עובדי הוראה .8

הכשרת עובדי הוראה

8.2

  החזרי שכר לימוד בשנת הלימודים התשס"ז

8.2-1

בסעיף 8.2-2 של חוזר "הודעות ומידע" סו/8(א) פורטו ההנחיות והכללים, ובכלל זה סדרי העדיפויות ולוח הזמנים, להגשת בקשות לעניין השתתפות משרדנו בתשלום שכר הלימוד לעובדי הוראה הלומדים ומשתלמים בשנת הלימודים התשס"ז. עובדי הוראה המעוניינים לקבל מענקי השתתפות בתשלום שכר הלימוד מתבקשים לעיין בחוזר זה. את החוזר אפשר למצוא במזכירויות בתי הספר, וכן באתר האינטרנט שכתובתו www.education.gov.il, חלונית "אתרי יחידות המשרד", חלונית "השתלמות והדרכה לעו"ה", וכן באתר חוזרי המנכ"ל.

להלן כמה הדגשים לתזכורת ושינוי של סעיף קטן 3:
1. כדי לקבל מענקי שכר לימוד יש להגיש בקשה על גבי הטופס "בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לשנה"ל התשס"ז".
2. את טופסי הבקשה אפשר למצוא, החל מפרסום חוזר זה, במזכירויות בתי הספר, במשרדי הפיקוח על השתלמויות עובדי ההוראה שבלשכות המחוזיות, וכן באתר האינטרנט הנ"ל.
3. המועד אחרון להגשת הבקשות הוא יום רביעי, כ"ד במרחשוון התשס"ז, 15.11.06.
4. בס"ק 3 של סעיף 8.2-2, "סדרי הקדימויות ומסלולי הלימוד המאושרים למענקים", במקום האמור ב-3.11 יבוא הנוסח הזה: "לימודים לתואר אקדמי נוסף ומקביל לבעלי תואר אקדמי שני (מ"א) ושלישי (דוקטורט)".
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006