תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

  תחרויות בנושא הסביבה

9.7-5

1.  תחרות ארצית בנושא "מימוש החצר כאתר להשלמת הלמידה במקצועות השונים"

התחרות מיועדת לעודד את בתי הספר לפתח את חצר בית הספר כחלק מהסביבה הלימודים וכאמצעי להשלמת הלמידה בחלק ממקצועות הלמידה בבית הספר, וזאת בנוסף לתפקידי החצר באורח החיים הבית ספרי. התחרות היא חלק מהפעילויות הנעשות לטיפוח הסביבה ואיכות הסביבה במערכת החינוך, והיא מאורגנת על ידי הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה והפיקוח על הוראת החקלאות ולימודי הסביבה.

התחרות מיועדת לבתי הספר היסודיים ולבתי ספר בחינוך המיוחד בכל המחוזות.

אלה הקריטריונים להערכת בתי הספר:

-   מספר המקצועות שבהוראתם משתמשים בחצר להשלמת הלמידה

-   מספר המתקנים הלימודיים בחצר

-   תרומת המתקנים ללמידה

-   איכות המתקנים הלימודיים

-   מתקנים לא שגרתים

-   שילוט במתקנים

-   האסתטיקה של החצר בכלל ושל המתקנים הלימודיים בפרט

-   תיעוד והכנה של חומרי למידה או הדרכה המלווים את הפעילות במתקני החצר.

התחרות תפעל בשני שלבים:

-   בשלב הראשון היא תפעל במסגרת המחוזות. בכל מחוז ימנה מנהל המחוז
    ועדה שתעריך את בתי הספר שנרשמו לתחרות על פי המדדים שנקבעו.
    הוועדה תמליץ על בתי הספר שיעלו לשלב הארצי. מכל מחוז יעלו
    שני בתי ספר יסודיים ובית ספר אחד מהחינוך המיוחד לשלב הארצי.
    השלב המחוזי יסתיים ביום שישי, ה' באדר התשס"ז, 23.2.07.

-   בשלב השני תפעל ועדת שיפוט ארצית שתדרג את בתי הספר שעלו לשלב הארצי.
    הוועדה הארצית תסיים את פעילותה ביום חמישי, ג' בניסן התשס"ז, 22.3.07.
    ההרשמה לתחרות תיעשה באמצעות טופס ההרשמה המובא להלן שיישלח
    למפקחים על הוראת החקלאות ואיכות הסביבה במחוזות עד יום שני,
    כ"ט במרחשוון התשס"ז, 20.11.06, על פי הרשימה שלהלן:

-   מחוז צפון: מר נפתלי מדר

-   מחוז חיפה: ד"ר מדחת עוסמאן

-   המגזר הערבי: מר אעמר מוחמד

-   מחוז מרכז: מר ישראל אדיר

-   מחוז תל אביב: מר יוסי מזוז

-   מחוז ירושלים ומנח"י: מר אבי אלקיים

-   מחוז דרום: הגב' מרים שדה.

טופס ההרשמה


2.  תחרות ארצית בנושא "חלקת ניסויי השדה בחווה כאמצעי למימוש תכנית
     הלימודים בחווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה"


התחרות מיועדת לחוות לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה במערכת החינוך, והיא נועדה לעודד את החוות לבנות חלקת ניסויים כחלק מתכנית הלמידה בחווה ולעודד את גישת החקר תוך שילוב היבטים מדעיים וטכנולוגיים הן בלמידה ובמסגרת חלקת הניסויים והן בגידולי החקלאות בשטחי החווה.

אלה הקריטריונים להערכתן של חלקות ניסויי השדה:

-   גודל חלקת ניסויי השדה יחסית לגודל החווה ולמספר התלמידים הלומדים בה

-   מספר הניסויים הנעשים בו-זמנית בחלקת הניסויים

-   המידה שבה הניסויים קשורים לתכנית הלימודים

-   מידת ההקפדה על כללי ניסוי מקובלים כמו חזרות, מדגם ורווחים בין גידולים

-   הגדרת המטרות של הניסוי, תכנון הניסוי, שימוש נכון בכלי הניסוי

-   שילוט הניסויים

-   האסתטיות של חלקת הניסויים.

התחרות תפעל בשני שלבים:

-   השלב הראשון יהיה במסגרת המחוזות. מנהל המחוז, באמצעות המפקח המחוזי
    להוראת החקלאות ואיכות הסביבה, ימנה ועדה שתמליץ על חווה שתייצג את
    המחוז בשלב הארצי. מכל מחוז תעלה חווה אחת לשלב הארצי. השלב המחוזי
    יסתיים ביום שישי, ה' באדר התשס"ז, 23.2.07.

-   בשלב הארצי תפעל ועדה ארצית בשיתוף מינהל המחקר החקלאי שתדרג את החוות     שעלו לשלב הארצי. שלב זה יסתיים ביום חמישי, ג' בניסן התשס"ז, 22.3.07.
    ההרשמה לתחרות באמצעות טופס השיפוט המובא להלן שיישלח למפקחים על
    הוראת החקלאות ואיכות הסביבה במחוזות עד יום שני, כ"ט במרחשוון
    התשס"ז, 20.11.06

טופס ההרשמה


3.  תחרות ארצית בנושא "יישום הקיימות באורח החיים בבית
   הספר בשנת הלימודים התשס"ז"


התחרות היא במסגרת הפעולות הנעשות ליישום החלטת הממשלה בעניין הפעלתו של נושא "הקיימות" בכל משרדי הממשלה ובהם גם משרד החינוך. הקיימות יכולה לבוא לביטוי בבית הספר בדרכים שונות; לדוגמה:

-   חיסכון במשאבים (במים, בחשמל, בנייר)

-   מִחזור חומרים (הכנת קומפוסט)

-   שימוש חוזר בחומרים (בנייר, בפחיות, בצמיגים) והכנת תצוגות אמנות העושות
    שימוש בחומרים משומשים

-   ייצור אנרגיה נקייה

-   איסוף בגדים לשימוש חוזר, שימוש חוזר בספרי לימוד

-   הכנת גינה אקולוגית, הכנת חלקה של חקלאות אורגנית.

אלה המדדים להערכת בתי הספר:

מספר הפעולות וגיוונן; מספר התלמידים השותפים בכל אחת מהפעולות; שילוב נושא "הקיימות" בתכניות הלימודים בכיתות השונות; המעורבות של גורמים מקצועיים, הרשות וגורמים נוספים בתכנון ובעשייה; פעילות התלמידים גם מחוץ לבית הספר בנושא התחרות; תיעוד העשייה וסיכום הפעילות הבית ספרית בחוברת.

התחרות מיועדת לחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות, והיא תסתיים במועד היציאה לחופשת פסח התשס"ז.

ההרשמה באמצעות טופס ההרשמה המובא להלן, עד יום שני, כ"ט במרחשוון התשס"ז, 20.11.06.

טופס ההרשמהלפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר ישראל ויסנשטרן, המפמ"ר למדעי
הסביבה, טל' 03-6898829 ו-050-6282087, וכן למדריכים למדעי
הסביבה במחוזות.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006