בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  לוח הזמנים לפניות לגורמים המאשרים התאמות בדרכי
  ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה - תיקון לחוזר
  הוראות הקבע סד/4(ב)

4.3-3

בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב), סעיף 4.3-25, פרסמנו את ההנחיות בנושא "התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים". בסעיף קטן 3.5 של החוזר פרסמנו את לוח הזמנים הרב-שנתי לפניות לגורמים המאשרים את ההתאמות. סעיף קטן זה בטל. יתר חלקי החוזר תקפים. מעתה יפורסם לוח זמנים שנתי לקראת כל פתיחת שנת לימודים.

להלן לוח הזמנים לשנת הלימודים התשס"ז:


מועד חורף 2007


לגבי נבחנים אינטרניים ונבחני משנה אפשר לפנות לוועדת התאמות מחוזית/לוועדת חריגים באגף הבחינות עד ג' במרחשוון התשס"ז, 25.10.06.

מועד קיץ 2007


לגבי נבחנים אינטרניים ונבחני משנה אפשר לפנות לוועדת התאמות מחוזית/לוועדת חריגים באגף הבחינות עד י"ז בטבת התשס"ז, 7.1.07.

אפשר לערער בפני ועדת הערעורים העליונה בתוך 15 יום מתאריך מכתב התשובה של הוועדות הנ"ל.

הגשת הבקשות לנבחנים אקסטרניים תיעשה על פי המועדים המפורסמים בתקנון לנבחן החיצון ובהתאם לפרסומים בכלי התקשורת ובאתר האינטרנט של המשרד, www.education.gov.il.הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006