בחינות .4

בחינות ארציות

4.1

  עדכון במתכונת ההערכה הארצית

4.1-1

1.  כללי
החל משנת הלימודים הקרובה תעודכן מתכונת ההערכה הארצית. המתכונת החדשה גובשה על-ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), בשיתוף עם הגורמים השונים במשרד החינוך ובהתייעצות עם מנהלי בתי-ספר ועם מורים רבים. מתכונת זו נועדה לתת מענה מקצועי הולם בתחום המדידה וההערכה החינוכית לכל בעלי העניין במערכת החינוך: לבתי-הספר ולגורמים השונים מחוצה להם.

המתכונת החדשה נועדה להשיא את היתרונות של מערכת ההערכה הנוכחית תוך מתן מענה לחסרונותיה, והיא מבוססת על העקרונות האלה:
הטמעת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה" - מדידה המיועדת לתמוך בשיפור מתמיד של הלמידה, תוך הלימה ליעדים הלימודיים ולחזון הבית-ספרי, וזאת בהתבסס על ההבנה שמבחנים אינם מטרה לעצמה אלא כלי בשירות הלמידה
שילוב מושכל בין הערכה פנימית וחיצונית כמו גם בין הערכה מעצבת ומסכמת
ביזור מרבי של ההערכה תוך שימוש בכלים מרכזיים מקצועיים
העצמה של מנהלי בתי-הספר והמורים
הפחתת הלחץ והכמות של הבחינות החיצוניות.

המיצ"ב והמשוב הארצי (ראה ב-3 להלן) יהיו היחידים שבאמצעותם יתקיימו מבחנים חיצוניים בבתי-הספר. בהתאם להוראות בחוזר "הוראות קבע" סג/10(ג), סעיף
3.7-34
, נספח 3, לא יתקיימו בבתי הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן אחר שלא יאושר מראש על ידי ראמ"ה והנהלת המשרד.

2.  הערכה בית-ספרית פנימית

ראמ"ה תסייע לחיזוק ההערכה הפנימית המתקיימת באורח שוטף בבתי-הספר, וזאת באמצעות העמדת מאגרי משימות ופריטים, "בחינות מדף", מבדקים דיאגנוסטיים, שאלונים וכלים נוספים אשר ילוו בהדרכה ובהכשרה.


3.  הערכה ארצית מדגמית

ייבנה משוב מדגמי לניטור מגמות ארציות רב-שנתיות אשר יועבר למדגם ארצי מייצג שיקיף מספר קטן של כיתות לימוד. המשוב הארצי יכלול שאלונים במגוון של נושאים חינוכיים ומבחנים בתחומי דעת שונים שבהם יהיה כיסוי רחב ומעמיק של תכניות הלימודים.


4.  המיצ"ב החדש - שילוב של הערכה בית-ספרית חיצונית ופנימית

המיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית" - יחזור להתמקד בייעודו המקורי, מתן משוב בית-ספרי, כמפורט להלן:
4.1 המיצ"ב יתקיים לקראת סוף שנת הלימודים, וזאת במקום בחודשים נובמבר-דצמבר (כפי שהיה נהוג עד כה). בחינות המיצ"ב תקפנה חומר שנלמד בשנה השוטפת, וכתוצאה מכך ייחסכו חודשי למידה יקרים שהוקדשו בתחילת שנת הלימודים לחזרה על חומר שנלמד בשנה קודמת רק בכדי "להתכונן" למיצ"ב.
האמור לעיל מבטל את ההודעה בחוזר "הודעות ומידע" סו/9(א), סעיף 4.1-1, בקשר למועדי בחינות המיצ"ב והחומש בשנת הלימודים התשס"ז.
4.2 המיצ"ב ימשיך להתקיים בארבעת תחומי הדעת הנוכחיים - שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה - וילווה בשאלוני אקלים בית-ספרי וסביבה פדגוגית.
4.3 מיצ"ב חיצוני יתקיים במתכונת שבה, בתקופה של ארבע שנים, כל בית-ספר ייבחן פעם אחת בכל אחד מארבעת המקצועות ובשאלוני האקלים (במקום פעם בשנתיים כיום).
4.4 בשלוש השנים האחרות יתקיים בבית-הספר מיצ"ב פנימי, כמפורט להלן:
א. חוברות הבחינה ושאלוני האקלים יועברו באופן עצמי בכיתות וייבדקו על ידי מורי בית-הספר.
ב. בית-ספר לא יידרש לדווח על תוצאות ההעברה העצמית והן תישארנה פנימיות.
ג. מורים ומנהלים יקבלו הדרכה בבדיקת הבחינות והשאלונים, וכן מחוונים וחומרי עזר נוספים.
ד. בתי-הספר יוכלו להשתמש בתוצאות המבחנים כתחליף למבחנים פנימיים ברמת כל תלמיד.
ה. התוצאות הכלל-ארציות של המיצ"ב החיצוני בכל מקצוע ובכל רמת כיתה (ולפי מגזרים רלוונטיים) תוכלנה לשמש את בית הספר כנורמה שהוא יוכל לייחס אליה את הישגי תלמידיו.

5.  מטרת העדכון ויתרונותיו
5.1 מתכונת ההערכה הארצית המעודכנת נועדה לחזק את עבודת המורים והמנהלים ולמזער את ההיבטים השליליים שנצפו בחלק מבתי-הספר (הכנה מוגברת על חשבון לימוד החומר השוטף במקצועות הבחינה ועל חשבון שעות לימוד במקצועות אחרים, השתתפות לא-מלאה של תלמידים בבחינות ועוד).
5.2 השילוב של המיצ"ב החיצוני והפנימי יאפשר לכל בית-ספר -
א. לוודא כל שנה שההוראה מותאמת לציפיות והולמת את הסטנדרטים לכל מקצוע;
ב. לעקוב כל שנה אחר השינויים ברמת בית הספר יחסית לנורמות הארציות;
ג. לאפשר למורים לעשות שימוש פנימי בכלי הערכה מקצועיים לצורכי תכנון ובקרה (ובכלל זה לאמץ מבחני מיצ"ב שונים כחלק מהפעלה שגרתית של כלי הערכה פנימיים בבית-הספר);
ד. להעצים את המורים ואת המנהלים כדי שיוכלו לקבל תמונה מהימנה ותקפה יותר על העשייה החינוכית באמצעות מבחנים ומחוונים מקצועיים והנחיות לאיתור שגיאות טיפוסיות;
ה. לתת משוב מיידי ברמת כל ילד (ובכך גם לגרום לתלמידים רבים יותר להתייחס ברצינות לבחינות המיצ"ב);
ו. להתחיל בהנחלת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה".

6.  המיצ"ב בהתשס"ז
6.1 הודעה על מועדי בחינות המיצ"ב בהתשס"ז, על דרגות הכיתה הנבדקות בכל מקצוע, על אופן העברת המבחנים ועל הפעלת המחזוריות בכל בית-ספר תימסר בתחילת שנת הלימודים.
6.2 מועדי בחינות החומש, המורשת והחמ"ד יימסרו במקביל להודעה הנ"ל.
6.3 שנת הלימודים התשס"ז תשמש "שנת בסיס" לצורך כיול רב-שנתי של הסולמות של ציוני המיצ"ב ושנת היערכות להטמעת "המיצ"ב הפנימי".


שאלות, הערות והארות אפשר להעביר לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה
בחינוך, ת"ד 7222, תל-אביב 67102, טל' 03-7632888,
דוא"ל rama@education.gov.il, כתובת האתר של ראמ''ה: www.education.gov.il/rama

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006