שלו (בית הספר מתוגמל לשנה שלמה). הסכום מופיע בדוח החודשי של מערכת התשלומים של משרד החינוך הנשלח לכל רשות.
3.2 כל הבקשות לגמול לשנת הלימודים התשס"ז חייבות להגיע עד י' באדר התשס"ז, 28 בפברואר 2007. בקשות שתגענה לאחר תאריך זה לא תזכינה בגמול.
3.3 הזכאות לגמול נבדקת כל שנה מחדש, בהתאם לקריטריונים של שנת הזכאות הרלוונטית לבית הספר.


4.  הקריטריונים לקבלת גמול לפי שנות זכאות
4.1 במהלך שנת הלימודים התשס"ז מתוכננת התקנת מנב"ס גרסה 4.1. בתי הספר שתותקן בהם גרסה זו פטורים ממשלוח דוחות בדואר למינהלת. עמידה בקריטריונים בהתאם למפורט להלן תיבדק מול ממשק שידווח אוטומטית ממערכת מנב"ס.
4.2 פירוט הקריטריונים
שנה ראשונה (גרסת מנב"ס 3.0 ומעלה)

1. מצבת התלמידים הממוחשבת: דיווח המצבת ממנב"ס "חלונות" בלבד (בתי ספר שחוברו לרשת המינהלית של קישורים חייבים לדווח דרכה)

2. אוכלוסיית התלמידים: הפקת הדוח "אלפון תלמידים כיתתי", M51H0005.rpt, ל-2 כיתות

3. אוכלוסיית המועסקים: הפקת הדוח "אלפון מועסקים", M52H1000

4. אוכלוסיית קבוצות הלימוד: הפקת הדוח "רשימת קבוצות לימוד לשכבה", M53H1016.rpt, ל-2 כיתות מ-2 שכבות שונותשנה ראשונה (גרסת מנב"ס 4.1)

1. מצבת התלמידים הממוחשבת: דיווח המצבת ממנב"ס "חלונות" בלבד (בתי ספר שחוברו לרשת המינהלית של קישורים חייבים לדווח דרכה)

2. אוכלוסיית התלמידים: הפקת 3 דוחות שונים מ"אוכלוסיית התלמידים"

3. אוכלוסיית המועסקים: הפקת דוח ל-10 מועסקים לפחות מ"אוכלוסיית המועסקים"

4. אוכלוסית קבוצות הלימוד: הפקת דוח לקבוצה אחת לפחות מכל שכבה עם התלמידים המשובצים לקבוצהשנה שנייה (גרסת מנב"ס 3.0 ומעלה)

1. מצבת התלמידים הממוחשבת: דיווח המצבת ממנב"ס "חלונות" בלבד (בתי ספר שחוברו לרשת המינהלית של קישורים חייבים לדווח דרכה)

2. אוכלוסיית התלמידים: הפקת דוח "אלפון בית ספרי לפי יישוב", M51H0002.rpt, ל-4 כיתות

3. אוכלוסיית המועסקים: הפקת הדוח "היערכות לאירוע לקבוצת לימוד", 59H0002.rpt, מ-2 שכבות שונות - כיתה אחת מכל שכבה

4. אוכלוסיית ההערכות: הפקת הדוח "ריכוז ציונים שנתי לכיתה", M59H1001.rpt, או הדוח "ריכוז קודי הערכה מילולית", M59H1003.rpt, לכיתה אחת מכל שכבהשנה שנייה (גרסת מנב"ס 4.1)

1. מצבת התלמידים הממוחשבת: דיווח המצבת ממנב"ס "חלונות" בלבד (בתי ספר שחוברו לרשת המינהלית של קישורים חייבים לדווח דרכה)

2. אוכלוסיית התלמידים: הפקת 5 דוחות שונים

3. ריכוז ציוני תלמידים לפני קבוצה: הזנת ציוד אחד (במספר או במלל) לאירוע או למרכיביו ל-30% מתלמידי בית הספר לפחות והפקת דוח

4. אוכלוסיית ההערכות, הערכות עם מרכיבים, הערכות עם משמעת: הפקת 3 דוחות של אחת מהאוכלוסיותשנה שלישית (גרסת מנב"ס 3.0 ומעלה)

1. מצבת התלמידים הממוחשבת: דיווח המצבת ממנב"ס "חלונות" בלבד (בתי ספר שחוברו לרשת המינהלית של קישורים חייבים לדווח דרכה)

2. אוכלוסיית הערכות, הערכות ומשמעת: הפקת הדוח "הערכות ומשמעת במקצועות לתלמיד", M24H1000.rpt, או הדוח "פירוט הערכות לתלמיד" M59H0001.rpt, תלמיד אחד מכל שכבה, עם 2 אירועים שוטפים (קטן מאירוע 90)

3. אוכלוסיית הערכות, הערכות ומשמעת: הפקת הדוח "ריכוז הערכות ומשמעת לקבוצה" M14H1201.rpt, או הדוח "הערכות לאירוע לקבוצת לימוד", M59H0002.rpt, לקבוצה אחת מכל שכבה, עם 2 אירועים שוטפים (קטן מאירוע 90)

4. דואר אלקטרוני - החל מגרסה 3.03: שליחת קובצי מנבסון בדואר אלקטרוני באמצעות המשלוחית ל-10 מורים לפחותשנה שלישית (גרסת מנב"ס 4.1)

1. מצבת התלמידים הממוחשבת: דיווח המצבת ממנב"ס "חלונות" בלבד (בתי ספר שחוברו לרשת המינהלית של קישורים חייבים לדווח דרכה)

2. דוח ריכוז ההערכות לתלמיד: הזנת ציונים ל-2 אירועי הערכה שוטפים לפחות (קטן מאירוע 90) ל-10% מתלמידי בית הספר והפקת דוח

3. דוח ריכוז הערכות לקבוצות הלימוד: הזנת ציונים ל-2 אירועי הערכה שוטפים לפחות (קטן מאירוע 90) ל-10% מתלמידי ביה"ס והפקת דוח

4. דואר אלקטרוני - החל מגרסה 3.03: שליחת קובצי מנבסון בדואר אלקטרוני באמצעות המשלוחית ל-10 מורים לפחותשנה רביעית (גרסת מנב"ס 3.04, עדכון מס' 2, להורדה מאתר המינהלת)

1. מצבת התלמידים הממוחשבת: דיווח המצבת ממנב"ס "חלונות" בלבד (בתי ספר שחוברו לרשת המינהלית של קישורים חייבים לדווח דרכה)

2. אוכלוסיית ההערכות עם מרכיבים: הפקת הדוח "מיפוי מרכיבים בנקודות", M55H1000.rpt, לאירוע אחד (קטן מאירוע 90), לפחות 2 מרכיבים לקבוצת לימוד אחת

3. אוכלוסיית הערכות, הערכות ומשמעת - הפקת הדוח "ריכוז הערכות ומשמעת לקבוצה", M14H1201.rpt, או הדוח "הערכות לאירוע לקבוצת לימוד", M59H0002.rpt, לקבוצה אחת מכל שכבה, עם 4 אירועים שוטפים (קטן מאירוע 90)

4. דואר אלקטרוני - החל מגרסה 3.03: שליחת קובצי מנבסון בדואר אלקטרוני באמצעות המשלוחית ל-20 מורים לפחותשנה רביעית (גרסת מנב"ס 4.1)

1. מצבת התלמידים הממוחשבת: דיווח המצבת ממנב"ס "חלונות" בלבד (בתי ספר שחוברו לרשת המינהלית של קישורים חייבים לדווח דרכה)

2. אוכלוסיית ההערכות עם מרכיבים: הזנת ציונים לאירוע הערכה אחד (קטן מאירוע 90), ל-5% מתלמידי ביה"ס, לפחות 2 מרכיבים לקבוצת לימוד אחת

3. דוח ריכוז הערכות לקבוצת לימוד: הזנת ציונים ל-4 אירועי הערכה שוטפים לפחות (קטן מאירוע 90) ל-10% מתלמידי ביה"ס והפקת דוח

4. דואר אלקטרוני - החל מגרסה 3.03: שליחת קובצי מנבסון בדואר אלקטרוני באמצעות המשלוחית ל-20 מורים לפחות
את דוחות המנב"ס הנלווים לבקשה יש להפנות אל הגב' שנטל בן לולו,
הממונה על גמול מנב"ס, מינהלת מנב"ס וקישורים, רח' היצירה 13, ק' אריה,
פתח תקווה 49002, טל' 03-9298150,
דוא"ל manbas@manbas.k12.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006