חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות החינוך

3.7

  תכנית סחל"ב (סטודנטים חוברים לבית הספר ולגן)

3.7-54

1.  מבוא
1.1 תמצית

סחל"ב (סטודנטים חוברים לבית הספר ולגן) היא תכנית הבאה ליישם את חוק עידוד המעורבות של סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000. לפי חוק זה, כל סטודנט שהוא אזרח ישראלי הלומד תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (כמפורט בחוק) זכאי להשתתף בתכנית. סטודנט, או תושב ישראל הלומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, שישתתף בתכנית, ישולב בפעילות חינוכית בהיקף של 4 שעות שבועיות במהלך שעות הלימודים, לאורך כל שנת הלימודים. בתמורה לפעילות זאת יהיה הסטודנט זכאי למלגה בגובה 60% משכר הלימוד האוניברסיטאי באותה שנה.

לצורך מימוש התכנית הוקמה במשרד מינהלת. התכנית מופעלת בסיוע קבלן שנבחר בתהליך של מכרז פומבי. תפקידו לפרסם את התכנית, למיין את הסטודנטים, להנחות אותם ולשלם את המלגות. כל זאת בהתאם להנחיות מינהלת התכנית וכפי שנכתב במכרז.

לאחר שלוש שנות הפעלה בבתי ספר ובגני הילדים למדו מפעילי התכנית רבות על הקשיים ועל התרומות של שילוב סטודנטים במוסד החינוכי. בסעיף זה מובאים שינויים ותוספות לחומר שפורסם בחוזר הוראות הקבע סה/9(א), סעיף 3.7-51, שמטרתם להקל על כל הגורמים המיישמים את התכנית.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2006
  ב. התחולה: מוסדות החינוך שפועל בהם יום חינוך ארוך מתוקף חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.7-51 בחוזר הוראות הקבע סה/9(א), "תכנית סחל"ב" - מבוטל.
1.3 התפוצה: מוסדות החינוך שפועל בהם יום חינוך ארוך מתוקף חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997.
1.4 יישום ומעקב

הפיקוח הכולל במחוזות יעקוב אחר הביצוע וימסור דיווח תקופתי למפקח הרפרנט במחוז, ומינהלת התכנית במטה תכנס את המפקחים הרפרנטים למפגשי עדכון ומעקב לפי הצורך.

הגוף המפעיל את התכנית (הקבלן) עבור המשרד יעסיק מנחים אזוריים שיגיעו לבתי הספר לפחות פעמיים בשנה לצורך מעקב אחר יישום התכנית. לגני הילדים יגיעו המנחים לבקרה ולהנחיה פעם בשנה, ובנוסף הם יפגשו את הגננות ואת הסטודנטים במפגשים קבוצתיים פעמיים בשנה, וזאת לאחר תיאום עם המפקחות על גני הילדים.
1.5 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: אגף א'-מוסדות חינוך במינהל הפדגוגי
  ב. בעל התפקיד: מנהל התכנית סחל"ב
  ג. מס' הטלפון: 02-5603800 ו-050-6282505
  ד. כתובת הדוא"ל: bilar@int.gov.il.
1.6 נספחים
  א. נספח 1: טופס בקשה של מוסד חינוכי המפעיל יוח"א
  ב. נספח 2: טופס סיכום של צורכי המחוז.

2.  ההנחיות
2.1 תהליך הגשת הבקשה של המוסד החינוכי
2.1.1 מנהל המוסד החינוכי ימלא את טופס הבקשה המיועד לו (ראה בנספח 1).
2.1.2 המנהל יעביר את טופס הבקשה ממולא וחתום אל המפקח הממונה עליו עד לתאריך 10 ביוני.
2.1.3 המפקח ירכז את כל טופסי הבקשה מהמוסדות שבפיקוחו, ויעביר אותם למפקח הרפרנט לנושא במחוזו (רשימת המפקחים הרפרנטים תימצא כל שנה בידי האחראי להפעלת התכנית באגפי הגיל).
2.1.4 המפקח הרפרנט במחוז ימלא את הטופס שבנספח 2 בשני העתקים: אחד יועבר לאחראי על הפעלת התכנית במשרד החינוך, והשני יועבר למנחה האזורי מטעם הקבלן. כל זה על סמך הנתונים שקיבל הרפרנט מהמפקחים על בתי הספר ועל גני הילדים שבמחוזו.
2.1.5 בקשת המחוז תגיע לקבלן לא יאוחר מהתאריך 10 ביולי.
2.1.6 כל שינוי (תוספת בקשות או שינוי בבקשות של מוסדות חינוך) יימסר לקבלן אך ורק על גבי מסמך חתום על ידי מנהל המוסד החינוכי.
2.2 שיבוץ הסטודנט וקבלתו במוסד החינוכי
2.2.1 המפקח הרפרנט ייפגש עם המנחים הפדגוגיים מטעם הגוף המפעיל לצורך ביצוע השיבוץ של הסטודנטים במוסדות החינוך.
2.2.2 בגן הילדים ישובצו 2 סטודנטים לכל היותר ובבית הספר 10 סטודנטים לכל היותר (כשלומדים בו 500 תלמידים ומעלה). מספר הסטודנטים שישולבו בבית הספר יחושב על פי המפתח של סטודנט אחד לכל 2 כיתות או לכל 50 תלמידים.
2.2.3 הסטודנט ישובץ בהלימה לרקע התרבותי-דתי של אוכלוסיית המוסד החינוכי.
2.2.4 מנהל המוסד החינוכי יקלוט את הסטודנט וידאג לשיבוצו בזמן קבוע, בהתאמה למערכת הלימודים של הסטודנט.
2.2.5 מנהל המוסד החינוכי יתאים את קבוצות התלמידים שיפגשו את הסטודנט בהלימה לנושא הפעילות שהסטודנט מציע ולאופייה.
2.2.6 שיבוץ הסטודנט ייעשה מיד עם הפנייתו על ידי המנחה האזורי. אין לעכב את תחילת הפעילות של הסטודנט עד להפנייתם של סטודנטים נוספים אל המוסד החינוכי.
2.2.7 בית הספר יצמיד לכל סטודנט מורה שילווה וינחה אותו ויתמוך בו, לפי הצורך. בגני הילדים יהיה זה תפקידה של הגננת מנהלת הגן.
2.2.8 המוסד החינוכי ינהל יומן נוכחות לשימוש הסטודנטים. היומן יגיע למוסד החינוכי בתחילת שנת הלימודים, באחריות המנחים האזוריים של תכנית סחל"ב.
2.2.9 מנהל המוסד החינוכי יעקוב אחר נוכחות הסטודנט ואחר פעילותו, ויאשר אותה בסוף כל חודש באמצעות חתימה על טופס הנוכחות החודשי. המנהל יהיה אחראי לכך שהסטודנט יחתום ביומן הנוכחות בהגיעו למוסד החינוכי ובצאתו ממנו.
2.3 אופי הפעילות במוסד החינוכי
2.3.1 הסטודנט יפעל עם קבוצה קטנה וקבועה של תלמידים. גודל הקבוצה המזערי יהיה 4 תלמידים. בגן הילדים יהיה הגודל המרבי של קבוצת הפעילות 8 תלמידים.
2.3.2 קבוצת התלמידים תהיה קבועה למשך כל יחידת הפעילות. משך היחידה תלוי בגיל התלמידים, במאפייני הקבוצה ובנושא הפעילות ובטיבה.
2.3.3 הפעילות של הסטודנט תתוכנן מראש ליחידות של כ-10-6 מפגשים, כולם בנושא אחד. לאחר סיום היחידה אפשר לשנות נושא ו/או להרכיב מחדש את הקבוצות, וזאת כדי שתהיה הזדמנות לכמה שיותר תלמידים במפגשים עם הסטודנטים, וכן כדי שתהיה לתלמידים הזדמנות להתנסות בקבוצות עמיתים מגוונות.
2.3.4 הסטודנט יעסוק בהדרכה/בהנחיה בנושאי העשרה והרחבה של תכניות הלימודים, כמו יהדות, מיתולוגיה, מוזיקה, שעשועי אתגר וחשיבה במתמטיקה, פילוסופיה, צילום, בולאות, בישול, טיסנאות, צילום וידיאו, רדיו, אוריגמי, פלאי המדע וחקר החלל, בעלי חיים, אמנויות, תרבויות ופולקלור, דרמה, עיצוב מוצר ואופנה, אקטואליה, תיאטרון בובות ועוד.
2.3.5 פעילות הסטודנט במוסד החינוכי תתנהל אך רק עם התלמידים באופן ישיר. לא תותר פעילות הקשורה לשיפור חזות המוסד או עזרה מסוג זה למורה או לגננת או לסייעת הגן.
2.3.6 במסגרת התכנית סחל"ב הסטודנט לא יחליף את המורה או את הגננת בכיתה, גם לא כממלא מקום.
2.3.7 פעילות הסטודנט עם קבוצת תלמידים תתנהל במקביל לפעילות לימודית אחרת בבית הספר ובגן הילדים. כך יתאפשרו הקטנת קבוצות הלמידה ודיפרנציאליות בהוראה.
2.3.8 יש לוודא שהשתתפות התלמידים בפעילות עם הסטודנטים לא תגרום לפיגור לימודי או לבעיות לימודיות אחרות. אפשר לממש זאת על ידי האפשרויות האלה:
  • כל תלמידי הכיתה/השכבה יחולקו לקבוצות פעילות עם סטודנטים באותה משבצת זמן, כלומר במקביל.
  • הכיתה תחולק לקבוצות בגודל שווה, ואחרי תקופה מוסכמת תתבצע רוטציה של התלמידים, והמורה ילמד את החומר הנלמד בכיתה לתלמידים שהיו בפעילות עם הסטודנט.
  • התלמידים העומדים בדרישות המורה יופנו לפעילות עם הסטודנט, והמורה יתמוך בתלמידים הזקוקים לתגבור.
2.4 מחויבות הסטודנט
2.4.1 הסטודנט מחויב לסך של 4 שעות פעילות בשבוע. אפשר לממש זאת ביום אחד או לחלק את הפעילות לשני חלקים שווים.
2.4.2 פעילות הסטודנטים תחל במהלך החודשיים הראשונים של שנת הלימודים, ותימשך עד 30 ביוני.
2.4.3 היקף הפעילות השנתית של הסטודנט לא יפחת מ-100 שעות.
2.4.4 נוסף לפעילות החינוכית יקדיש הסטודנט כשעה בחודש למפגשי הכוונה ומשוב עם המורה המלווה, עם מנהל בית הספר, עם הגננת מנהלת הגן ועם המנחה האזורי.
2.4.5 יתקיימו גם כנסי הכוונה, וסך הכול יהיה הסטודנט חייב ב-16 שעות הדרכה (מדווחות) בשנת פעילות.
2.4.6 היעדרות הסטודנט מפעילות במוסד החינוכי מחייבת הודעה מראש למורה המלווה או לגננת מנהלת הגן.


3.  נספחים
נספח 1   טופס הבקשה של מוסד חינוכי המפעיל יוח"א
נספח 2   טופס סיכום של צורכי המחוזהוראות קבע


חוזר מנכ"ל סז/3(א), י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006