תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

  התכנית החינוכית "חוקרים צעירים" (ח"ץ)

9.15-1

בחוזר הוראות הקבע סא/2(א), סעיף 7.10-1, הבאנו את הוראות הקבע הנוגעות להשתתפות בתכנית החינוכית "חוקרים צעירים".

להלן לוח הזמנים להגשת העבודות ולטקסים במפעל החינוכי "חוקרים צעירים" (בנושא "חקר אישי, משפחתי, קהילתי"):
1. בתי ספר בחינוך הממלכתי המעוניינים להשתתף בתכנית יירשמו עד י"ז בכסלו התשס"ז, 8.12.06 (ראה דף הרשמה להלן).
2. עבודות יש להגיש למחנכים עד כ"א באדר התשס"ז, 11 במרס 2007, לכל המאוחר.
3. שמות התלמידים המצטיינים בבתי הספר יועברו למטה עד כ"ג בניסן התשס"ז, 11 באפריל 2007, לכל המאוחר.
4. חלוקת הפרסים בטקס הארצי תתקיים בחודש אייר התשס"ז, מאי 2007 (על כך תבוא הודעה נפרדת).

קבלת פרטים והרשמה

בתי ספר, רשויות ומוסדות המעוניינים להצטרף לתכנית כתיבת העבודות מתבקשים למלא טופס כדוגמת זה שלהלן. הפונים יקבלו הנחיות איך להגיש את עבודת החקר.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר משה זעפרני, מפקח ארצי, מורשת
קהילות ישראל בחינוך הממלכתי, טל' 02-5603165 ו-050-6283206,
פקס' 02-5603580.
דף הרשמה לתכנית ח"ץהודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006