תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

  פרס המורים לאנגלית: למורים הנותנים מענה לכל תלמיד

9.7-3

1.  רקע

משרד החינוך, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת האנגלית, החליט להעניק בשנת הלימודים התשס"ז פרס למורים מצטיינים לאנגלית הנותנים מענה לכל תלמיד בהוראתם על ידי הפעלת יזמות חינוכיות.

הפרס הוא ארצי, והוא יינתן עבור עבודתו החינוכית של המורה בבית הספר במהלך שנות הלימודים התשס"ו והתשס"ז.

כל המעוניין להגיש המלצה יוכל לעשות זאת בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן. יש לצרף להמלצה גם שתי חוות דעת, שאחת מהן חייבת להיות של המפקח על הוראת האנגלית של בית הספר.


2.  הקריטריונים להמלצה
2.1 יש למורה קביעות, והוא מועסק במערכת החינוך כמורה לאנגלית בהיקף של חצי משרה לפחות ובעל הסמכה או רישיון להוראה ממשרד החינוך.
2.2 היזמה נערכת לאורך זמן.
2.3 היזמה מובילה לשיפור בלימודי האנגלית של התלמידים בכל רמות הלימוד בכיתה.
2.4 היזמה יוצרת הזדמנויות למידה המאפשרות לתלמידים להתקדם לפי יכולתם.


3.  הליך בחירת המועמדים
3.1 ההמלצות תישלחנה למפמ"רית לאנגלית אך ורק על גבי טופס ההמלצה שבנספח שלהלן, והן חייבות להיות מודפסות.
3.2 ועדת משנה, המורכבת ממפקחים לאנגלית וממפקחים כוללים, תבחר ארבעה מועמדים מבתי הספר היסודיים, ארבעה מועמדים מחטיבות הביניים וארבעה מועמדים מבתי הספר התיכוניים.
3.3 ועדת שיפוט ארצית, המורכבת מאנשי חינוך ומאנשי ציבור, אשר תמונה על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, תבחר את שלושת הזוכים מקבלי הפרס: מורה אחד מבית הספר היסודי, מורה מחטיבות הביניים ומורה מבית הספר התיכון.


4.  הפרס
4.1 שלושת המורים הזוכים יקבלו תעודת הוקרה והערכה אישית ממשרד החינוך ופרס מטעם שגרירות ארצות הברית שיכלול השתתפות בכנס מורים המלמדים אנגלית כשפה נוספת (Tesol) במדינת וושינגטון שבארה"ב (היציאה כפופה באישור ועדת הנסיעות של משרד החינוך). שגרירות ארצות הברית תממן את כל ההוצאות (טיסה, הרשמה לכנס, שהייה וכו').
4.2 המורים שייבחרו בוועדת המשנה יקבלו תעודות הוקרה והערכה אישית ממשרד החינוך.
4.3 שתים-עשרה היזמות של המורים הנבחרים תפורסמנה בחוברת מיוחדת מטעם הפיקוח על הוראת האנגלית.


5.  לוח זמנים
5.1 המעוניינים להמליץ על מורים ימלאו את טופס ההמלצה ואת טופס חוות הדעת המובאים בנספח להלן וישלחו אותם לד"ר ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית, משרד החינוך, ירושלים 91911, לא יאוחר מהתאריך ט' בכסלו התשס"ז (30 בנובמבר 2006).
5.2 במהלך החודשים דצמבר-פברואר תבחרנה הוועדות את הזוכים בפרסים.
5.3 הודעות לזוכים תישלחנה במהלך חודש מרס 2007.
5.4 על מועד הטקס להענקת הפרסים לזוכים תבוא הודעה בנפרד.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית,
טל' 02-5603587, פקס' 02-5603596.
6.   נספח טופסי המלצה וחוות דעתהודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006