בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  בחינות הבגרות במדעי הסביבה, קיץ התשס"ז

4.3-5

1. בבחינות הבגרות במדעי הסביבה בקיץ התשס"ז ייבחנו תלמידי כיתה י"ב על פי תכנית הלימודים הישנה ותלמידי כיתות י' ו-י"א על פי תכנית הלימודים החדשה, שנכנסה לתוקף בשנת הלימודים התשס"ו בכיתה י'.
2. בכל אחד משני השאלונים בכתב יהיו שני חלקים: חלק א' מיועד לתלמידי כיתות י' ו-י"א על פי התכנית החדשה, וחלק ב' מיועד לתלמידי כיתה י"ב על פי תכנית הלימודים הישנה.
3. אין כל שינוי במבנה השאלונים לנבחנים על פי תכנית הלימודים הישנה.
4. אלה עיקרי השינויים במבנה השאלונים על פי תכנית הלימודים החדשה:
4.1 שאלון מושגים ועקרונות
א. חובה לענות על השאלות בנושא מערכות אקולוגיות.
ב. בנוסף לשאלות בנושא מערכות אקולוגיות יש לענות על שאלות משלושה נושאים נוספים לבחירה מתוך חמישה נושאים.
ג. בכל נושא, הן בשאלות הרב-בררתיות והן בשאלות הפתוחות, יש שאלות לבחירה.
4.2 שאלון התמחות והעמקה

חובה לענות על שאלות משני נושאים לבחירה על פי טבלת הנושאים המפורטת בחוזר המפמ"ר. בכל נושא 4 שאלות, וסך הכול יש לענות על 8 שאלות.
4.3 סדנה סביבתית

יש להכיר שלוש סביבות שונות (בתכנית הישנה יש להכיר שתי סביבות).פירוט נוסף לגבי השאלונים אפשר למצוא בחוזר המפמ"ר לפתיחת שנת הלימודים התשס"ז המפורסם באתר המפמ"רים שבמזכירות הפדגוגית.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006