תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

  מסגרות התחרות הספורטיבית, כללי ההתנהגות ותאריכי האירועים
  הארציים והבינלאומיים – התשס"ז

9.3-1

1.  עדכון תאריכים קובע להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר בהתשס"ז

בשנת הלימודים התשס"ז יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כדלקמן (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה):
- לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשנ"ג (25.12.92). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ב (8.12.91) ואילך.
- לכיתות ט': א' בטבת התשנ"ב (8.12.91). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"א (18.12.90) ואילך.
- לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ט (9.12.88). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשמ"ח (22.12.87) ואילך.
- לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית: שחייה, כדורסל, כדורגל ואתלטיקה-קלה): ד' בטבת התש"ן (1.1.90).
- לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים באליפויות הבין-לאומיות שלהם): א' בטבת התש"ן (29.12.89).
- לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת התשמ"ט
(9.12.88).

2.  מסגרות התחרות הספורטיבית
2.1 כללי
א. החל משנת הלימודים התשס"ח יחויבו כל מאמני הנבחרות בבתי הספר להיות בעלי תעודת הוראה, נוסף לתעודת המאמן/המדריך.
ב. אירועי החינוך הגופני יפעלו על-פי "התקנון לאירועי החינוך הגופני", משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, תל-אביב, התשס"א, 2001-2000.
ג. מפעלי הספורט הארציים יאורגנו ויטופלו על-ידי התאחדות הספורט של בתי-הספר.

מסגרות התחרויות המחוזיות תתבצענה בשתי מתכונות: האחת לכל בתי הספר, לפי מסגרות התחרות כפי שהיו נהוגות עד כה, והשנייה - לבתי הספר שהקימו מועדון ספורט בית-ספרי בענפי הספורט הבאים, לתלמידות ולתלמידים: כדורעף, כדורעף חופים, אופני הרים, שחמט, טניס-שולחן וניווט תחרותי; ולתלמידות בלבד: כדוריד, כדורגל וכדורסל.
ד. חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע ובדגם אחיד, מסומנת בהתאם לחוקה שבענף הספורט המסוים. העדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה בתחרות.
ה. בשלב הארצי חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע עם שתי מערכות לבוש, כמפורט לעיל (אחת בהירה ואחת כהה). הופעה עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על גבי תלבושות ספורט ועל בגדי האימון של התלמידים אסורה בהחלט.
ו. מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "רישום קבוצתי למשתתפים" שבו יש, בין השאר, התייחסות לבריאות התלמידים ולביטוח נגד תאונות אישיות (אפשר לקבל טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז).

כמו-כן המנהלים מתבקשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים על נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית שהתפרסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף 9.3-14, ובחוזר "הודעות ומידע" סו/10, סעיף 9.3-6.

למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט הבית-ספריים ובמסגרות של תחרויות ליגת-העל בכדורסל, בכדורגל תלמידות ובכדורעף יונפקו כרטיסי משתתף נוסף לכרטיס הרישום הקבוצתי.
ז. מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים כדלהלן. מרכזי המקצוע אחראים לבדוק ולוודא לגבי כל אירוע, שבועיים לפני המועד המתוכנן, אפשרות שינויים בתקנון ובלוח הזמנים.
2.2 שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי-הספר העל יסודיים בתחרויות הספורט
א. הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף בתחרויות, בהתאם לאפשרויות דלהלן:
1) מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות בבית-הספר, כלומר בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ו-3 חטיבות ביניים יוכל להיות מיוצג על ידי 4 נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה)

או:
2) תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר בבית ספר כדוגמת זה שלעיל תהיה נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות הביניים.
ב. להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרות:
1) כל נבחרת של חטיבה תירשם בנפרד (אם יש יותר מנבחרת אחת) על גבי טופס "רישום קבוצתי למשתתפים".
2) על טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או סימול החטיבה באותו מוסד.
3) במקרה של בחירה באפשרות 1 אסור יהיה להעביר תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.
4) הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה, בכל ענפי הספורט.
5) השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל שתפורסמנה על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.
6) כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז', שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי (במשחקי הגמר הארצי תתמודדנה שתי קבוצות משני בתי ספר שונים). בשלב זה תהיה הקבוצה הרשמית זו המורכבת מתלמידי כיתות ז'-ח' בלבד, כמו בעבר.
7) בית-ספר המשתתף במסגרת תחרויות ליגת-על, בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של כיתות י' לתלמידים אשר אינם נמנים על סגל שחקני ליגת-העל (ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).

בנבחרת זו אפשר לכלול עד 2 תלמידים מכיתות י"א, אשר אינם נמנים על סגל השחקנים של קבוצת ליגת-העל; כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.
ג. תלבושת

תלבושתה של כל נבחרת בית-ספר תהיה שונה בצבע חולצתה ובסימולה (אם יש בתחרות יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד).


3.  אירועים ארציים ובינלאומיים
3.1 מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בהתאם ללוח האירועים שבטבלה בהמשך.
3.2 בתי הספר שיזכו באליפויות דלהלן יהיו מועמדים לייצג את המדינה - את משרד החינוך - בתחרויות הבינלאומיות של בתי-הספר.

הוצאת המשלחות תיבדק עניינית לכל אירוע, גיל ומין בנפרד. ההחלטה הסופית לשיתופן תיפול בפיקוח הארצי על החינוך הגופני, ואין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות הבינלאומיות (בכל מקרה תהיה תמיכת משרד החינוך עד לגובה של 50% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה בימי התחרות הרשמיים).

אלה האליפויות הבינלאומיות בהתשס"ז:
- כדורסל (צרפת): כ'-כ"ז בניסן התשס"ז (15-8 באפריל 2007)
- כדורגל (צ'ילה): כ"ו בניסן-ד' באייר התשס"ז (22-14 באפריל 2007)
- שחייה (הונגריה): ט'-י"ד באייר התשס"ז (27 באפריל-2 במאי 2007)
- אתלטיקה קלה (צרפת): ו'-י"א בתמוז התשס"ז (27-22 ביוני 2007).
באליפויות הבינלאומיות בהתשס"ז רשאים להשתתף אך ורק תלמידי כיתות י'-י"א שנולדו החל מתאריך 1.1.90.
הערה

כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד, האליפויות הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בכדורגל ובקטרגל לבתי הספר העל יסודיים בשנת הלימודים התשס"ז מאורגנות בימים מרוכזים (2 משחקים ביום לנבחרת בית-הספר). מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין את התלמידים בהתאם, ובמיוחד בנושא הכושר הגופני.

להלן מועדי האליפויות:

משחקי כדור

הענף

מועד הדיווח המחוזי

מועד המפגש הארצי

מועד הגמר הארצי

הערות

כדורגל י'-י"א I.S.F

ההרשמה הסתיימה

יום שני,
כ"ב במרחשוון התשס"ז,
13.11.2006

יום שלישי,
כ"ג במרחשוון התשס"ז,
14.11.2006

אליפות בינלאומית (צ'ילה),
כ"ו בניסן-ד' באייר התשס"ז
(14-22.4.2007)

מועד חלופי

יום שלישי,
ל' במרחשוון התשס"ז,
21.11.2006

מועד חלופי
יום רביעי,
א' בכסלו התשס"ז,
22.11.2006

כדורגל י'-י"ב
תלמידים

יום שישי,
ז' בשבט התשס"ז
26.1.2007

ימים רביעי-חמישי,
ג'-ד' באדר התשס"ז,
21-22.2.2007

 

יום חמישי,
י"ח באדר התשס"ז,
8.3.2007

 

מועד חלופי
ימים ראשון-שני,
ז'-ח' באדר התשס"ז,
25-26.2.2007

ליגת כדורגל
י'-י"ב
תלמידות

ההרשמה הסתיימה

 

יום חמישי,
י"ח באדר התשס"ז,
8.3.2007

 

ליגת כדורגל
ז'-ח', ט'
תלמידות

יום שישי,
ט' באייר התשס"ז,
27.4.2007

 

יום שלישי,
כ"ז באייר התשס"ז
15.5.2007

 

קט רגל
י'-י"ב
תלמידים.ות

יום שישי,
ט"ו בטבת התשס"ז,
5.1.2007

ימים שני-שלישי,
י"ז-י"ח בשבט התשס"ז,
5-6.2.2007

יום שני,
א' באדר התשס"ז,
19.2.2007

 

מועד חלופי
ימים ראשון-שני,
כ"ג-כ"ד בשבט התשס"ז,
11-12.2.2007

אליפות בתי ספר יסודיים בכדורגל שישיות לכיתות ה'-ו' תלמידים.ות

הרשמה פתוחה תתקיים במהלך השנה

יום שלישי,
כ"ו בסיוון התשס"ז,
12.6.2007

יום שלישי,
ג' בתמוז התשס"ז,
19.6.2007

 

כדורסל
י'-י"א I.S.F

ההרשמה הסתיימה

יום שלישי,
ד' בתשרי התשס"ז,
26.9.2006

 

יום חמישי,
ו' בתשרי התשס"ז,
28.9.2006

אליפות בינלאומית (צרפת),
כ'-כ"ז בניסן התשס"ז
(8-15.4.2007)

כדורסל
י'-י"ב
תלמידים.ות

יום שישי,
י"ט במרחשוון התשס"ז,
10.11.2006

ימים רביעי-חמישי,
ח'-ט' בכסלו התשס"ז,
29-30.11.2006

השתלבות ב"ליגת העל" התשס"ז

 

"ליגת-על"
כדורסל
י'-י"ב
תלמידים.ות

 

משחקי חצי הגמר "פיינל פור"
ימים רביעי-חמישי,
ו'-ז' בטבת התשס"ז,
27-28.12.2006

יום חמישי,
כ"א בטבת התשס"ז,
11.1.2007

 

 

מועד חלופי
יום חמישי,
כ"ח בטבת התשס"ז,

18.1.2007

כדורסל
ט'
תלמידים.ות

יום שישי,
ב' באייר התשס"ז,
20.4.2007

ימים ראשון-שני,
ג'-ד' בסיוון התשס"ז,
20-21.5.2007

יום רביעי,
י"ג בסיוון התשס"ז,
30.5.2007

 

ליגת-על
בכדורעף
תלמידים.ות

 

 

יום חמישי,
ג' בניסן התשס"ז,
22.3.2007

 

ליגה ארצית בכדורעף
י'-י"ב
תלמידים.ות

יום שישי,
י"ב באדר התשס"ז,
2.3.2007

ימים שני-שלישי,
כ"ב-כ"ג באדר התשס"ז,
12-13.3.2007

 

 

כדורעף ט'
מועדונים
תלמידים.ות

יום שישי,
ב' באייר התשס"ז,
20.4.2007

ימים רביעי-חמישי,
י"ד-ט"ו באייר התשס"ז,
2-3.5.2007

יום חמישי,
כ"ט באייר התשס"ז,
17.5.2007

 

כדורעף
ז'-ח' מועדונים תלמידים.ות

יום שישי,
ט' באייר התשס"ז,
27.4.2007

ימים רביעי-חמישי,
כ"א-כ"ב באייר התשס"ז,
9-10.5.2007

יום שני,
י"א בסיוון התשס"ז,
28.5.2007

 

אליפות ארצית בכדורעף חופים ז', ח', ט', י'-י"ב

 

 

ימים רביעי-חמישי,
כ'-כ"א בסיוון התשס"ז,
6-7.6.2007

 

מועד חלופי
ימים שלישי-רביעי,
י"ט-כ' בסיוון התשס"ז,
5-6.6.2007

כדוריד
י'-י"ב
תלמידים-ות

יום שישי,
כ"ב בטבת התשס"ז,
12.1.2007

ימים רביעי-חמישי,
כ"ו-כ"ז בשבט התשס"ז,
14-15.2.2007

יום חמישי,
י"א באדר התשס"ז,
1.3.2007

 

כדוריד
ז'-ח', ט'
תלמידות
(מועדונים)

יום שישי,
ט"ז באייר התשס"ז,
4.5.2007

 

יום שלישי,
י"ב בסיון התשס"ז,
29.5.2007

 4.  כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה

מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות. תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:

הענף

מועד
הדיווח המחוזי

מועד
הגמר הארצי

הערות

מירוץ שדה ז'-ח', ט', י'-י"א, י"ב

יום שישי,
ח' בטבת התשס"ז,
29.12.2006

יום שלישי,
ד' בשבט התשס"ז,
23.1.2007

 

מועד חלופי:
יום שני,
י' בשבט התשס"ז,
29.1.2007

א"ק קבוצתי
ז'-ח', ט'  בתי ספר

יום שישי,
כ"ו באדר התשס"ז,
16.3.2007

יום חמישי,
ח' באייר התשס"ז,
26.4.2007

 

מועד חלופי:
יום שני,
י"ב באייר התשס"ז,
30.4.2007

א"ק, י'-י"ב + א"ק אישי

יום שישי,
כ"א בשבט התשס"ז,
9.2.2007

יום רביעי,
י"ז באדר התשס"ז,
7.3.2007

 

מועד חלופי
יום ראשון,
כ"א באדר התשס"ז,
11.3.2007

א"ק י'-י"א
I.S.F

ההרשמה הסתיימה

יום שני,
כ"ט במרחשון התשס"ז,
20.11.2006

אליפות בינלאומית (צרפת),
ו'-י"א בתמוז התשס"ז,

(22-27.6.2007)

מועד חלופי
יום שני,
ו' בכסלו התשס"ז,
27.11.20065.  ניווט, אופני הרים, טניס שולחן, שחמט ושחייה

בריצת ניווט תהיה ההרשמה הארצית לתחרות ישירות במחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר. פרטים יימסרו לבתי הספר המעוניינים שיפנו למחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.

להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:

הענף

מועד הדיווח המחוזי

מועד הגמר הארצי

הערות

אופני הרים

 

יום שלישי,
כ' באייר התשס"ז,
8.5.2007

 

ליגת ניווט מועדונים
מחזור מסכם
ז'-ח', ט', י'-י"ב

 

יום רביעי,
כ"ד באדר התשס"ז,
14.3.2007

 

מועד חלופי
יום שני,
כ"ט באדר התשס"ז,
19.3.2007

טניס שולחן
י'-י"ב
תלמידים.ות

יום שישי,
כ"ח בשבט התשס"ז,
16.2.2007

יום שלישי,
א' בניסן התשס"ז,
20.3.2007

 

טניס שולחן
ז'-ח', ט'
תלמידים.ות

יום שישי,
כ"ה בניסן התשס"ז,
13.4.2007

יום שלישי,
י"ג באייר התשס"ז,
1.5.2007

 

שחמט
ז'-ט'
מועדונים

יום שישי,
ד' בניסן התשס"ז,
23.3.2007

יום רביעי,
ל' בניסן התשס"ז,
18.4.2007

 

שחייה
י'-י"א  I.S.F

ההרשמה הסתיימה

יום ראשון,
י"ט בכסלו התשס"ז,
10.12.2006

אליפות בינלאומית (הונגריה)
ט'-י"ד באייר התשס"ז,
27.4-2.5.20076.  מועדי התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט

הענף

מועד הגמר הארצי

הערות

האליפות הבינלאומית בגלשני רוח במסגרת משחקי החורף של אס"א

ימים ראשון-רביעי,
ז'-י' באדר התשס"ז,
25-28.2.2007

 

אליפות בתי-הספר הימיים בגלשני מפרש
ז'-ט' תלמידים.ות

ימים רביעי-חמישי,
כ"ז-כ"ח בסיוון התשס"ז,
13-14.6.2007

 

חתירה

יום חמישי,
כ"ה באדר התשס"ז,
15.3.2007

 

מפרשים

יום שלישי,
כ' באייר התשס"ז,
8.5.2007

 7.  כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס
     הנוטלים חלק בתחרויות ספורט


כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע) שייטלו חלק בתחרויות הספורט של בתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית", כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף 9.3-14, ובחוזר "הודעות ומידע" סו/10, סעיף 9.3-6.

בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס אחד של כללי ההתנהגות, חתום אישית על-ידו (חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה את כל הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים).

הטפסים יסופקו לבתי הספר על ידי המפקחים על החינוך הגופני במחוזות/התאחדות ספורט בתי הספר.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על חינוך גופני, מר אברהם זוכמן, טל' 03-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006