ארגון ומינהל .3

תשלומי הורים

3.11

  תשלומי הורים לשנה"ל התשס"ז

3.11-1

1.  כללי
מטרתו של סעיף זה היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בסעיף
3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". כמו כן פורסמו תיקונים לחוזר זה בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), ופורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 3.11-12 בחוזר
הוראות הקבע סד/4(א)
.

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלו:
התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ועבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם, ועמם נמנים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וביטוח מקיף של בריאות השן ברשויות שבהן השירות הזה ניתן. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.
אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.
חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".

2.  הסכומים המרביים המותרים לגבייה

הסכומים המרביים המותרים לגבייה בכל סעיף מתפרסמים מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע". אלה הסכומים המרביים שאושרו לגבייה בשנת הלימודים התשס"ז:
2.1 תשלומי החובה והרשות (בש"ח)

__________

* הכוונה כאן היא לכיתה ח' שהיא כיתה מסיימת בבית ספר שמונה-שנתי א'-ח' ולכיתה ט' שהיא כיתה מסיימת בחטיבת ביניים עצמאית. ככלל, הרעיון המנחה הוא כי בכיתה שהיא כיתה מסיימת בבית ספר - כיתה ו' בבתי ספר יסודיים א'-ו', כיתה ח' בבתי ספר יסודיים א'-ח', כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב בחטיבה העליונה - אפשר לגבות עד הסכום המרבי המותר עבור מסיבות סיום, וגם הסכום המרבי המותר עבור טיול גבוה יותר, כדי לאפשר טיול גדול, שתהיה בו חוויית סיכום.

** ביישוביים המצויים דרומית לקו צומת ערבה-שדה בוקר אפשר לגבות 104 ש"ח נוספים בסעיף טיולים מכיתה ו' ואילך.


2.2 תשלום עבור תל"ן

קדם-יסודי יסודי על-יסודי
108 לשעה 109 לשעה 133 לשעה
324 ל-3 שעות 327 ל-3 שעות 399 ל-3 שעות
2.3 תשלום עבור רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד
קדם-יסודי יסודי על-יסודי
125 250 450


3.  אישור חוזר התשלומים המוסדי

את חוזר התשלומים המוסדי יש לאשר אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק", כפי שפורסם בחוזר "הודעות ומידע" סו/7, סעיף 3.11-3. כתובתה של מערכת "אפיק" באינטרנט היא www.education.gov.il/afik.

ההודעה אודות התשלומים הנשלחת אל ההורים בכתב תהיה זהה בסעיפי הגבייה ובסכומים הנגבים לפורמט שאושר באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". אין להשתמש בפורמט אחר.

תמיכה בשימוש במערכת "אפיק" אפשר לקבל באמצעות הרפרנטים המחוזיים על תשלומי הורים (ראה להלן).


4.  חשבון נפרד לתשלומים שנגבו מההורים

את הכספים הנגבים מהורי התלמידים יש לנהל בחשבון נפרד שתפתח הרשות המקומית/הבעלות על המוסד, ובו יוסמכו לחתום מנהל המוסד החינוכי, נציג הרשות/הבעלות ונציג ההורים. זאת על פי תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד-2004 וההנחיות המפורטות המתפרסמות בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), סעיף 3.7-50, "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004".

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל הרפרנטים המחוזיים על תשלומי הורים:

המחוז שם הרפרנט מס' הטלפון מס' הפקס'
מנח"י דינה חכם 02-6295301 02-6295760
ירושלים פיני גרוס 02-5601586 02-5601810
צפון ברכה אוחיון 04-6500102/3 04-6500307
חיפה יוסי ברגמן 04-8632455 04-8632458
מרכז גנ"י - סימה חדד
יסודי - לילי הורוביץ
חט"ב ועי"ס - אביבה עטרי
03-6896588
03-6896578/811
03-6896589/91/9
03-6896598
03-6896594
03-6896765
תל-אביב חנה לוז-און 03-6896379 03-6896751
דרום חוה שושן 08-6263007 08-6263009
חינוך התיישבותי מירי אנג'לקוביץ 03-6898874 03-6898876
חינוך מוכר שוש איפרגן 02-5602984 02-5602979הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006