עובדי הוראה .8

תנאי שירות

8.5

  פרישה לקצבה

8.5-3

1. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל פרישת חובה כמפורט להלן, על פי הרישום בתעודת הזהות, לפני י"ח באלול התשס"ז (1.9.07), ואשר השלימו עשר שנות שירות ב-1/3 משרה לפחות, חייבים לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים התשס"ז, ב-י"ז באלול התשס"ז (31.8.2007):

תאריך הלידה גיל פרישת החובה
- עד 31.3.39
- מ-1.4.39 עד 31.8.39
- מ-1.9.39 עד 30.4.40
- מ-1.5.40 עד 31.12.40
- מ-1.1.41 עד 31.8.41
- מ-1.9.41 עד 30.4.42
- מ-1.5.42 ואילך
65
65 וארבעה חודשים
65 ושמונה חודשים
66
66 וארבעה חודשים
66 ושמונה חודשים
67
2. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים, שיגיעו לגיל 60 על פי הרישום בתעודת הזהות לפני י"ח באלול התשס"ז (1.9.07), רשאים לפרוש בסוף שנת הלימודים התשס"ז, ב-י"ז באלול התשס"ז (31.8.07), אם השלימו עשר שנות שירות ב-1/3 משרה לפחות.
3. גננות בגני ילדים רשמיים, שתגענה לגיל פרישה מרצון כמפורט להלן, על פי הרישום בתעודת הזהות, לפני י"ח באלול התשס"ז (1.9.07), רשאיות לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים התשס"ז, אם השלימו עשר שנות שירות ב-1/3 משרה לפחות:

תאריך הלידה גיל פרישת החובה
- עד 31.3.47
- מ-1.4.47 עד 31.8.47
- מ-1.9.47 עד 30.4.48
- מ-1.5.48 עד 31.12.48
- מ-1.1.49 עד 31.8.49
- מ-1.9.49 עד 30.4.50
- מ-1.5.50 ואילך
57
57 וארבע חודשים
57 ושמונה חודשים
58
58 וארבעה חודשים
58 ושמונה חודשים
59
4. עובדי הוראה העומדים לפרוש לקצבה בהתאם לסעיפים לעיל יפנו ללשכת מחוז עבודתם עד לא יאוחר מ-י"ב בשבט התשס"ז (31.1.07) כדי למלא טופסי תביעה לגמלה.
5. לטופסי התביעה לגמלה יש לצרף, בין היתר, גם את תלוש המשכורת האחרון.
6. משרדנו לא יהיה אחראי לעיכוב כלשהו שיחול בביצוע תשלום הקצבה לעובד הוראה שיגיש את טופס התביעה לגמלה לאחר המועד ולא יצרף את כל המסמכים הנדרשים.
7. כדי להקל על הפורש לקצבה בקבלת המידע המרבי על הזכויות עצמן ועל האמצעים שיש לנקוט כדי למצות את מרב הזכויות יש לפנות אל המחלקה לכוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של הפורש. בכל מחוז יש רפרנט לענייני גמלאות ותפקידו לראיין את המורה ערב פרישתו ולעזור לו בכל הקשור לפרישה לגמלאות.

להלן הכתובות והטלפונים של הרפרנטים לענייני גמלאות בלשכות המחוזיות של משרד החינוך:

המחוז שם הרפרנט הכתובת מס' הטלפון
ירושלים - שלגית אליהו
- אסתר שם טוב
כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים - 02-5601679
- 02-5601624
תל אביב - חוה לובה
- חנה בקיש
בניין מוסקוביץ, השלושה 2, תל אביב - 03-6896371
- 03-6896320
מרכז - שרה פרשי
- פלוריט כהן סלומון
בניין מוסקוביץ, השלושה 2, תל אביב - 03-6896575
- 03-6896571
חיפה - חנה עשור
- חנה אמסלם
פל-ים 15א, חיפה - 04-8632554
- 04-8632550
צפון - יעל שטיינברג
- דליה שוורץ
ת"ד 530, נצרת עילית 17105 - 04-6500112
- 04-6500113
דרום - יפה דינסטג
- שמחה ניזרי
התקוה 4, ת"ד 610, באר שבע - 08-6263093
- 08-6263092
הכשרת מורים כוכבה וולף דבורה הנביאה 2, ירושלים 02-5603835
חינוך התיישבותי - אלקה הופמן
- תמי מרידך
בניין מוסקוביץ, השלושה 2, תל-אביב - 03-6898857
- 03-6898858
חינוך מבוגרים גלית מזרחי כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים 02-5601392


אפשר גם לפנות אל מנהל תחום גמלאות ופיצויים במשרד הראשי בימי קבלת קהל בלשכות המחוזיות. לקביעת מועד פגישה יש לפנות בטל' 02-5604776/8 או לתאם עם הלשכה המחוזית, כמפורט לעיל.הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006