חוזר זה מבוטל
תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

  כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים
  חלק בתחרויות ספורט - "האמנה החינוכית"

9.3-15

1.  מבוא
1.1 תמצית

החל משנת הלימודים התשנ"ח כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע) הנוטלים חלק בתחרויות הספורט המאורגנות על ידי הפיקוח על החינוך הגופני או על ידי התאחדות הספורט לבתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית" המובאים להלן.

הכללים דלהלן -
    - באים להשריש ערכי חינוך בקרב המשתתפים;
    - נועדו ליצור תנאים הוגנים ודומים לתלמידים ולנבחרות בבתי הספר השונים;
    - מטרתם להבטיח כי הטיפול החינוכי הספורטיבי ארוך-הטווח של בתי-הספר, מוריו ומאמניו ימנע עומס יתר על התלמיד הספורטאי, ויאפשר את התפתחותו החינוכית והספורטיבית.
  כללי ההתנהגות בתחרויות הספורט של בתי הספר פורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), בסעיף 9.3-14. בשל שינויים בכללים אנו מפרסמים מחדש את כל ההוראות. בסעיף 9.3-6 של חוזר "הודעות ומידע" סו/10 פרסמנו רק את הפרק העוסק במעבר של תלמידים בין בתי ספר בשל דחיפות העניין.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 ביוני 2006
  ב. התחולה: כלל מערכת החינוך, בכל המגזרים
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
    - סעיף 9.3-14 בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים חלק בתחרויות ספורט ו'האמנה החינוכית' " - מבוטל
    - סעיף 9.3-6 בחוזר הודעות ומידע סו/10 באותו נושא - בתוקף (נכלל בחוזר זה).
1.3 התפוצה: בתי הספר, מנהלי מחלקות החינוך ומנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות והמפקחים לחינוך הגופני.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית, הפיקוח המרכז על החינוך הגופני.
  ב. בעל התפקיד: המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני
  ג. מספר הטלפון: 03-6896136
  ד. כתובת הדוא"ל: avrahamzu@education.gov.il
1.5 נספח: טפסים.

2.  פעולות חינוכיות בבתי הספר

בתי הספר נדרשים לקיים פעולות הסברה וחינוך שבהן יושם דגש על -
- כללי תקנון התחרויות;
- ההגינות הספורטיבית;
- כיבוד ההמנון וסמל המדינה בתחרויות ובטקסים;
- מניעת ביטויי אלימות מילולית וגופנית;
- שמירה על הרכוש ועל איכות הסביבה;
- עידוד התלמידים הספורטאים;
- מניעת ססמאות או הערות פוגעות לגבי כל המעורבים בתחרות.

3.  אישור רפואי

כל תלמיד המצטרף לנבחרת בית הספר חייב להמציא לבית הספר אישור רפואי המאשר את כשירותו מבחינה רפואית להשתתף בפעילות ספורט תחרותית של בתי ספר. התלמיד חייב להמציא את האישור לפני שהחל את השתתפותו בנבחרת באותה חטיבת גיל (חט"ב או חט"ע) - אישור אחד לכל חטיבת גיל.

תלמיד ישוחרר מחובה זו אם עבר בדיקה רפואית לפי חוק הספורט התשמ"ח-1988 ונמצא כשיר.


4.  הרשאים להשתתף בתחרויות בתי הספר
4.1 כל חברי נבחרת בית הספר יהיו תלמידים מן המניין שנרשמו לאותו בית ספר והחלו את לימודיהם בו באחד בספטמבר באותה שנת לימודים.
4.2 א. בנבחרת בית הספר, של שני המינים, רשאים להשתתף תלמידים מאותה חטיבת גיל בלבד (ז'-ח' או ט' או י'-י"ב).
  ב. בחטיבות הגיל ז'-ח' ו-ט'
    1) הגדרת "חריג גיל": תלמיד שנשאר כיתה והוא יליד שנתון אחד מעל בני כיתתו.
    2) תלמידים אשר החלו ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילם בלא יותר משנה אחת (בגלל בשלות מאוחרת או מכל סיבה אחרת) לא ייחשבו חריגי גיל. מנהל הרוצה לשלב תלמיד כזה באליפויות השונות ימציא אישור לכך שהתלמיד החל ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילו ולכן הוא איננו חריג גיל.
    3) קבוצה רשאית לשתף באליפויות בתי הספר תלמיד אחד בלבד שהוא חריג גיל (שנשאר כיתה). לעומת זאת, הקבוצה רשאית לשתף ללא הגבלה את כל התלמידים שלא נשארו כיתה מאז כיתה א', בהתאם לנאמר ב-2 לעיל.
    4) אין כללים אלה חלים על תלמידי כיתות י'-י"ב.
  ג. בחטיבת הגיל י'-י"ב
    1) בשנה שיש בה אליפות בינלאומית בענף מסוים לא יוכל להשתתף אף תלמיד ספורטאי ששנת לידתו קודמת לשנה הקובעת באליפות בענף זה.
    2) בשנה שאין בה אליפות בינלאומית באותו ענף
א) בטופס המשחק רשאית הקבוצה לרשום אך ורק 2 תלמידים חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך כל המשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד חריג גיל אחד בלבד.
ב) באליפות מתמשכת (אליפות במסגרת ליגה של בתי ספר המתקיימת במשך תקופה במהלך שנת הלימודים) -

כללי

כל קבוצה/נבחרת של בית ספר רשאית לרשום בטופס הרישום הקבוצתי למשתתפים כמה חריגי גיל כהגדרתם בתקנון ללא הגבלה; זאת מתוך רשימה של עד 20 שחקנים;

במשחקי כדור
  - בטופס המשחק רשאית הקבוצה לרשום אך ורק 20 תלמידים חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך כל המשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד חריג גיל אחד בלבד.
  - אפשר לשנות מדי משחק את רשימת השחקנים בטופס המשחק, לרבות את חריגי הגיל (כמובן מתוך הרשימה שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי)
  בענפי ספורט אחרים
  - בטופס ההשתתפות רשאית הקבוצה לרשום אך ורק תלמיד חריג גיל אחד כהגדרתו בתקנון אשר יהיה רשאי להשתתף בתחרות.
  - אפשר לשנות מדי תחרות את רשימת המשתתפים בטופס ההשתתפות, לרבות את חריג הגיל (כמובן מתוך הרשימה שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי).
ג) באליפות קצרה (אליפות הנמשכת עד 3 ימים ברצף) -
  - בשלבים הארציים ישותפו השחקנים שיירשמו בטופס המשחק למשחק הראשון על פי התקנון, ללא כל אפשרות של שינוי או תוספת של שחקנים עד למשחק הגמר;
  - אפשר לערוך שינוי בסגל השחקנים, בין האליפות הקצרה למשחק הגמר, זאת מתוך הרשימה של עד 20 שחקנים, כולל חריגי הגיל.
ד) לקראת כל שנת לימודים יפורסמו בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע" התאריכים הקובעים לגבי השתתפות התלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר באותה שנה.

5.  מעבר תלמידים בין בתי ספר
5.1 כללי
  א. לחץ על תלמיד, בכל דרך שהיא, לעבור מבית ספר לבית ספר, או לעבור מאגודה לאגודה, אסור לחלוטין.
  ב. בכל מעבר של תלמיד מבית ספר אחד לבית ספר אחר יוזמנו ההורים ומורה אחראי מבית הספר הקולט לשיחה עם המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני. רק לאחר פגישה זו יינתן האישור הסופי להשתתפותו של התלמיד בתחרויות בתי הספר.
  ג. שיתוף תלמיד שעבר בין בתי ספר המעורבים בליגת על ו/או במשחקי הגמר הארצי באותו ענף בנבחרת בית הספר שאליו עבר יאושר אך ורק לאחר מילוי טופס הבקשה לאישור השתתפותו של התלמיד החדש בנבחרת בית ספר, הכולל את המלצת מנהל בית-הספר המשחרר ואת הסכמת מנהל בית הספר הקולט. החלטה סופית לגבי השתתפותו של התלמיד תינתן על ידי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני לאחר שקיבל את טופס הבקשה המלא על כל פרטיו.
  ד. 1) תלמיד אינו רשאי לעבור מבית ספר אחד לבית ספר אחר המצוי מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה הוא לומד כדי לשחק בנבחרתו, וזאת אם ברשות המקומית שבה הוא לומד קיים בית ספר שנבחרתו משתתפת באותה ליגה.
    2) לא קיבל בית הספר שלו נבחרת המשתתפת באותה ליגה את התלמיד הנ"ל, יהיה התלמיד רשאי לעבור לבית ספר אחר על-פי כללי המעבר המפורטים בפרק זה.
    3) תלמיד אינו רשאי לעבור מבית ספר אחד לבית ספר אחר המצוי באותה רשות מקומית שבה הוא לומד כדי לשחק בנבחרתו, אם שני בתי הספר משחקים במסגרת ליגת-העל של בתי הספר או היו שותפים בשנה האחרונה למסגרת ליגת-העל ו/או למסגרת האליפות הארצית באותו ענף.
    4) בית ספר שישתף תלמיד/ים בניגוד להנחיות דלעיל יורחק אוטומטית מהמשך התחרויות ויועמד בפני ועדת המשמעת של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.
5.2 מעבר תלמידים על-פי שכבות גיל
  א. בנבחרת בית ספר לכיתות ח', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה ח') מבית ספר אחר, שמחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל.
  ב. בנבחרת בית-ספר לכיתות ט', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה ט') מבית-ספר אחר, שמחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל.
  ג. בנבחרת בית ספר לכיתות י', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה י') מבית ספר אחר, מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל. לעניין זה "בית ספר אחר" - למעט מוסד חינוך שנקבע על ידי המשרד או באישורו כמוסד שבו ימשיכו את לימודיהם בוגרי כיתה ט' של בית ספר פלוני.
  ד. בנבחרת בית ספר לכיתות י"א, בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה י"א) מבית ספר אחר, מאותה רשות מקומית או מרשות אחרת או מבית ספר מחו"ל.
  ה. לא יאושר מעבר של תלמידים מכיתה י"א לכיתה י"ב.
  ו. למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה ח' באותו ענף ובכל אחד משני המינים יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד.

למרות האמור לעיל:
    - אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים באותו בית ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית ספר החל ביום 1 בספטמבר של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור (לכיתה י').
    - אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שלוש שנים באותו בית ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית ספר החל ביום 1 בספטמבר של שנת הלימודים הרביעית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים הרביעית כאמור (לכיתה י"א).
    - בכל מקרה לא תותר השתתפותו של תלמיד כאמור בכיתה י"ב.
  ז. למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה ט', באותו ענף ובכל אחד משני המינים, יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד.

למרות האמור לעיל:
    - אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים באותו בית ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית ספר החל ביום 1 בספטמבר של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור (לכיתה י"א).
    - בכל מקרה לא תותר השתתפותו של תלמיד כאמור בכיתה י"ב.
  ח. למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה י', באותו ענף ובכל אחד משני המינים, יכול להצטרף תלמיד אחד העולה לכיתה י'. תלמידים נוספים שהצטרפו לבית הספר לכיתה י', ולא אושר להם לשחק בנבחרת בית הספר, לא יוכלו לייצג את אותו בית ספר גם בשנים שלאחר מכן, עד לסיום לימודיהם בבית הספר.

למרות האמור לעיל תותר השתתפותו של אחד מן התלמידים הנ"ל בכיתה י"ב, וזאת בתנאי שבית הספר הקולט יעביר למשרדנו עוד במעבר לכיתה י' "טופס מיוחד, בקשה לאישור השתתפות בכיתה י"ב" (ראה את טופס 2 בנספח להלן), חתום על ידי התלמיד, הורי התלמיד ומנהלי בתי הספר, שבו הם מצהירים שידוע להם שהתלמיד הנ"ל יוכל להשתתף אך ורק בשנה השלישית (בכיתה י"ב). ללא חתימות אלה מראש לא יורשה התלמיד הנ"ל להשתתף בתחרויות אף בכיתה י"ב.
  ט. למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה י"א באותו ענף ובכל אחד משני המינים יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד. תלמיד נוסף שהצטרף לכיתה זו לא יוכל להשתתף בתחרויות גם בכיתה י"ב.
  י. תלמיד ספורטאי שנרשם לפי אחד מהתת-סעיפים א'-ד' לעיל לא יוכל להירשם שוב כתלמיד ספורטאי במוסד חינוך אחר כל עוד הוא לומד באותה חטיבת גיל (חטיבת ביניים או חטיבה עליונה).
5.3 מעבר תלמידים במהלך שנת הלימודים
  א. תלמיד מכיתה ז' עד ט' (ועד בכלל), שעבר מבית ספר אחד למשנהו בארץ, או תלמיד שהגיע מחו"ל, בתקופה שמיום 1 בספטמבר ועד 20 ביוני בשנת לימודים מסוימת, לא ישותף במשחקים במסגרת אליפויות בתי הספר באותה שנת לימודים ובשנת הלימודים שאחריה. תלמיד כאמור רשאי יהיה להשתתף במשחקים החל ביום 1 בספטמבר של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור.

אם השנה השלישית כאמור היא כיתה י"ב שאליה אין העברות, לא יורשה התלמיד להשתתף בתחרויות (למעט האפשרות המופיעה ב-5.2-ח).
  ב. תלמיד כיתה י' או י"א שעבר אחרי 31 באוגוסט לבית ספר אחר לא יוכל לשחק גם בכיתה י"ב.

6.  משך ההשתתפות בתחרויות בתי הספר

תלמיד שהחל את פעילותו בנבחרת בית הספר לא יוכל לשחק יותר מ-3 שנים בסך הכול באותה חטיבת גיל: חטיבת ביניים או חטיבה עליונה. תלמיד אותו בית ספר שהחל את פעילותו בנבחרת בית הספר בכיתה י"א לא יוכל לשחק יותר משנתיים.


7.  חובות התלמידים המשתתפים בתחרויות בתי הספר

כל תלמיד שהוא חבר בנבחרת חייב להשתתף בכל השיעורים של כיתתו שנקבעו במערכת השיעורים, לעמוד במטלות הלימודיות ככל התלמידים ולהגיע להישגים לימודיים סבירים.


8.  אימוני נבחרות בתי הספר
8.1 ההנהלה והצוות המקצועי של בית הספר יקבעו את מספר האימונים השבועיים שיתאמן בהם כל תלמיד בנבחרת בית הספר בתקופות השונות של השנה, כדי שיימנע עומס יתר על התלמיד. בכל מקרה לא יהיו לתלמיד יותר מ-2 יחידות אימון באותו יום (3 שעות לכל היותר ליום, ובכלל זה פעולותיו הספורטיביות שמחוץ לביה"ס).

קבוצות ליגת-העל תקיימנה, בתקופות שבהן מתקיימים משחקי ליגה באגודות הספורט, עד שני אימונים בשבוע, ובתקופות שאין מתקיימים בהן משחקי ליגה באגודות - עד 3 אימונים בשבוע.
8.2 אימוני נבחרת בית הספר יהיו מעבר לשעות הלימודים הפורמאליות, ובכל מקרה לא יפגעו במערכת הלימודים של שחקני הנבחרת.

9.  תפקידיו ואחריותו של מנהל בית הספר
9.1 ככלל, על מנהל בית הספר להכיר את הוראות "האמנה החינוכית" ו"התקנון לאירועי החינוך הגופני", התשס"א - 2001-2000 ולפעול אך ורק על פיהן.
9.2 בבתי הספר המשתתפים בליגת-על יהיה מנהל בית הספר חבר בהנהלת הקבוצה. בנבחרות אחרות יהיה המנהל מעורב בהליכים ובקבלת ההחלטות.
9.3 מנהל בית ספר המעוניין לשתף בנבחרת בית ספרו תלמיד המתעתד לעזוב בית ספר אחר חייב להודיע על הכוונה לעשות זאת בכתב למנהל בית הספר שבו התלמיד לומד, וכל זאת עוד לפני שבוצע המעבר.
9.4 מנהל בית הספר יאשר אישית ובכתב פנייה של נציג בית ספרו לכל תלמיד מבית ספר אחר (ללא אישור מראש אין לפנות). פנייה כזאת תיעשה רק לאחר גמר משחקי בתי הספר באותו ענף, באותה קבוצת גיל ומין ובאותה שנה.

10.  עזרה לתלמידים ואיסור טובות הנאה
10.1 מומלץ כי בית הספר יעזור לספורטאי בתחום הלימודים (שיעורי עזר, תיאום לוח המבחנים, התחשבות בעומס שבו התלמיד נתון וכיו"ב), אך אסור להעלות לו ציונים או לתת לו בונוסים בשל הפעילות הספורטיבית. אסור בהחלט לשחרר תלמיד נבחרת משיעורי החינוך הגופני הסדירים בבית הספר.
10.2 תלמיד ספורטאי אינו רשאי לקבל ממוסד החינוך, מהבעלות ומכל גוף אחר תשלומים, אוכל או הטבה של ויתור על תשלומי חובה או טובות הנאה אחרות, בצורה ישירה או עקיפה. לעניין זה "טובת הנאה" - למעט טובות הנאה הניתנות באופן שוויוני לכל התלמידים באותו מוסד חינוך ולמעט את האמור ב-10.3 להלן.
10.3 בית הספר רשאי להחזיר לתלמיד הוצאות נסיעה לבית הספר ובחזרה בגובה עלות הנסיעה בתחבורה הציבורית . כמו כן אפשר להסיע תלמידים שמקום מגוריהם מרוחק מבית הספר, על פי נוהלי הסעת תלמידים שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף 3.3-4. אין לאפשר בשום מקרה הסעה במוניות על חשבון בית הספר או הבעלות או כל גוף אחר.

11.  ועדת חריגים

מנהל בית ספר שעבר אליו תלמיד אשר אינו רשאי להשתתף בנבחרת בית הספר על פי כללי "האמנה החינוכית" רשאי לפנות בבקשה לוועדת החריגים של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לאשר לתלמיד לשחק בנבחרת בית ספרו.

לבקשה, שבה תנומקנה הסיבות להעברה, יצורף מסמך שימולא על ידי ההורים (ראה את טופס 3 בנספח להלן), והמנהל יאשר בחתימתו את נכונות העובדות שתפורטנה במסמך. מסמך זה יוגש למפמ"ר והממונה על החינוך הגופני עד 20 ביולי של אותה שנה, ויידון בחודש אוגוסט. בקשות שתגענה לאחר מועד זה ועד 20 בנובמבר באותה השנה תידונה בחודש דצמבר. לא תתקיימנה ישיבות נוספות של הוועדה לבד מבשני מועדים אלה.


12.  עברה על התקנון

תלמיד או בית ספר שנמצאו נוהגים בניגוד לסעיף מסעיפי הוראות אלו יובאו לפני ועדת משמעת של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, והיא רשאית להחליט על ענישה, על פי התקנון לאירועי החינוך הגופני בבתי הספר.


13. נספח    טפסים

טופס 1
טופס 2
טופס 3

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סז/3(א), י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006