בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  החומר לבחינת הבגרות ביחידה "דינים ומבוא" לבתי הספר הדתיים –
  קיץ התשס"ז

4.3-1

1. הפרק הראשון של השאלון יעסוק בנושאים אלו:
1.1 לנבחנים ב"דינים ומבוא" במסלול "תלמוד", שאלון 006104, על-פי השולחן ערוך עם ביאור ה"משנה ברורה":
- נושא ב - "תפילה": סימנים נ"ח, ס', פ"ט, צ' (ט'-י"ט), ק"ח ו- קכ"ח (א'-כ"א ו-ל"ד)
- נושא ג - "סעודה": סימנים קנ"ח, קנ"ט, קע"ט, קפ"ד ו-ר"ח.
1.2 לנבחנים ב"דינים ומבוא" במסלול "תושבע"פ", בשאלונים 005102
ו-005203, על פי קיצור שולחן ערוך "גאנצפריד":
- נושא ד - "כשרות ומצוות התלויות בארץ": סימנים קע"ג- קע"ו, וכן סעיפים 332-327 ו-144-122 מהספר "דיני צבא ומלחמה" והחוברת "נתיבות הכשרות"
- נושא ה - "בין אדם לחברו": סימנים כ"ט, ל', ל"ד, ס"ב, ס"ג, ס"ה (א'-י"א), קמ"ג, קמ"ד, קס"ה, קע"ט, קפ"ב-ק"צ, קצ"ג, ר"ז, וכן סעיפים 44-1, 343 ו-344 מהספר "דיני צבא ומלחמה".
הערה: הסעיפים מהספר "דיני צבא ומלחמה" מיועדים לבנים בלבד.
1.3 לנבחנים ב"דינים ומבוא" במסלול "תושבע"פ", בשאלונים 005102
ו-005203, על-פי קיצור שולחן ערוך "מקור חיים":
- נושא ד - "כשרות ומצוות התלויות בארץ": פרקים קל"ח-קמ"ב (א'-ו') וכן סעיפים 332-327 ו-144-122 מהספר "דיני צבא ומלחמה" והחוברת "נתיבות הכשרות".
- נושא ה - "הבית היהודי וממונות": פרקים קכ"ה, קכ"ח, ק"ל, קמ"ד, קמ"ט (כ"ה-כ"ז), קנ"ט-ק"ס, קס"ב-קס"ג ו-קס"ו-ק"ע, וכן סעיפים 44-1, 343 ו-344 מהספר "דיני צבא ומלחמה".
הערה: הסעיפים מהספר "דיני צבא ומלחמה" מיועדים לבנים בלבד.
2. הפרק השני של כל השאלונים יעסוק בנושאים כלליים ובמושגי יסוד בהלכה.
3. הפרק השלישי של כל השאלונים יעסוק במבוא לתושבע"פ על-פי תכנית הלימודים.בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לתושבע"פ בחינוך הדתי, הרב שמעון לוי,
טל' 02-5604122.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006