תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

  הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג' – י"ב

9.3-16

1.  מבוא
1.1 תמצית

בסעיף זה מפורטות דרכי ההערכה של תלמידי כיתות ג'-י"ב בחינוך הגופני. דרכי ההערכה של תלמידי כיתות א'-ב' בחינוך הגופני מופיעות בתכנית הלימודים החדשה לחינוך גופני לכיתות א'-ב' העומדת להתפרסם בקרוב.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2006
  ב. התחולה: כלל מערכת החינוך, בכל המגזרים
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 329 בחוזר נו/9, "הערכת תלמידים ותלמידות בכיתה י"ב בחינוך הגופני" - מבוטל.
1.3 המשנה החינוכית

מטרת שיעורי החינוך הגופני היא לעודד את התלמידים ואת התלמידות לאהבת המקצוע ולהמשך הפעילות הגופנית במעגל החיים.
1.4 התפוצה: בתי הספר, המכללות לחינוך גופני, המפקחים לחינוך גופני.
1.5 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית, הפיקוח המרכז על החינוך הגופני
  ב. בעל התפקיד: המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני
  ג. מספר הטלפון: 03-6896136
  ד. כתובת הדוא"ל: avrahamzu@education.gov.il

2.  הנחיות כלליות
2.1 הנחיות ההערכה לתלמידים ולתלמידות תהיינה זהות.
2.2 עם פתיחת כל שנת לימודים יקבלו כל התלמידים מידע בכתב על דרכי ההערכה בתחום החינוך הגופני, על המבחנים המחייבים ועל הכללים במתן הציונים.
2.3 התלמידים ידעו מראש את התבחינים (הקריטריונים) שעל פיהם הם יוערכו.
2.4 המורים יעריכו את התלמידים אך ורק על נושאים שהם לימדו אותם בבית הספר. תכנית ההוראה של המורה לחינוך גופני תיגזר אך ורק מתוך תכנית הלימודים של משרד החינוך. ההערכה תהיה במספרים (הערכה כמותית) ו/או בהיגדים (הערכה איכותנית).
2.5 ההערכה תהיה בתחום המוטורי, בתחום החברתי (כיבוד הזולת, הגינות, שיתוף פעולה וכד') ובתחום הקוגניטיבי (ידע והבנה).
2.6 יינתן בונוס של עד 10% על פעילות גופנית נוספת, מעבר לשיעורי החינוך הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם או פעם בשבוע כשעתיים)
2.7 ההערכה על ההתנהגות בשיעורי החינוך הגופני תינתן במסגרת ציון ההתנהגות של התלמיד ולא כחלק מהציון בחינוך גופני.
2.8 המורה לחינוך גופני ינהל רישום של הנוכחות וההישגים של כל תלמידי הכיתה ביומן המורה לחינוך גופני (או ביומן אחר).
2.9 תלמידי הנבחרות של בתי הספר והספורטאים המצטיינים חייבים אף הם להשתתף בשיעורי החינוך הגופני.
2.10 טווח הציונים בחינוך הגופני הוא 100-0, והזכות למתן הציון היא בידי המורה לחינוך גופני בלבד. פרט למורה שנתן את הציון אין לאף אחד הזכות והאישור לשנותו.
2.11 שיעורי החינוך הגופני יילמדו עד סוף שנת הלימודים, גם בכיתה י"ב.
2.12 במקרים שבהם התלמיד שוחרר מכל פעילות גופנית ואינו זכאי לציון יש לציין זאת בתעודה.

3.  מבחני כושר גופני

המבחנים ייקבעו על ידי צוות המורים לחינוך גופני בבית הספר בכפיפות לתכנית הלימודים של משרד החינוך ובהתאם לנלמד במהלך השנה.


4.  מבחן בידע ובהבנה בחינוך גופני, בספורט ובבריאות
4.1 הוראת התחום תיעשה במהלך שיעורי החינוך הגופני המעשיים, בימי שרב ובימים גשומים שאי אפשר לקיים בהם שיעורים מעשיים.
4.2 המבחן הוא חובה.
4.3 בכיתה י"ב יתקיים מבחן עיוני מסכם בידע ובהבנה של מקצוע החינוך הגופני. במקרים מיוחדים יאפשר צוות בית הספר לתלמיד לכתוב עבודת גמר במקום מבחן. (הכללים לכתיבת עבודות גמר מובאים באתר החינוך הגופני, www.education.gov.il/pe, בקטגוריה "עבודות גמר".

5.  שחרור משיעורי חינוך גופני
5.1 ככלל יכבד המורה לחינוך גופני פנייה בעל פה או בכתב של התלמיד להשתחרר משיעור חינוך גופני.
5.2 שחרור ליותר משיעור אחד יחייב הצגת אישור בכתב מרופא או מהצוות הרפואי של בית הספר.
5.3 אישור מרופא פרטי יחויב באישור הרשויות הרפואיות של בית הספר.
5.4 אי-השתתפות ביותר מ-50% משיעורי החינוך הגופני ללא אישורים מתאימים מרופא תמנע קבלת ציון בחינוך גופני.

6.  פטור משיעורי חינוך גופני
6.1 אם קיבל התלמיד פטור משיעורי החינוך הגופני יש לציין זאת בתעודה.
6.2 פטור יינתן אך ורק מראש (אין לקבל אישור, גם לא של רופא, לפטור בדיעבד מפעילות גופנית).
6.3 תלמידים הפטורים משיעורים מעשיים בחינוך גופני יחויבו בעבודה בכתב (ראה הנחיות לכתיבת עבודות גמר בחינוך הגופני באתר החינוך הגופני. במקרה כזה יירשם ציון העבודה בתוספת הערה - "עבודה עקב פטור משיעורי חינוך גופני".

7.  השלמת ציון/תיקון ציון בחינוך הגופני לבוגר בית הספר
7.1 בוגר המבקש להשלים או לתקן את ציונו בחינוך הגופני יפנה בכתב להנהלת בית הספר, וההנהלה תיידע אותו בכתב על מועד הבחינה ועל תוכנה.
7.2 בוגר שסיים את לימודיו וצריך לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה י"ב יחויב בהשתתפות ב-10 שיעורי חינוך גופני להעלאת כושרו הגופני כדי לבצע מבחן בכושר גופני ובעבודה בכתב.
7.3 כדי להיבחן במבחן מעשי על הבוגר להביא אישור מרופא על מצב בריאותו התקין.
7.4 מועד בחינת הגמר בכושר גופני למשלימים יהיה בסוף שנת הלימודים, במועד הבחינות של תלמידי בית הספר.

8.  עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחינוך גופני (לתלמידים הפטורים משיעורים מעשיים ולבוגרים)
8.1 על המורה לחינוך גופני להציע לתלמיד נושאים לבחירה (אפשר לאשר נושאים שהתלמיד יציע).
8.2 המורה ינחה את התלמיד בכתיבת העבודה בהתאם להנחיות בחוברת עזר בנושא עבודת גמר בחינוך הגופני המופיעה באתר החינוך הגופני www.education.gov.il/pe. היקף העבודה יהיה בהתאם להנחיות בחוברת.

9.  מחוון למתן ציון בחינוך גופני לתלמידי כיתות ג'-י"ב

הקריטריון פירוט הקריטריון
השתתפות פעילה בשיעורים - 60% מהציון - השתתפות פעילה בשיעור ויחס חיובי למקצוע-
   עד 40% מהציון

- התנהגות חברתית במהלך שיעורי החינוך
   הגופני
   שיתוף פעולה בעבודת צוות, התמודדות עם
   קשיים אובייקטיביים, מתן עזרה לתלמידים
   אחרים, מתן כבוד לתלמידים ולמורה וכד' -
   עד 20% מהציון
הישגים במקצועות אישיים וקבוצתיים - 20% מהציון - ענף אישי
 • ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה
     איכותנית) - עד 5% מהציון
 • מדידת הישגים (הערכה כמותית) - שיפור
  עצמי
  שיפור יחסי מהשנה שעברה או מהשליש
  הקודם - עד 5% מהציון
- ענף קבוצתי
 • ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה
  איכותנית) - עד 5% מהציון
 • השתלבות במשחק ו/או בפעילות קבוצתית -
  עד 5% מהציון
כושר גופני - 10% מהציון שיפור במרכיבי הכושר הגופני (מדידה כמותית)
ידע והבנה - 10% מהציון ידיעה והבנה של מושגים, תהליכים וחוקים בחינוך
הגופני, בספורט ובבריאות (בחינה עיונית או עבודה
בכתב)
בונוס על פעילות גופנית נוספת - 10% מהציון ייצוג פעיל של בית הספר בנבחרות, תרומה לתרבות
הספורטיבית של בית הספר (כגון השתתפות בארגון
פעילויות ספורט, כתב צעיר, שופט צעיר וכד'),
עיסוק בפעילויות ספורט מעבר לשיעורי החינוך
הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם, או
פעם בשבוע כשעתיים)


10.  מחוון למתן ציון בחינוך גופני בתעודת הבגרות (ציון פנימי, שתי יחידות לימוד)

הציון במקצוע החינוך הגופני בתעודת הבגרות יהיה מורכב בהתאם לפירוט בטבלה:

הנושא האחוזים הערות
ציון י"ב 70% הציון יהיה ממוצע של
הסמסטרים/השלישים.
ציון י"א 30% הציון השנתי.
בונוס על פעילות גופנית נוספת עד 10% - התלמיד תורם לתרבות
   הספורטיבית של בית הספר
   (כגון השתתפות בארגון
   פעילויות ספורט, כתב צעיר,
   שופט צעיר וכד').
- התלמיד עוסק בפעילויות
   ספורט מעבר לשיעורי החינוך
   הגופני (לפחות פעמיים בשבוע,
   כשעה בכל פעם, או פעם
   בשבוע כשעתיים)
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סז/3(א), י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006