ארגון ומינהל .3

ארגון העבודה הפדגוגית

3.1

  נוהלי עבודה של בתי ספר יסודיים על פי סטנדרטים

3.1-27

1.  מבוא
1.1 תמצית

החל משנות השמונים של המאה ה-20 הוכנסו הסטנדרטים למערכות החינוך במקומות שונים בעולם, כמו ארצות הברית, קנדה, רבות ממדינות אירופה, יפן ואוסטרליה. בשנת 2004 הוחלט על מהלך מקיף של ביסוס עבודת מערכת החינוך בישראל על סטנדרטים.

בסעיף זה מוצגים המשנה החינוכית לביסוס עבודת בית הספר על סטנדרטים, סוגי הסטנדרטים הקיימים בחינוך בישראל, המאפיינים של בית ספר העובד על פי סטנדרטים והוראות לעבודת בית ספר על פי סטנדרטים.

מטרת הסעיף היא להנחות את בתי הספר היסודיים לבסס את עבודתם על סטנדרטים כחלק מתרבות ארגונית המטפחת מחויבות להבאת כל התלמידים להישגים הנדרשים (שנקבעים מעת לעת על ידי משרד החינוך) ולשקיפות באשר לתהליכים ולתוצאות של עבודת בית הספר כמערכת חינוך-למידה.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2006
  ב. התחולה: בתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי הרשמי בכל הזרמים
  ג. הסטטוס: חדש.
1.3 המשנה החינוכית

ההנחה היא שביסוס העבודה של מערכת החינוך בכלל ושל בתי הספר היסודיים בפרט על סטנדרטים הוא אחד הכלים לקידום החינוך ולשיפורו. מעבר בית-הספר היסודי לעבודה לפי סטנדרטים כרוך בשינוי רחב היקף, שכבר החל, הכולל את תכניות הלימודים, את חומרי הלמידה ואת דרכי ההוראה וההערכה.
1.4 התפוצה: כלל מערכת החינוך.
1.5 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: האגף לחינוך יסודי
  ב. בעל התפקיד: מנהל האגף
  ג. מספר הטלפון: 02-5603284
  ד. כתובת הדוא"ל: sararu@education.gov.il.
1.6 נספח: כלים וחומרים לביסוס עבודת בית הספר על סטנדרטים.


2.  סטנדרטים בחינוך בישראל
2.1 כללי

סטנדרטים בחינוך מתארים את ההישגים הנדרשים מהתלמידים מבחינת הידע, הערכים והמיומנויות, את אמות המידה להערכת ההישגים ואת הזדמנויות הלמידה הדרושות כדי שהתלמידים יעמדו בהישגים הנדרשים. מערכת העובדת על פי סטנדרטים היא מערכת המכוונת להשגת תוצאות על פי יעדים שהוגדו לה, או שהוגדרו על-ידה, והמחייבים את כל הפועלים בה.
2.2 הנחות היסוד של מערכת חינוך המבוססת על סטנדרטים
2.2.1 הסטנדרטים הם אמצעים לשיפור החינוך ולקידום הישגי התלמידים בתחום האקדמי, ההתנהגותי והערכי.
2.2.2 שליטה בסטנדרטים מבטיחה את בסיס הידע הנחוץ לתלמידים כדי להמשיך ולפעול בחברה בהצלחה.
2.2.3 כל התלמידים יכולים להגיע לשליטה בבסיס הידע הנחוץ ללימודיהם בהמשך ולתפקוד מיטבי בחברה.
2.3 חינוך המבוסס על סטנדרטים מאפשר -
א. קביעת יעדים ברורים, אחידים ומשותפים;
ב. שיפור בתרבות ההוראה-הלמידה-ההערכה: הוראה ממוקדת ומכוונת מטרה, שיפור בתרבות הלמידה של התלמידים, שיפור דרכי ההערכה והבקרה והתאמתן לצורכי ההוראה והלמידה;
ג. הגברת השקיפות והאחריות במערכת.
2.4 התוצאות המצופות מביסוס עבודת מערכת החינוך ובית הספר על סטנדרטים
  א. הישגים גבוהים
  ב. מימוש יכולות התלמידים
  ג. יצירת מחויבות משותפת של כלל הגורמים במערכת - התלמידים, המורים, המנהלים, הפיקוח, המחוז והמטה - וחלוקת האחריות ביניהם
  ד. שקיפות התפקוד של המערכת כלפי ההורים, הרשויות והקהילה
  ו. התמקצעות המורים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה
  ה. שביעות רצון גבוהה של המורים, התלמידים וההורים.


3.  החידוש בביסוס עבודת בית הספר על סטנדרטים
3.1 ההישגים הנדרשים נקבעים ביחס לכל התלמידים על-ידי משרד החינוך.
3.2 ההישגים הנדרשים מוגדרים בתוך מסמכי תכניות הלימודים, ויש אמונה ביכולתם של התלמידים להגיע להישגים אלה וציפייה לעמידה של כל התלמידים בהם.
3.3 ההערכה נעשית לפי קריטריונים: עמידה בהישגים הנדרשים או בציוני הדרך להגעה אליהם וכן רמת השליטה בהם.
3.4 יש חלוקה ברורה בין כל הגורמים במערכת בנוגע לאחריות להבאת כל התלמידים להישגים הנדרשים.


4.  סוגי הסטנדרטים בחינוך
4.1 אפשר למיין את סוגי הסטנדרטים במערכת החינוך בישראל באופן הזה:
  א. סטנדרטים של תוכן: סטנדרטים אלה מבהירים מה המורים אמורים ללמד ומה התלמידים אמורים ללמוד על פי תכנית הלימודים. הסטנדרט אינו תכנית הלימודים, אלא הגדרה רחבה, שממנה נגזרות המיומנויות הרצויות.
  ב. סטנדרטים של ביצוע: סטנדרטים של ביצוע הם דוגמאות ספציפיות וממשיות של מה שהתלמידים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות כדי להפגין עמידה בסטנדרטים של התוכן; כלומר, באמצעות הסטנדרטים של הביצוע אפשר לבדוק את מידת השגתם של הסטנדרטים של התוכן.
  ג. סטנדרטים של ערכים: סטנדרטים אלה מבהירים מה הם הערכים שהפעילויות הנכללות בהם אמורים להקנות. הערכים, כמו המיומנויות, שזורים בתוך תכניות הלימודים, בסטנדרטים של התוכן.
  ד. סטנדרטים של אבני דרך/ציוני דרך: סטנדרטים אלה הם אבני הדרך, נקודות בדיקה/עצירה, לאורך רצף ההתקדמות לקראת העמידה בהישג הנדרש, המאפשרות להעריך את התקדמות התלמידים ולהתאים את ההוראה. אבני/ציוני הדרך מבהירים מה נדרש מהתלמידים בכל רמת כיתה או בכל אחד משלבי החינוך ומאפשרים תכנון לטווח הארוך ושמירה על רצף ההוראה. בית-הספר מחליט לאורם מה ללמד, מתי וכיצד. ציוני דרך מסייעים לוודא שכל התלמידים עומדים בציפיות והשיגו את הנדרש.
  ה. סטנדרטים של הערכה: סטנדרטים אלה מספקים קריטריון שלאורו אפשר לבחון ולשפוט את איכותן של שיטות ההערכה. סטנדרטים של הערכה נוגעים לחמישה תחומים:
    1. התאמתן של שיטות ההערכה להחלטות או למטרות שהן נועדו למלא
    2. הערכה של הישגי התלמידים ושל הזדמנויות הלמידה
    3. התאמה בין האיכות הטכנית של הנתונים הנאספים לבין ההשלכות של הפעולות הננקטות על בסיס אותם נתונים
    4. ההוגנות של שיטות ההערכה
    5. התוקף של המסקנות הנגזרות מההערכות על אודות הישגי התלמידים והזדמנויות הלמידה.
    סטנדרטים של הערכה מגדירים גם את המדדים להערכת העמידה בהישגים הנדרשים שנקבעו בתכנית הלימודים.
  ו. סטנדרטים של ניהול: סטנדרטים אלה מספקים קריטריונים שעל פיהם אפשר לבחון ולשפוט את איכות הניהול של הארגון, את האקלים ואת התרבות בו וכד'. בחינוך אפשר לראות סטנדרטים אלה כחלק מהזדמנויות הלמידה הדרושות להבאת כל התלמידים להישגים הנדרשים.
  ז. סטנדרטים של הזדמנויות למידה: אלה סטנדרטים המתארים את התנאים הדרושים כדי להגיע להישגים הנדרשים. סטנדרטים אלה מפרטים את המשאבים הצריכים לעמוד לרשות התלמידים כדי לאפשר להם עמידה נאותה בסטנדרטי התוכן והביצוע (כגון תכניות לימודים, חומרים המסופקים על-ידי צוות המורים ומשאבי הרשות, הקהילה ומשרד החינוך). סטנדרטים של הזדמנויות למידה במובן הרחב מגדירים גם את איכות ההוראה, את איכות הניהול ואת הרכיבים השונים בתפקוד בית הספר (כמו אקלים ותרבות בית ספרית; ראה "סטנדרטים של ניהול" לעיל).
4.2 לפי מיון אחר סוגי הסטנדרטים במערכת החינוך בישראל הם אלה:
  א. סטנדרטים בתחומי הדיסציפלינות הלימודיות: סטנדרטים אלה כוללים סטנדרטים של תוכן, של ביצוע, של הערכה, של הזדמנויות למידה ושל ערכים אישיים וחברתיים.
  ב. סטנדרטים של תשתית: סטנדרטים אלה מתייחסים לרמה המזערית של תשתיות פיזיות וחינוכיות המאפשרות תפקוד תקין של בית הספר
  ג. סטנדרטים מקצועיים: סטנדרטים אלה מפרטים מה איש המקצוע אמור לדעת ולהיות מסוגל לבצע לשם מילוי תפקידו, כיצד עליו לתפקד כבעל מקצוע ואיך תתבצע הערכת התפקוד שלו.
  ד. סטנדרטים של תהליך: סטנדרטים אלה מפרטים את השלבים המחייבים את תהליך העבודה וקבלת ההחלטות של גופים וועדות במערכת החינוך
4.3 סטנדרטים שכבר קיימים במערכת החינוך בישראל

בשלב זה נקבעו במערכת החינוך בישראל סטנדרטים בתוך תכניות הלימודים בתחומים האלה:
  א. חינוך לשוני - עברית: שפה, ספרות ותרבות. התכנית במלואה נמצאת באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים:

  ב. חינוך לשוני - עברית: שפה, ספרות ותרבות - לחינוך המיוחד. פרטים על תכנית הלימודים ועל הסטנדרטים בה אפשר למצוא בכתובת זו:

  ג. סטנדרטים לערבית שפת אם. המסמך בפיתוח.
  ד. מדע וטכנולוגיה. מסמך הסטנדרטים המלא נמצא באתר של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים:

  ה. אנגלית. התכנית במלואה נמצאת באתר של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים:

  ו. סטנדרטים בסביבה מתוקשבת ובמידענות. המסמך המלא נמצא באתר של האגף לחינוך יסודי:מסמך הסטנדרטים במידענות נמצא באתר מידענות, אתיקה וערכים ברשת של משרד החינוך:

  ז. מתמטיקה. המסמך בפיתוח.
  ח. סטנדרטים במולדת, בחברה ובאזרחות. המסמך בפיתוח.
  כן נקבעו סטנדרטים אלה:
  א. סטנדרטים מקצועיים למורים לאנגלית. מסמך הסטנדרטים המלא נמצא באתר של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים:

  ב. סטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים בבתי הספר. מסמך הסטנדרטים המלא נמצא באתר של משרד החינוך הגף לקליטת עלייה:

  ג. סטנדרטים ליצירה, לניהול ולבקרה של תרבות ואקלים בית ספרי. מסמך הסטנדרטים המלא נמצא באתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י):

  ד. סטנדרטים לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטיינים. המסמך בפיתוח.
  ה. סטנדרטים מקצועיים ליועצים חינוכיים במערכת החינוך. המסמך בפיתוח.
  ו. סטנדרטים לוועדות השמה. המסמך בפיתוח.


5.  מאפייני בית ספר העובד על פי סטנדרטים
5.1 בית ספר העובד על פי סטנדרטים מאופיין במחויבות גבוהה להבאת כל התלמידים להישגים הנדרשים כפי שנקבעו בתכניות הלימודים הארציות. בבית ספר כזה המורים יודעים בדיוק אילו מיומנויות וידע חיוניים התלמידים צריכים לרכוש באותה שנה, ומתפתח שיח מקצועי שלפיו המורים מתמקדים בניתוח הלמידה של התלמידים ובדרכים לקידומה. לצוות יש תחושה משותפת לגבי מה שהוא מנסה להשיג, לגבי המטרות, ויש גם דרכים מוסכמות להשגתן.
5.2 המיקוד של בית ספר העובד על פי סטנדרטים הוא בלמידה. אלה השאלות הנשאלות כדי לקדם את הלמידה:
  • מה על המורה ועל בית הספר לעשות כדי להביא את התלמיד לשליטה בידע הנדרש כפי שהוא הוגדר בתכנית הלימודים?
  • האם התלמיד הגיע לשליטה בידע זה?
  • כיצד הדבר בא לידי ביטוי בהתנהגותו?

6.  תפקידי המנהל בבית-ספר העובד על-פי סטנדרטים
6.1 עליו לטפח אצל המורים, אצל התלמידים ואצל ההורים את האמונה ביכולתו של כל תלמיד להגיע להישגים הנדרשים.
6.2 עליו לזהות ידע, ערכים ומיומנויות הדרושים לצוות בתחום הלמידה וההוראה המבוססות על תכנית לימודים ועל סטנדרטים ולאתר נקודות חוזק קיימות בקהילת בית הספר ולהשתמש בהן כנקודת מוצא בתהליך לפיתוח הצוות.
6.3 עליו להגדיר עם הצוות ובשיתוף ההורים, התלמידים והרשות המקומית את אמצעי הלמידה הנדרשים ואת המחויבות של כל אחד לעמידה בהישגים הנדרשים.
6.4 עליו להשתית את עבודת בית-הספר על איסוף נתונים שיטתי ועקבי בנוגע לתפקוד התלמידים ועל למידתם כבסיס לשיפור ההוראה ולטפח תרבות הוראה-למידה-הערכה.
6.5 עליו לפתח מערך אחריות בהוראה-למידה ולדווח על העמידה בהישגים.


7.  תפקידי המורים בבית-ספר העובד על פי סטנדרטים
7.1 עליהם לפעול להבאת התלמידים לעמידה בהישגים הנדרשים כפי שהוגדרו בתכנית הלימודים בתחום/במקצוע ההוראה על ידי משרד החינוך.
7.2 עליהם לטפח אצל התלמידים תחושות מסוגלות עצמית בנוגע ליכולתם ללמוד ולהגיע להישגים הנדרשים.
7.3 עליהם להעמיד במוקד השיח המקצועי בבית-הספר את הנושא של קידום הישגי התלמידים וביצועיהם תוך שימוש בממצאי הערכה.
7.4 עליהם לשתף פעולה בתכנון שיעורים ויחידות הוראה.
7.5 עליהם לפתח מטלות לתלמיד בהתאמה לתכנית הלימודים ולהישגים הנדרשים, להכין חומרי למידה מתאימים ולפתח מחוונים להערכת ביצועי התלמידים במשימות הלימוד. מאגר החומרים ישמש מורים חדשים וותיקים כאחד.
7.6 עליהם לבצע הערכה מעצבת מתמדת של ההוראה ושל החומרים לאור ההתנסות.
7.7 עליהם להפעיל אסטרטגיות הוראה המכוונות לקידום למידה של תלמידים ולעמידתם בהישגים הנדרשים, כגון ארגון מסגרות הוראה-למידה הטרוגניות כדי לזמן למידה דיאלוגית ופיתוח התנסויות למידה מאתגרות גם לתלמידים מתקשים, זימון מפגשים פרטניים עם התלמידים הזקוקים לכך כדי לאפשר להם להגיע להישגים הנדרשים והצגת דוגמאות של עבודות המעידות על ביצוע איכותי כדי להמחיש לתלמידים מה ייחשב לביצוע כזה.
7.8 עליהם ליידע את התלמידים ולהבהיר להם מה מצופה מהם במקצוע/בתחום.
7.9 עליהם להדריך את התלמידים בתכנון למידתם כדי להגיע להישג הנדרש.
7.10 עליהם לסייע לתלמידים לפתח מודעות ואחריות אישית ללמידתם על ידי הצבת מטרות אישיות תוך ביצוע הערכה עצמית.
7.11 עליהם לשתף את התלמידים בפיתוח מחוונים למשימות ביצוע ולהערכת עבודתם.
7.12 עליהם להעביר מידע שוטף להורים על ההישגים הנדרשים מילדיהם.
7.13 עליהם לדווח להורים על התקדמות ילדיהם ועל הישגיהם.
7.14 עליהם ליידע את ההורים בנוגע לדרכים ולכלים שבהם ייעשה שימוש בתהליך ההוראה ובנוגע להחלטות הקשורות בקידום ההישגים של ילדיהם.
7.15 עליהם לוודא כי הדיווח על התקדמות התלמידים ישקף את מידת עמידתם בהישג הנדרש, את ההתקדמות שחלה אצלם ואת ההתקדמות הנוספת הנדרשת.


8.  תפקידי המפקחים
8.1 עליהם לקיים בקרה והערכה על מידת העמידה של בתי הספר בסטנדרטים שנקבעו.
8.2 עליהם לאסוף נתונים לגבי היישום של עבודת בתי הספר על פי סטנדרטים ולדווח על כך למשרד.
8.3 עליהם לבדוק כיצד הקדימות של ביסוס עבודתם על סטנדרטים באה לידי ביטוי בתכנית הפעילות של בתי הספר ואת אופן יישומה הלכה למעשה.
8.4 עליהם להפעיל תהליך עבודה משותף לבתי הספר, לרשות המקומית ולמחוז להבטחת הזדמנויות הלמידה הדרושות להבאת כל התלמידים להישגים הנדרשים.


9.  נספח  כלים וחומרים לביסוס עבודת בית הספר על סטנדרטיםאלה כתובות האינטרנט שבהן אפשר למצוא את החומרים:
- חומרים 9.2-9.1: www.education.gov.il/yesodi/minhal
- חומר 9.3: www.education.gov.il/yesodi/Hadshaniyot
- חומר 9.4:

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סז/3(א), י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006