בחינות .4

בחינות ארציות

4.1

  מתכונת המיצ"ב החדש ומועדי בחינות המיצ"ב, החומש והמורשת בהתשס"ז

4.1-2

1.  מתכונת המיצ"ב החדש
1.1 המיצ"ב החדש - שילוב של הערכה בית-ספרית חיצונית ופנימית (בהמשך לסעיף 4.1-1 בחוזר "הודעות ומידע" סז/1)
1.1.1 המיצ"ב יתקיים לקראת סוף שנת הלימודים, והבחינות תקפנה חומר שנלמד בשנה השוטפת. מועדי המיצ"ב לשנת התשס"ז מפורטים ב-2 להלן.
1.1.2 המיצ"ב יתקיים כל שנה בארבעה תחומי דעת - שפת-אם (עברית/ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה - וילווה בשאלוני אקלים בית-ספרי, סביבה פדגוגית ועוד (להלן "שאלוני האקלים").
1.1.3 דרגות הכיתה הנבחנות בכל ארבעת תחומי הדעת הן ה' ו-ח'. בשפת-אם תתקיים בחינה גם בכיתה ב' (בשפה הערבית תתקיים הבחינה בכיתה ב' בהתשס"ז במסגרת בחינות החומש; ראה ב-2.2 להלן).
1.1.4 מיצ"ב חיצוני: בכל אחד מתחומי הדעת יתקיים מבחן חיצוני אחד בתקופה של ארבע שנים. המבחנים החיצוניים יועברו בשני מקבצים: כל שנה שנייה תתקיים בחינה בזוג אחר של מקצועות לסירוגין (פירוט ב-1.2 להלן). שאלוני האקלים הבית-ספרי ילוו כל העברה של מיצ"ב חיצוני.
1.1.5 מיצ"ב פנימי: בכל אחד מתחומי הדעת יקיים בית-הספר מבחן מיצ"ב פנימי בשלוש השנים שבהן לא תתקיים בחינת מיצ"ב חיצונית בתחומים אלה.
1.1.6 התארגנות בתי-הספר לבחינות: הנחיות בנוגע למיצ"ב החיצוני ולאופן ההעברה של המיצ"ב הפנימי ובדיקתו תישלחנה בדואר ישירות לבתי-הספר הרלוונטיים.
1.2 מחזוריות המיצ"ב החיצוני והפנימי
1.2.1 בתי-הספר היסודיים וחטיבות הביניים בארץ יחולקו על ידי ראמ"ה לארבע קבוצות שוות ומייצגות, שיכונו "אשכולות". כל בית-ספר ישויך לאחד מארבעת האשכולות, ויקבל בדואר הודעה על האשכול שהוא שויך אליו. רשימת סמלי המוסד, לפי השיוך לאשכולות שייקבעו על ידי ראמ"ה, תתפרסם ב-י"א בתשרי התשס"ז, 3 באוקטובר 2006, באתר ראמ"ה: http://rama.education.gov.il. במועד זה יפורסמו באתר גם מפרטי בחינות המיצ"ב החדש.
1.2.2 חלוקה זו מבטלת את החלוקה הקודמת למבחני המיצ"ב שהונהגה בעבר. לפיכך ייתכן כי בית-ספר שנבחן בשנת התשס"ו ייבחן בשני תחומי דעת במיצ"ב חיצוני גם בשנת התשס"ז. לחלופין, בית-ספר שלא נבחן בשנת התשס"ו עשוי שלא להיבחן במיצ"ב חיצוני בשנת התשס"ז.
1.2.3 בטבלה הבאה מוצג מערך בחינות המיצ"ב החיצוני והמיצ"ב הפנימי במחזור בן ארבע שנים, לפי אשכולות בתי-הספר ולפי תחומי הדעת:

מחזוריות המיצ"ב החיצוני והפנימי לפי אשכולות בתי-הספר ושנות הלימוד

האשכול

תחום הדעת

התשס"ז

התשס"ח

התשס"ט

התש"ע

א מדע וטכנולוגיה חיצוני פנימי פנימי פנימי
אנגלית חיצוני פנימי פנימי פנימי
מתמטיקה פנימי פנימי חיצוני פנימי
שפת-אם פנימי פנימי חיצוני פנימי
ב מדע וטכנולוגיה פנימי חיצוני פנימי פנימי
אנגלית פנימי חיצוני פנימי פנימי
מתמטיקה פנימי פנימי פנימי חיצוני
שפת-אם פנימי פנימי פנימי חיצוני
ג מדע וטכנולוגיה פנימי פנימי חיצוני פנימי
אנגלית פנימי פנימי חיצוני פנימי
מתמטיקה חיצוני פנימי פנימי פנימי
שפת-אם חיצוני פנימי פנימי פנימי
ד מדע וטכנולוגיה פנימי פנימי פנימי חיצוני
אנגלית פנימי פנימי פנימי חיצוני
מתמטיקה פנימי חיצוני פנימי פנימי
שפת-אם פנימי חיצוני פנימי פנימי

לפי מערך זה ייבחן כל בית-ספר בבחינות מיצ"ב חיצוניות פעם בשנתיים, בכל פעם בשני תחומי דעת אחרים: מתמטיקה ושפת-אם או אנגלית ומדעים. כתוצאה מכך ייבחן כל בית-ספר בבחינה חיצונית בתחום דעת נתון פעם בארבע שנים.


2.  מועדי בחינות המיצ"ב, החומש והמורשת בהתשס"ז
2.1 מועדי בחינות המיצ"ב


תחום הדעת

דרגות הכיתה
הנבחנות


מועד הבחינה
בתי-הספר שתיערכנה
בהם בחינות מיצ"ב
חיצוניות בהתשס"ז
מדע וטכנולוגיה כיתות ה' ו-ח' יום ד', י"ד באייר התשס"ז,
2 במאי 2007
בתי-הספר הנכללים
באשכול א' (ראה לעיל)
אנגלית כיתות ה' ו-ח' יום ג', כ' באייר התשס"ז,
8 במאי 2007
מתמטיקה כיתות ה' ו-ח' יום ב', כ"ו באייר התשס"ז,
14 במאי 2007
בתי-הספר הנכללים
באשכול ג' (ראה לעיל)
שפת-אם (עברית או ערבית)* כיתות ב'*, ה'
ו-ח'
יום ג', י"ב בסיוון התשס"ז, 29 במאי 2007

____________

* בחינות המיצ"ב בשפת-אם תיערכנה בכיתות ב' במועד זה במגזר היהודי בלבד. כיתות ב' במגזרים הערבי, הדרוזי והבדואי תיבחנה במסגרת מבחני החומש (ראה את פירוט המועדים להלן).

2.2 מועדי בחינות החומש


תחום הדעת

דרגות הכיתה
הנבחנות


מועד הבחינה
בתי-הספר שתיערכנה
בהם בחינות מיצ"ב
חיצוניות בהתשס"ז
מתמטיקה כיתות ד' ו-ז' יום ד', א' בכסלו התשס"ז,
22 בנובמבר 2006
כל בתי-הספר (היסודיים וחטיבות הביניים) הנכללים בתכנית החומש למגזרים הערבי, הדרוזי והבדואי
שפת-אם (ערבית) כיתות ב', ד' ו-ז' יום ה', ט' בכסלו התשס"ז, 30 בנובמבר 2006

2.3 מועדי המבחן ב"מאה מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה"
מאה מושגים
במורשת, בציונות
ובדמוקרטיה

דרגות הכיתה
הנבחנותמועד הבחינה

בתי-הספר שתיערכנה
בהם בחינות המורשת
בהתשס"ז
כיתה ט' יום ג', א' בניסן התשס"ז,
20 במרס 2007
חטיבות ביניים שלא נבחנו במבחן זה בשנת התשס"ו*

____________

* יש לשים לב שבמבחן זה נשארת בעינה החלוקה לחצאים שהייתה נהוגה עד לשנה זו (והחלוקה לאשכולות אינה חלה על מבחן זה).

לתשומת לב: אין לקבוע פעילות חוץ בית-ספרית לתלמידי הכיתות הנבחנות במועדי הבחינות הנ"ל (כולל כיתות הנבחנות במבחני המיצ"ב הפנימי).


שאלות, הערות והארות אפשר להפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, ת"ד 7222, תל-אביב 67102, טל' 03-7632888, דוא"ל
meitzav@education.gov.il. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר ראמ"ה:
http://rama.education.gov.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006