בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות וזהירות בדרכים

5.2

  היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בשנת הלימודים התשס"ז

5.2-1

1.  מבוא

מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לבטיחות בדרכים משימה לאומית שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים וחינוך להתנהגות בטיחותית, סובלנית ומכבדת את בני-האדם ואת חוקי המדינה.

נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב מעורבות מתמדת של הנהלת המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים של כל הצוות החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון.

ההיערכות צריכה להתייחס גם לתחום התשתיות והארגון וגם לתחום הפדגוגי והלימודי, כמפורט בחוזרי מנכ"ל אלה: "הוראות קבע" תשס/1(א), סעיף 5.2-3; "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 5.2-1; הודעות ומידע" סג/1, סעיף 5.2-1; "הודעות ומידע" סד/1(א), סעיף 5.2-1; "הודעות ומידע" סד/10, סעיף 5.2-6, "הודעות ומידע" סה/4(א), סעיף 5.2-12, ו"הודעות ומידע" סו/1, סעיף 5.2-1.


2.  בדיקת התשתית הבטיחותית
לפני תחילת הלימודים הנהלת המוסד החינוכי אחראית לבדוק ולוודא שבוצעו בסביבת המוסד החינוכי כל עבודות התשתית הנדרשות להבטחת שלומם של התלמידים:
- מעברי חצייה צבועים וברורים
- מעקות בטיחות שלמים וצבועים
- גדרות שלמות ובטיחותיות סביב בית-הספר, ובכלל זה שערים נעולים
- שילוט מתאים וברור
- תמרורים תקינים ומוצבים במקומות הנראים לעין, ובכלל זה סימון על הכביש ועל שפת המדרכה.

במקרים שבהם לא הושלמה עבודת התשתית הבטיחותית יפנו המנהלים בעוד מועד ולפני תחילת שנת הלימודים אל האחראים ברשות המקומית ויוודאו את השלמת הדרוש לפני שיחלו הלימודים.


3.  הוראת החינוך לבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשס"ז

בשנת הלימודים התשס"ז תתוגבר הוראת נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של פיתוח כישורי חיים.

בגנים ישתלב החינוך לבטיחות בדרכים כנושא חובה, כחלק מארגון הסביבה החינוכית, וכן בפעילויות בגן באופן שוטף ובהפעלת התכנית "לנוע בעולם מתנועע".

בבתי-הספר היסודיים חובה ללמד את נושא הבטיחות בדרכים בשעה שבועית בכיתות א' (בתכנית "ללמוד תנועה") ובכיתות ה' (בתכנית "עצמאים בשטח").

יודגש כי נוסף לשתי שכבות גיל אלו בית הספר מחויב ללמד בכל שנה לפחות שעתיים נוספות מתוך אשכול התרבות הבית-ספרי על פי תכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-ו'. באשכול זה מופיע גם נושא הבטיחות והזהירות בדרכים שצוין כאחד הדגלים החינוכיים-הערכיים של הנהלת המשרד (ראה בחוזר "הוראות קבע" סו/3 (א), סעיף 3.1-25).

בבתי הספר העל-יסודיים חובה ללמד בשעה שבועית במערכת את התכנית "חינוך לבטיחות בדרכים" בכיתות ט' ו-י' ואת התכנית "חינוך תעבורתי" בכיתות י"א. התכנית "חינוך תעבורתי" תילמד כשעה שבועית חובה במערכת, כפי שמופיע בסעיף 5.2-9 בחוזר הוראות הקבע סב/9(א), ויינתן על-כך ציון בתעודה. בכיתות י"ב תופעלנה תכניות הדרכה לנהגים צעירים באמצעות גורמים מקצועיים שאושרו על-ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים.

לבד מפעילויות ההוראה המחייבות מומלץ להפעיל תכניות חונכות בבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים: בכיתות ה'-ו' תופעל תכנית חונכות שבה ייחנכו תלמידים מהגנים ומכיתות נמוכות יותר ובבתי הספר העל-יסודיים תופעל תכנית חונכות של התלמידים הבוגרים. המפקחים הכוללים לא יאשרו תכניות בית ספריות ללא שילוב נושא הבטיחות והזהירות בדרכים.

כל זה מחייב גם היערכות של מנהלי בתי-הספר ושל המורים והגננות להוראה בכיתות וגם היערכות להשתלמויות מורים. המפקחות בגני הילדים והמפקחים הכוללים בבתי-הספר יוודאו שנושא הבטיחות בדרכים נכלל בתכנית העבודה ובמערכת השעות של המוסד החינוכי ושהגננות והמורים משובצים להשתלמויות הייעודיות במחוזות להוראת התכניות בגנים ובכיתות בתי הספר.


4.  הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב

פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית-הספר. בשנת הלימודים התשס"ו תוגבר מערך הדרכה של משטרת ישראל כדי שכל בתי-הספר היסודיים יקבלו הדרכה להפעלת משמרות הזה"ב בשנת הלימודים התשס"ז. משרד החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב על ידי משטרת ישראל כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב כפי שהן מופיעות בחוזרים אלו: "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 5.2-1; "הוראות קבע" תשס/1(א), סעיף 5.2-3; "הוראות קבע" סג/7(א), סעיף 5.2-11.

מנהלי בתי הספר יוודאו שכל הציוד הנדרש להפעלת תלמידי המשמרות תקין (אפודות זוהרות ותמרורי "עצור" ניידים, מחוברים למוטות באורך 1.60 מ', צבועים בצהוב), וייערכו להפעלת תלמידי המשמרות בשיתוף עם מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות, עם שוטרי ההדרכה ועם הממונים על החינוך לזהירות בדרכים במחוזות


5.  פעילויות הסברה
5.1 מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במבצעי ההסברה לקראת החזרה לבית הספר.

עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי הגננות והמורים מתבקשים לחזור ולדון עם תלמידיהם על כללי ההתנהגות הבטיחותית בעת ההליכה ברגל, בעת המשחק, ובכלל זה בחירה מושכלת של מקומות בטוחים למשחק, לרכיבה על אופניים ולגלישה בקורקינט או בגלגליות, וכן בנסיעה ברכב פרטי וציבורי, ובכלל זה שימוש במתקני ריסון ברכב הפרטי. חשוב לחזור ולהדגיש לתלמידים שגם ביום חג, וגם ביום הכיפורים, הכביש אינו מקום בטוח למשחקים.
5.2 החל מ-ח' באלול התשס"ו, 1.9.06 מחייבות תקנות התעבורה את כל הנוסעים בהסעות תלמידים באוטובוסים לחגור חגורות בטיחות בכל נסיעה. משרד החינוך ישתתף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בפעילויות הסברה להורים ולתלמידים להטמעת התקנה ולביצועה. לשם כך יחולקו בבתי-הספר חומרי הסברה, והמורים יקיימו דיונים עם התלמידים ויבהירו להם את החשיבות של חגורות הבטיחות ואת החובה לשמור על שלמותן ועל תקינותן של החגורות ולהיחגר בהן בכל נסיעה.

6.  הוראת החינוך לבטיחות בדרכים במכללות להכשרת עובדי הוראה

החינוך לבטיחות בדרכים הוא משימה לאומית. משרד החינוך החליט לשלב נושא זה כנושא חובה בתהליכי ההכשרה במסלולים השונים להכשרת עובדי הוראה בכל המגזרים.

החל משנת הלימודים התשס"ה נכלל החינוך לבטיחות בדרכים במסגרת לימודי החובה של כלל המתכשרים להוראה, וכל מתכשר חייב ללמוד לפחות 12 שעות בודדות בנושא כתנאי לקבלת תעודת ההוראה. אפשר לרכז שעות אלו בשני ימי עיון מרוכזים שיינתנו לכלל הלומדים בשנים ג' ו-ד'.

לסיוע בהכנת ימי העיון ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' נגה בכרך במחוז חיפה, מרכזת ארצית להכשרת עובדי-הוראה.
פרטים נוספים אפשר לקבלת מהממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות
בדרכים במטה ובמחוזות ובאתר האינטרנט של האגף לזהירות ולבטיחות
בדרכים, www.education.gov.il/zahav.

7.  הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במטה ובמחוזות


מס'

השם

המחוז

שכבת הגיל

הכתובת בעבודה

מס' הטלפון בעבודה

1.

רחל רותם

מטה (מנהלת האגף)

כללי

בניין לב-רם, ירושלים 91911

02-5602249/09
פקס' 02-5602141

2.

רחל עוזרי

מטה (סגנית מנהלת האגף)

כללי

בניין לב-רם, ירושלים 91911

02-5602170/3882
פקס' 02-5602542

3.

מקס אבירם

מטה (מפקח ארצי)

כללי

בניין לב-רם, ירושלים 91911

02-5602294
פקס' 02-5602542

 

4.

לאה בראל

מטה (מדריכה מרכזת ארצית)

כללי

בניין לב-רם, ירושלים 91911

02-5602595
פקס' 02-5602542

5.

 

ציונה סקר

מנח"י

יסודי ועל-יסודי

כנפי נשרים 22, ג' שאול,ירושלים

02-5601483/4
פקס' 02-5601482

6.

מאיר אסרף

ירושלים

יסודי ועל-יסודי

כנפי נשרים 22, ג' שאול, ירושלים

02-5601507
פקס' 02-5601482

7.

מרגלית רטר

צפון

יסודי ועל-יסודי

לשכת מחוז צפון, קריית הממשלה, נ"ע 17105

04-6500366
פקס' 04-6500265

8.

נגה בכרך

חיפה

יסודי

ועובדי הוראה

קריית הממשלה ע"ש יצחק רבין, פל-ים 15א', חיפה 33095

04-8632690/3
פקס' 04-8632694

9.

אביבה אלעזרי

חיפה

על-יסודי

קריית הממשלה ע"ש יצחק רבין, פל-ים 15א', חיפה 33095

04-8632693/1
פקס' 04-8632694

10.

אביבה אלעזרי

חיפה

על-יסודי

קריית הממשלה ע"ש יצחק רבין, פל-ים 15א', חיפה 33095

04-8632693/1
פקס' 04-8632694

11.

רחל פאר

תל-אביב

יסודי ועל-יסודי

בניין מוסקוביץ, השלושה 2, יד אליהו, ת"א

03-6896381
פקס' 03-6896805

12.

שרית פרידמן

מרכז

יסודי

בניין מוסקוביץ, השלושה 2, יד אליהו, ת"א

03-6896528/9
פקס' 03-6896501

13.

יעקב נגר

מרכז

על-יסודי

בניין מוסקוביץ, השלושה 2, יד אליהו, ת"א

03-6896528/34
פקס' 03-6896501

14.

זיוה מקסימוב

החינוך ההתיישבותי

על-יסודי

בניין מוסקוביץ, השלושה 2, יד אליהו, ת"א

03-6898835
פקס' 03-6898678

15.

שרה וייסלר

דרום

יסודי ועל-יסודי

קריית הממשלה, התקוה 4, באר שבע

08-6263327
פקס' 08-6263241

16.

יצחק אביגזר

דרום

יסודי ועל-יסודי

קריית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע

08-6263269
פקס' 08-6263241

17.

יוסף אבו-מוך

המגזר הערבי

יסודי ועל-יסודי

קריית הממשלה, ע"ש יצחק רבין, פל-ים 15א', חיפה 33095

04-8632695/6
פקס' 04-8632694

18.

הרב חניאל פרבר

המגזר החרדי

יסודי ועל-יסודי

דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים 91911

02-5602814
02-5602542
הודעות


חוזר מנכ"ל