בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  נהלים חדשים לנבחנים צעירים בבחינות הבגרות

4.3-30

1.  מבוא
1.1 תמצית

מטרת סעיף זה היא להתוות נהלים למתן זכאות לנבחנים צעירים, החל מהגעתם לכיתה ט', להיבחן בבחינות הבגרות במקצועות המפורטים ב-3.2 להלן אף שטרם הגיע מועד ההיבחנות של הכיתה שהם לומדים בה.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2006
  ב. התחולה: תלמידי כיתות ט'-י"ב בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים שש- שנתיים ובחטיבות ביניים עצמאיות.
  ג. הסטטוס: חדש.
1.3 המשנה החינוכית

תפקידה המרכזי של מערכת החינוך בכללותה הוא לסייע לכל תלמיד להתפתח לכדי מימוש של יכולותיו ונטיותיו. קידום ההצטיינות והמצוינות הוא אחד היעדים החשובים שהציבה לעצמה מערכת החינוך. התכנית המוצעת תאפשר לתלמידים המצטיינים והמחוננים המעוניינים בכך האצה חלקית של מסלול הלימודים.
1.4 התפוצה: מנהלי בתי הספר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, המפקחים העל-יסודיים, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות.
1.5 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: האגף למחוננים ולמצטיינים
  ב. בעל התפקיד: מנהל האגף
  ג. מספר הטלפון: 02-5602973/5
  ד. כתובת הדוא"ל: shlomitra@education.gov.il.

2.  הגדרות
2.1 נבחן צעיר: תלמיד הלומד במוסד חינוכי מוכר בדרגת כיתה ט' ומעלה בבתי ספר יסודיים ו/או על-יסודיים שש-שנתיים ו/או בחטיבות ביניים עצמאיות בארץ.
2.2 תלמיד מחונן: כל תלמיד הלומד בכיתת מחוננים המוכרת על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים או שעבר מבחן התאמה מטעם משרד החינוך במכון שנבחר במכרז ועומד בתוצאות הנדרשות.
2.3 תלמיד מחונן-על: תלמיד הנמנה על קבוצה קטנה של תלמידים שכישרונם נדיר ביותר והוכיח זאת במבחני התאמה שנערכו מטעם משרד החינוך.
2.4 תלמיד מצטיין: תלמיד שעבר מבחן התאמה (מבחן המקביל למבחן פסיכומטרי) מטעם משרד החינוך במכון שנבחר במכרז ומביע את רצונו להיבחן במועד מוקדם מהמקובל.
2.5 מסגרת לימודים ייחודית
א. כיתת מחוננים בבית ספר הפועלת בחסות ובאישור של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים
ב. מסלול לימודי שהותאם לקבוצה או לפרט הפועל בבתי ספר מוכרים ושאושר על ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

3.  הזכאות להיבחנות
3.1 הזכאות להיבחנות תחול מכיתה ט'.
3.2 ככלל תלמיד זכאי להיבחן בבחינות בגרות אך ורק במקצועות הלימוד המוכרים בבית הספר העל-יסודי. מבין אלה יוכל התלמיד להיבחן במקצועות מתמטיקה, מדעי המחשב, כימיה ופיזיקה בלבד, על-פי הנהלים וההנחיות של אגף הבחינות.
3.3 תלמיד זכאי להיבחן בבחינות הבגרות במסלול נבחן צעיר אם עמד בקריטריונים האלה:
  א. הוא הוכר כתלמיד מחונן או מצטיין על ידי הגוף המוסמך במשרד החינוך (האגף למחוננים ומצטיינים) ועומד בקריטריונים שנקבעו, והוא מומלץ ומאושר על ידי מנהל המוסד החינוכי שהוא לומד בו בשנתיים האחרונות.
  ב. אם הוא לא הוכר בעבר על ידי הגוף המוסמך, עליו לעבור מבחן התאמה (מקביל למבחן פסיכומטרי) הבודק יכולת לימודית כללית בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי גוף מקצועי שהוסמך על ידי משרד החינוך, בתנאי שהוא לומד בכיתה ט'.
  ג. אישור מנהל המוסד החינוכי וחתימתו יינתנו לגבי הנתונים האלה:
    1) ציוני התלמיד במקצוע שהוא רוצה להיבחן בו במהלך שתי שנות הלימוד האחרונות הם בממוצע של 90 לפחות.
    2) הערכת התלמיד בתחומי המשמעת וההתנהגות נאותה.
    3) התלמיד קיבל את המלצת המורה למקצוע הרלוונטי ומחנך הכיתה כי ביכולתו להיבחן.
    4) יועץ בית-הספר מאשר כי בקשת ההיבחנות היא רצונו המלא של התלמיד וביכולתו לעמוד במשימה זו.
    כל אלו יומצאו כמסמכים רשמיים ומחייבים לוועדת החריגים באגף למחוננים ולמצטיינים.
3.4 תלמיד שהוכר כמחונן-על המבקש להיבחן לפני תום לימודיו בכיתה ט' יובא עניינו לדיון מיוחד בוועדת חריגי נוהל שישתתף בה נציג של האגף למחוננים ולמצטיינים. ועדה זו מוסמכת לאשר היבחנות גם במקצועות שאינם מופיעים ב-3.2 לעיל.
3.5 דינו של נבחן צעיר לקוי למידה כדין כל נבחן צעיר אחר.

4.  מעמדו של תלמיד הנבחן במסלול נבחנים צעירים
4.1 תלמיד הלומד במסלול מלא בכיתה עם תלמידים בוגרים ממנו, הניגשת לבחינות בגרות, ייחשב לכל דבר ועניין כתלמיד באותה הכיתה, לרבות לעניין הציון השנתי והאפשרות להיבחן בבחינות הבגרות, והוא אינו זקוק לאישור מיוחד לעניין זכויות אלה.
4.2 תלמיד הלומד בבית הספר במסגרת לימודים ייחודית כמפורט ב-2.5 לעיל ועומד בהגדרות ובקריטריונים המפורטים לעיל יוגדר כנבחן במסלול אינטרני.
4.3 תלמיד הלומד את המקצוע שבו הוא מבקש להיבחן עם קבוצת תלמידים בוגרת ממנו הניגשת בשנה הנתונה לבחינת בגרות ייגש לבחינה בהתאם לתכנית של אותה קבוצת לימוד. במקרה זה הוא יקבל ציון שנתי כנהוג.
4.4 תלמיד שלא למד במסגרת בית הספר את המקצוע שבו הוא מבקש להיבחן חייב לצרף אישור של מנהל בית הספר המעיד כי עמד בקריטריונים המפורטים ב-3.3 ג לעיל. תלמיד זה ייבחן בשאלון אינטרני על פי תכנית לימודים אינטרנית, ללא ציון בית ספרי ובהליך שנקבע על ידי אגף הבחינות, ומחברת הבחינה והנתונים הקשורים אליה יישמרו על פי הנהלים המקובלים במקרים כגון אלו.
4.5 תלמיד שהוגדר כמחונן-על, ואינו לומד במסגרת בית הספר (לומד עם מורה פרטי, במוסד אקדמי וכו'), יוכל להיבחן בהיקף של 5 יחידות לימוד בלבד, ללא פיצול וללא ציון בית ספרי.

5.  הגשת הבקשות

בית הספר יגיש את כלל הנתונים לגבי התלמידים העונים על ההגדרות ועל הקריטריונים, בצירוף כל המסמכים שפורטו לעיל, לוועדת חריגי נוהל באגף הבחינות עד למועד שיפורסם בחוזר אגף הבחינות.



הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סז/3(א), י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006