דרכי הוראה .6

אמצעי הוראה

6.1

  פרסומים חדשים באגף לחינוך יסודי

6.1-1

מערכת החינוך בישראל פועלת בהתמדה לקידום איכותה ורמתה. ההנחה היא שביסוס עבודת מערכת החינוך בכלל ובתי הספר היסודיים בפרט על סטנדרטים הוא אחד הכלים לקידום החינוך ולשיפורו. האגף לחינוך יסודי, כיחידה במינהל הפדגוגי, בשיתוף מנהלי המחוזות, המפקחים והמנהלים, פועל לעיצוב התפיסה של עבודה על-פי סטנדרטים בבתי-הספר היסודיים ולהטמעתה בהם.

כחלק מפעילות זו הוכנו על ידי המחלקה למינהל בית ספרי באגף לחינוך יסודי החומרים האלה:
1. פגישה עם סטנדרטים: ביסוס עבודת בית הספר על סטנדרטים - תדריך למנהל (התשס"ו)


מטרת התדריך היא לשמש כלי עזר בביסוס עבודתם של בתי הספר היסודיים על סטנדרטים כחלק מתרבות ארגונית המטפחת מחויבות להבאת כל התלמידים להישגים הנדרשים (הנקבעים מעת לעת על ידי משרד החינוך) ולשקיפות באשר לתהליכים ולתוצאות של עבודת בית הספר כמערכת חינוך-למידה.

בתדריך מוצגות שאלות ותשובות בנוגע למהלך של ביסוס עבודת בית הספר על סטנדרטים. השאלות והתשובות מתייחסות לנושא הסטנדרטים בחינוך, לביסוס עבודת בית הספר על סטנדרטים כמהלך של שינוי ולתהליך היישום של ביסוס עבודת בית הספר על סטנדרטים. נוסף לכך יש שאלות המזמינות את המנהלים לבחון את הקשר בין המהלך לבין הארגון שבאחריותם ואת ההשפעות שיכולות להיות למהלך זה על בית הספר שבהנהלתם. כמו כן מובאות הצעות למנהל לעבודה עם המורים ועם ההורים בשלבים הראשונים של ביסוס עבודת בית הספר על סטנדרטים.
2. 4 המ"מים, גיליון 11: ניהול שונות, מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושוויון בבית ספר העובד על פי סטנדרטים

הירחון עוסק בבירור המושגים "שונות", "תלמידים בעלי צרכים מיוחדים", "שוויון" ו"סטנדרטים". מוצג הקשר ביניהם, ומוצעות דרכים לניהול השונות והשוויון בבית ספר העובד על פי סטנדרטים. אפשר להיעזר בו לצורך דיון עם צוותי החינוך בערכים המנחים אותם ובחינת דרכי מימושם וכן לפיתוח דרכים נוספות.החומרים מופיעים בכתובת www.education.gov.il/yesodi. כמו כן אפשר
להזמינם בכתובת זו: מינהל בית ספרי, האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך,
דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02-5603279.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006