חוזר זה בוטל


אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

  הצהרת ההורים על בריאות ילדם

2.2-60

1.  מבוא
1.1 תמצית

סעיף זה מתאר את הנוהל המחייב כל מוסד חינוכי לקבל מההורים הצהרה בכתב על בריאות ילדם לכל שנת לימודים, בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2006
  ב. התחולה: כל מערכת החינוך
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
    - סעיף 2.2-19 הוראות הקבע סא/4(א), "הצהרה על מצב בריאותו של תלמיד" - מבוטל
    - סעיף 2.2-28 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), "הצהרה על מצב בריאותו של ילד בגן" - מבוטל
    - סעיף 2.2-4 בחוזר "הודעות ומידע" סז/1, "הצהרת בריאות" - בתוקף.
1.3 התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך ואגפי החינוך ברשויות ובבעלויות.
1.4 המשנה החינוכית

הצהרת ההורים על מצב הבריאות של ילדם מיועדת להבטיח עבור התלמידים התנהגות, היערכות וטיפול נכונים, מותאמים למצבי הבריאות, בשגרה, במצבים מיוחדים ובמקרי חירום.

המוסד החינוכי ייערך למגבלות בריאות קיימות ולמצבים בלתי צפויים רק על פי המידע שיימסר על ידי ההורים ובהתאם לו. ללא מידע חיוני זה לא יוכל המוסד החינוכי להיערך בהתאם למגבלות הבריאות השונות.
1.5 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית
  ב. בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות
  ג. מספר הטלפון: 02-5603451 ו-02-5603220
  ד. כתובת הדוא"ל: iritli@education.gov.il.

2.  ההנחיות
2.1 כללי
א. טופס הצהרת הבריאות ניתן מטעם המוסד החינוכי.
ב. על ההורים להצהיר על מצב הבריאות של ילדם כל שנת לימודים, מיום כניסתו לגן הילדים ועד שנת הלימודים האחרונה שלו בבית הספר העל-יסודי.
ג. חובת ההורים או האפוטרופוס ליידע את המוסד החינוכי על כל שינוי שחל בבריאות הילד.
ד. טופסי הצהרת הבריאות יתויקו בתיק מיוחד לשנת הלימודים ויוחזקו במקום נגיש כדי שהמידע בהם יהיה זמין לכשיידרש.
ה. בתום שנת הלימודים יישמרו טופסי הצהרת הבריאות כמקובל בשמירת רשומות רפואיות.
ו. בהתקבל טופס הצהרת הבריאות הוא יועבר לצוות הבריאות במוסד החינוכי לשם פענוח.
ז. הנחיות צוות הבריאות תועברנה בכתב למנהל המוסד החינוכי, למחנך, למורה לחינוך גופני ולגורמים רלוונטים נוספים על פי שיקול דעתו של מנהל המוסד החינוכי. כל זה תוך הקפדה ושמירה על סודיות ועל צנעת הפרט ובכפיפות לחיסיון המקובל.
ח. העברת המידע מההורים למוסד החינוכי ותהליך ההיערכות הפנימי בעקבותיו יסתיימו לא יאוחר משבועיים מפתיחת שנת הלימודים.
ט. היערכות לקויה עלולה לסכן את חיי הילדים ולפגוע בבריאותם. לפיכך על המוסד החינוכי לעודד את ההורים לשתף במידע בריאותי רלוונטי את הצוות החינוכי למען שמירה על בריאות הילדים.
י. השתתפות תלמידים בשיעורי החינוך הגופני ובכל פעילות חוץ-כיתתית וחוץ-בית-ספרית הכרוכה במאמץ ובפעילות גופנית אסורה לחלוטין עד לאחר קבלתו של טופס הצהרת הבריאות מההורים, פענוחו והעברת ההנחיות כיצד לנהוג בהתאם לכתוב בהצהרה לכל הגורמים הרלוונטיים.
2.2 בגן הילדים
א. בגן הילדים ייערך צוות הגן למגבלות בריאות ולמצבים בלתי צפויים רק על פי התוכן והמהימנות של הצהרת ההורים.
ב. במקרים מיוחדים, כשנדרש ייעוץ מקצועי, מנהלת הגן יכולה לפנות להתייעצות ללשכת הבריאות הקרובה או לאחות טיפת חלב.
ג. עד לקבלת הצהרת ההורים לא תיערך בגן או מטעמו פעילות הכרוכה במאמץ גופני.

3.  טופסי הצהרה על מצב הבריאות של התלמידים בבית הספר ובגן הילדים
א. בבית הספר
ב. בגן הילדיםהוראות קבע


חוזר מנכ"ל סז/3(א), י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006