תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

  החידון "ארץ מולדת" - חידון בגיאוגרפיה וסביבה בישראל

9.7-4

בשנת הלימודים התשס"ז ייערך חידון ארצי בתחומי הגיאוגרפיה והסביבה בישראל לתלמידי חטיבות הביניים מכל המגזרים. חידון ארצי בתחומים אלה עשוי להיות הליך לימודי-חינוכי, חווייתי ומשמעותי בנושאים שהם בעלי חשיבות גדולה לעצם קיומנו בארץ ישראל. בתהליך הרב-שלבי של החידון יתעמקו התלמידים מכל בתי הספר בהכרת נופיה האנושיים והפיזיים של ארץ ישראל, ויעסקו בסוגיות ובדילמות אקולוגיות וחברתיות העומדות על סדר היום הציבורי בישראל.

פרסים יקרי ערך יוענקו לתלמידים, למורים ולבתי הספר הזוכים.

החידון ייערך בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה במשרד החינוך, המשרד לאיכות הסביבה, חברת החשמל, המועצה לישראל יפה, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, מטח, חברת "מקורות" והמוזיאון הגיאולוגי ברמת השרון ובליווי אקדמי של האגודה הגיאוגרפית הישראלית.

פרטים על הנושאים המרכזיים בחידון, על חומרי למידה ועל מבנה החידון מתפרסמים בחוזר המפמ"ר לגיאוגרפיה סז/2 ובאתר המפמ"ר לגיאוגרפיה, http://www.education.gov.il/geographya.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דליה פניג, המפמ"רית לגיאוגרפיה,
טל' 050-6282237.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006