עובדי הוראה .8

הכשרת עובדי הוראה

8.2

  השתלמויות עובדי הוראה

8.2-15

1.  מבוא
1.1 תמצית

פיתוחם המקצועי של עובדי ההוראה בישראל כדי לשפר את איכות החינוך וההוראה במוסדות החינוך בתקופת עבודתם מתבצע בדרכים שונות, שעיקרן השתלמויות במגוון נושאים, תחומים ודרכי לימוד.

ההשתלמות היא תהליך לימודי מתמשך שמטרותיו העיקריות הן:
  א. השלמת הידע המקצועי של עובדי ההוראה, הרחבתו ועדכונו
  ב. פיתוחו המקצועי והאישי של עובד ההוראה
  ג. הרחבת השכלתו של עובד ההוראה ברמה העיונית-אקדמית
  ד. יצירת מסגרת ללמידת עמיתים ולהתנסות בסביבת עבודתו של עובד ההוראה.
  במהלך השנים האחרונות עבר אגף ההשתלמויות וההדרכה לעובדי הוראה שורה ארוכה של שינוים פדגוגיים וארגוניים שנועדו להגביר את יעילות ההשתלמויות המוצעות לעובדי ההוראה כמו גם את תרומתן לשיפור איכות ההוראה.

חוזר מנכ"ל עדכני זה כולל בתוכו את מכלול הנושאים שהאגף מפעיל כדי לשפר באופן מתמיד את איכות ההשתלמויות ואת יכולת הבקרה על אופן ניהולן.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2006
  ב. התחולה: כלל מוסדות החינוך, מרכזי הפסג"ה, המפקחים הכוללים והמקצועיים ומפקחי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה, וכן המוסדות המבצעים השתלמויות לעובדי הוראה
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא:
    1) חוזר מיוחד ה', התשנ"ה (1994) - "ריכוז ההוראות בנושא גמולי השתלמות לעובדי הוראה" - מבוטל, למעט פרקים 6, 7 ו-8 שהם בתוקף
    2) סעיף 8.2-10 בחוזר הוראות הקבע סג/10(א) - "השתלמויות עובדי הוראה" - בתוקף
    3) סעיף 8.2-12 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א) - "ההשתלמות המוסדית" - מבוטל
  ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
    1) סעיף 291 בחוזר מה/10 - "הענקת התואר והדרגה של מורה מוסמך/כת בכיר (בכירה)" - מבוטל
    2) סעיף 8.2-1 בחוזר הוראות הקבע תשס/4(א) - "הנחיות להפעלת השתלמויות לעובדי הוראה" - בתוקף
    3) סעיף 8.2-11 בחוזר הוראות הקבע סד/1(ב) - "המרכזים לפיתוח סגלי הוראה" - בתוקף
    4) סעיף 8.2-13 בחוזר הוראות הקבע סד/9(א) - "השתלמויות לעובדי הוראה במרכזים ארציים" - בתוקף.
1.3 המשנה החינוכית

תהליכים פדגוגיים וארגוניים מוגדרים ויעילים עשויים לתרום תרומה משמעותית לאיכות ההשתלמויות עצמן ולמידת תרומתן לפיתוחם המקצועי של עובדי ההוראה המשתתפים בהן.
1.4 התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך ומרכזי הפסג"ה, המפקחים הכוללים והמקצועיים, יחידות המטה במחוזות וארגוני המורים.
1.5 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה
  ב. בעל התפקיד: מנהל האגף
  ג. מס' הטלפון: 02-5603026/7
  ד. כתובת הדואל: yehudapi@education gov.il.


2.  כללי
2.1 חוזר זה מבטל את כל ההוראות הקודמות בנושא גמולי ההשתלמויות.
2.2 אישור להשתלמות הניתן לצורך לימודים בשנת שבתון על ידי קרנות ההשתלמות אינו מזכה את עובד ההוראה בגמול השתלמות. הלימודים בשנת שבתון יזכו בגמול השתלמות רק אם הם יאושרו מראש על ידי מפקחי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.
2.3 בכל מקום בחוזר זה שמוזכר המונח "הסמכה" הכוונה להסמכה להוראה (דרגת שכר של מורה מוסמך המאושרת על סמך גמולי השתלמות אינה נחשבת להסמכה), ובכל מקום שמוזכר "רישיון" הכוונה לרישיון הוראה קבוע כמשמעותם בתקנון שירות עובדי הוראה.
2.4 גמול השתלמות הוא תוספת שכר שנקבעה בהסכמים הקיבוציים. הוא ניתן לעובדי הוראה שסיימו השתלמות העונה על כל הכללים הפדגוגיים והמינהליים שנקבעו על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה או על ידי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, בהתאמה.
2.5 גמול השתלמות משולם לעובדי הוראה בפועל בהתאם להיקף משרתם (גם למעלה ממשרה).
2.6 עובדי הוראה המועסקים על ידי כמה בעלויות זכאים לגמול השתלמות מכל בעלות בנפרד, באופן יחסי להיקף משרתם אצל כל מעסיק.
2.7 גמול השתלמות הוא מרכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורין וגמלאות.
2.8 עובדי הוראה אינם זכאים לשתי הטבות בעבור אותם לימודים, כגון דרגת שכר וגמולי השתלמות רגילים, תוספת חינוך מיוחד וגמולי השתלמות רגילים, גמול ייעוץ וגמולי השתלמות רגילים, גמול כפל תואר וגמולי השתלמות רגילים, גמול ביניים וגמולי השתלמות רגילים.
2.9 עובדי הוראה שצברו גמולי השתלמות על סמך לימודיהם לתואר אקדמי או לדרגת שכר - תבוטל זכאותם לגמולים אלה ביום שיקבלו את דרגת השכר החדשה.
2.10 האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה מופקד על מכלול הפעולות הנדרשות למתן אישור פדגוגי ומינהלי ללימודים המזכים את עובד ההוראה בגמול השתלמות. מימוש הזכאות של עובד ההוראה לגמול השתלמות ובאופן חישובה הן בסמכותו ובאחריותו של האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.


3.  פרק א': עובדי הוראה הזכאים לגמולי השתלמות
3.1 זכאים לגמול השתלמות עובדי הוראה בפועל המוסמכים לרובד רגיל כלשהו בחינוך והמועסקים במשך תקופה שזיכתה אותם בשנת ותק אחת בגני-ילדים, במוסדות חינוך יסודיים רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים, בחטיבות הביניים ובמוסדות חינוך על-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד במכללות להנדסאים ולטכנאים, במכללות ובבתי-המדרש למורים ולגננות, במוסדות המפוקחים על ידי האגף לחינוך מבוגרים ובקונסרבטוריונים, ובכלל זה מורים בתפקידי הדרכה ומפקחים.
3.2 עובדי הוראה שהוסמכו להוראה בחו"ל חייבים בלימודי השלמה להסמכה להוראה בארץ, וזכאותם לגמול תיכנס לתוקפה רק לאחר הסמכתם להוראה בארץ.

לימודי השלמה שנדרשו לצורך הסמכה להוראה בארץ אינם מזכים בגמול השתלמות. עובדי הוראה שלמדו לימודי השלמה כאלה יהיו זכאים לגמול השתלמות בגין השתלמויות שסיימו בארץ מוצאם כשהיו עובדי הוראה בפועל, בתנאי שהאישורים שבידיהם הוכרו על ידי הפיקוח על ההשתלמויות.
3.3 פרחי הוראה שהיקף עבודתם בהוראה בשנת ההתמחות (סטאז') היא ? משרה לפחות זכאים לצבור גמולי השתלמות.
3.4 עובדים ברשויות המקומיות המדורגים בדירוג עובדי הוראה, שהוסמכו לרובד חינוכי כלשהו בחינוך הפורמאלי ואינם מועסקים בהוראה והשתתפו בהשתלמות המזכה בגמול השתלמות, יגישו את בקשותיהם למימוש זכאותם לגמול לרשות שהם מועסקים בה.
3.5 עובדי הוראה בפועל, שסיימו השתלמויות המזכות בגמול השתלמות לפני שהוסמכו להוראה ברובד כלשהו והוסמכו לאחר מכן, יהיה אפשר לאשר את זכאותם לגמול בעד הלימודים שקדמו להסמכה, בתנאי שהלימודים לא היו חלק מדרישות ההסמכה ולא הובאו בחשבון לקביעת דרגת השכר. תחולת הזכאות - מאחד בחודש שלאחר ההסמכה.
3.6 השתתפות עובדי הוראה בלימודים ובהשתלמויות, בהרצאות, בכנסים מקצועיים מוכרים (בצירוף תקציר ההרצאה בספר הכנס) ובפרסומים מקצועיים שיצאו לאור - כל אלה יזכו אותם בגמול השתלמות אם הם התקיימו או יצאו לאור בעת היותם עובדי הוראה בפועל, בכפיפות לכללים ולנהלים שיהיו נהוגים באותה עת.
3.7 עובדי הוראה שעבדו בפועל בהוראה במשך תקופה שזיכתה אותם בשנת ותק אחת, והשתלמו לאחר שנה זו בהשתלמות שהתקיימה בזמן שלא עבדו בפועל בהוראה (בחל"ת), יכולים להגיש בקשה לממש את זכאותם לגמול בהתאם לנהלים ולכללים שייקבעו מעת לעת על ידי המשרד.


4.  פרק ב': סוגי גמולי ההשתלמות, שיעורם ואופן חישובם
4.1 קיימים שלושה סוגים של גמולי השתלמות:
  4.1.1 גמול השתלמות רגיל
  4.1.2 גמול כפל תואר
  4.1.3 גמול ביניים.
4.2 גמול השתלמות רגיל
  4.2.1 גמול השתלמות רגיל יינתן בגין לימודים, השתלמויות, פרסומים מדעיים/מקצועיים, הרצאות בכנסים מקצועיים ועבור כפל תואר כמפורט להלן.

תחומי ההשתלמויות המיועדות לעובדי הוראה
    4.2.1.1 מקצועות ההוראה (תחומי הדעת)
    4.2.1.2 שיטות ודרכי הוראה
    4.2.1.3 נושאים חינוכיים ערכיים
    4.2.1.4 פיתוח בעלי תפקידים במערכת החינוך
    4.2.1.5 פיתוח אישי להעצמתו ולצמיחתו של עובד ההוראה
    4.2.1.6 העשרה והשכלה כללית.
  4.2.2 השתלמויות המזכות בגמול השתלמות רגיל
    4.2.2.1 השתלמויות המוכרות על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה של לעובדי הוראה
      א. השתלמויות ייעודיות לעובדי הוראה במוסד שקיבל היתר לקיים השתלמויות המזכות בגמול השתלמות (ראה ב-5.5 להלן)
      ב. השתלמויות בית ספריות (ראה ב-5.4 להלן)
      ג. לימודים במסלול אישי במוסד העונה על התנאים שנקבעו על-ידי המשרד (ראה ב-5.5 להלן)
      ד. לימודים לקראת תואר אקדמי (ראה ב-6.2.6 להלן)
      ה. לימודים בישיבה גבוהה (ראה ב-6.2.7 להלן)
      ו. השתלמויות הנערכות על ידי משרד העבודה והרווחה או על ידי משרד התמ"ת והמאושרות על ידי האגף להכשרה ולהשתלמות של משרדים אלה.
    4.2.2.2 לימודים בקורס הסמכה לחינוך מיוחד

עובדי הוראה שקיבלו בעת עבודתם במסגרת החינוך המיוחד תוספת מיוחדת בגין קורס הסמכה לחינוך מיוחד והפסיקו לעבוד במסגרות החינוך המיוחד ועברו לעבוד בחינוך הרגיל - עובדים אלה יהיו זכאים לקבל גמול השתלמות על לימודיהם בקורס לחינוך מיוחד על סמך אישור לימודים מפורט שימציאו, שעל פיו ייקבע מספר הגמולים (במסלול אישי).

הוראה זו אינה חלה על מי שקיבלו תוספת חינוך מיוחד על סמך תעודת הוראה מסמינר או ממכללה במגמה לחינוך מיוחד, או על מי שקיבלו תואר אקדמי בחינוך מיוחד מאוניברסיטה.
    4.2.2.3 לימודים לקראת תואר "טכנאי" או "הנדסאי"
      א. עובדי הוראה שהם בעלי הסמכה לרובד חינוכי כלשהו, שלמדו בנוסף להסמכה זו גם לקראת תואר "טכנאי" או "הנדסאי", וקיבלו דיפלומה עם סיום לימודיהם, זכאים לגמול השתלמות בגין לימודים אלה, בתנאי שלא קיבלו דרגת שכר בשל לימודים אלה ולימודיהם התקיימו לאחר היותם עובדי הוראה בפועל. חישוב הגמול ייעשה לפי מספר שעות הלימוד בפועל.
      ב. עובדי הוראה שהם בעלי הסמכה לרובד חינוכי כלשהו, שלמדו כתלמידים מן המניין, בנוסף להסמכה זו, גם לקראת תואר "טכנאי" או "הנדסאי" וטרם סיימו את לימודיהם, זכאים לגמולים בגין לימודים חלקיים אלה. האישור לגמול יינתן על סמך אישור לימודים רשמי מהמוסד, ובו פירוט מספר שעות הלימוד והציונים.

כדי למנוע כפילויות יינתנו אישורים אלה על ידי המוסדות לשם קבלת גמול ההשתלמות פעם אחת בשנה, בתום כל שנת לימוד.
    4.2.2.4 לימודים לקראת תעודת הסמכה נוספת

לימודים בקורסים לבחינות מילואים, או לבחינות השלמה לקראת תעודת הסמכה נוספת, לרובד חינוכי אחר או למקצוע הוראה נוסף, יזכו את עובדי ההוראה בגמול השתלמות. היקף הגמול יחושב על פי מספר שעות הלימוד בפועל בקורסים המופיעים בגיליון הציונים המקורי מהמוסד שבו הם למדו, חתום בחותמת ובחתימה של המוסד, בתנאי שההשתלמות הוכרה על ידי המפקח על ההשתלמויות.
    4.2.2.5 פרסומים ויצירות

עובדי הוראה שכתבו או יצרו יצירה באחד מהתחומים הבאים, ועבודתם התפרסמה או הוצגה בהתאם להנחיות ולכללים שנקבעו על ידי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, תיבדק זכאותם לגמול השתלמות על ידי ועדה הפועלת באגף זה, בתנאי שהיצירה לא זיכתה את עובדי ההוראה בדרגת שכר:
      א. פרסום מדעי או עבודת מחקר
      ב. ספרות ואמנות
      ג. אמנות פלסטית
      ד. יצירה מוזיקלית
      ה. בימוי והפקה בתיאטרון
      ו. תנועה, מחול וספורט.
      חישוב גמול השתלמות בגין פרסומים או הרצאות בכנסים ייעשה על פי כללי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.
    4.2.2.6 גמול השתלמות לקציני צה"ל שפרשו משירות קבע ועברו להוראה
      א. קצינים שפרשו משירות קבע בצה"ל ועברו הסבה להוראה ב"בית-ברל" זכאים לגמולי השתלמות בגין קורסים שהשתתפו בהם במסגרת שירותם הצבאי, טרם היותם עובדי הוראה בפועל.
      ב. הזכאות תוכר אם הקצינים הפורשים יעמדו בתנאים האלה:
1) הם יציגו אישור כי עסקו בתחום ההדרכה במהלך שירותם.
2) הם יצרפו אישור מהמשרד כי התקבלו לעבודה בהוראה.
      ג. רשימת הקורסים הצבאיים המזכים בגמולי השתלמות נקבעת במשותף על ידי שלטונות צה"ל והאגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.
4.3 גמול כפל תואר
  4.3.1 גמול כפל תואר ניתן, בין השאר, לעובדי הוראה בעלי שני תארים מקבילים או בעלי תעודת הוראה ותואר אקדמי. פירוט מלא של הנסיבות לקבלת גמול כפל תואר אפשר לקבל בפנייה לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה שתחום זה נמצא באחריותו.
  4.3.2 גמול כפל תואר יאושר על ידי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה פעם אחת בלבד במהלך תקופת עבודתו של עובד ההוראה ובכפיפות לכללים בנושא כפי שייקבעו על ידי האגף. שיעורו של גמול זה יהיה בגובה של 8.75 יחידות גמול השתלמות.
  4.3.3 לימודים המזכים בכפל תואר נוסף

עובדי הוראה שאושר להם גמול כפל תואר ואשר השתלמו בלימודים נוספים, המזכים בגמול כפל תואר נוסף, והמבקשים לממש את זכאותם זו יוכלו לפעול באחת מהדרכים האלה:
    4.3.3.1 הם יוכלו לפנות לאגף להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה ולהגיש את המסמכים הנדרשים, תוך פירוט שעות הלימוד בפועל.
    4.3.3.2 הם יוכלו לפנות לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה בבקשה לקבל גמול כפל תואר נוסף, ששיעורו 4 גמולים רגילים (ולא 8.75 גמולים).
4.4 גמול ביניים
  4.4.1 גמול ביניים ניתן לעובדי הוראה בעלי תואר אקדמי ורישיון הוראה בהתאם לכללים שנקבעו על ידי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה. שיעורו של גמול הביניים הוא 4 יחידות גמול. אפשר לאשר גמול זה רק פעם אחת. עובדי הוראה שיקבלו גמול כפל תואר לא יהיו זכאים גם לגמול ביניים.
  4.4.2 חישוב גמול ההשתלמות עבור לימודים והשתלמויות ייעשה על הבסיס של מספר שעות הלימוד שנצברו לזכות עובד ההוראה בגין השתתפותו בהשתלמויות שהוכרו לגמול השתלמות.

יחידת גמול אחת שווה ל-112 שעות לימוד שמחציתן לפחות (56 שעות) הוערכו בציון של 60 ומעלה (ציון מילולי הניתן על ידי מוסד לימודים אקדמי ייבחן ויוערך על ידי הנהלת האגף לגופו של עניין).

עובד הוראה יכול לצבור לכל היותר 16 יחידות גמול השתלמות.

ההיקף המרבי של גמולי ההשתלמות השונים הוא:
20 יחידות גמול = 16 גמולים רגילים ו-4 גמולי ביניים
או: 24.75 יחידות גמול = 16 גמולים רגילים ו-8.75 גמולי כפל תואר
ובכל מקרה לא יותר מ-24.75 גמולים.

כל יחידת גמול השתלמות מזכה ב-1.2% מהשכר המשולב, בכפיפות להסכמי השכר בין משרד האוצר, ארגוני המורים והמשרד.

4.5 דרגת שכר למורה מוסמך בכיר
  4.5.1 במקביל לנתיב הקידום לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר במוסדות להכשרת עובדי הוראה תינתן לעובד הוראה האפשרות להגיע לדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר על בסיס לימודים קודמים שהוכרו על ידי האגף כמזכים את המשתלם בגמול השתלמות עם ציון.
  4.5.2 אלה הכללים שלפיהם יובאו בחשבון לימודים או השתלמויות קודמים:
    4.5.2.1 לימודים או השתלמויות קודמים יובאו בחשבון רק אם התקיימו לאחר התאריך הרשמי של הסמכת עובד ההוראה לדרגת מורה מוסמך.
    4.5.2.2 המסמכים המוגשים חייבים לפרט את נושאי הלימוד, את היקף השעות ואת הציונים, בחתימת המוסד.
    4.5.2.3 לצורך קבלת דרגת שכר של "מורה מוסמך בכיר" יובאו בחשבון רק לימודים והשתלמויות שהיקפם אינו פחות מ-56 שעות בכל יחידת לימוד ושהוכרו לגמול עם ציון, להוציא לימודים סדירים לתואר אקדמי או הסמכה נוספת להוראה באוניברסיטה או במכללה לחינוך או במוסד להכשרת עובדי הוראה.
    4.5.2.4 לצורך קבלת דרגת שכר של "מורה מוסמך בכיר" יש לצבור 720 שעות השתלמות המזכות בגמול עם ציון.
    4.5.2.5 לאחר המרת גמולי השתלמות לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר וקבלת דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" יבוטלו גמולי ההשתלמות בהתאם.
    4.5.2.6 דרגת שכר למורה מוסמך בכיר תינתן פעם אחת בלבד.


5.  פרק ג': הכרה במוסדות המבקשים לקיים השתלמויות לעובדי הוראה
5.1 מוסד המבקש לקבל הכרה כמוסד לימודי מוכר, הרשאי לקיים השתלמויות לעובדי הוראה, חייב לקבל אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים לכך במשרד, בהתאם לכללים ולנהלים שיפורטו בהמשך פרק זה.
5.2 "מוסד לימודי מוכר" יכול להיות אחד מהגופים ומהמוסדות הפועלים מטעם המשרד או באישורו:
  5.2.1 מוסדות להשכלה גבוהה הפועלים באישור המועצה להשכלה גבוהה
  5.2.2 מוסדות להכשרת עובדי הוראה הפועלים בפיקוח המשרד
  5.2.3 המרכז לפיתוח עובדי הוראה בכירים
  5.2.4 "המרכז למדעים" בשלומי ו"המרכז הארצי להשתלמויות עו"ה במקצועות היהדות, הרוח והחברה בבית יציב בבאר שבע"
  5.2.5 מרכזי ההשתלמויות של מינהל החברה והנוער
  5.2.6 המרכזים לפיתוח סגלי הוראה (מרכזי הפסג"ה) הפועלים בפיקוח המשרד
  5.2.7 בתי ספר (ראה ב-5.4 להלן).
5.3 הנחיות נוהל
  5.3.1 הגופים והמוסדות שפורטו לעיל, כמו גם בעלי התפקידים הפועלים מטעם יחידות משרד החינוך או באישורו (מרכזי פסג"ה, מפקחים וכדומה), פטורים מהגשת בקשה להכרה כמוסדות הרשאים לקיים השתלמויות.
  5.3.2 יחד עם זאת, הם חייבים להגיש בקשה מראש להפעלת כל השתלמות בהתאם לכללים ולנהלים שנקבעו על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה, על גבי הטופס הייעודי לכך.


אפשר למצוא את הטפסים הנדרשים באתר האינטרנט של האגף:
www.education.gov.il/hishtalmut_hadracha.5.4 בתי-ספר המפעילים השתלמויות בית-ספריות
  5.4.1 השתלמות בית-ספרית מיועדת לתת מענה הולם לצורכי הצוות החינוכי כפי שהוגדרו על ידי הנהלת בית הספר, בהתבסס על מבחני הערכה ועל צרכיו החינוכיים הנוספים של הצוות.
  5.4.2 ההשתלמות הבית-ספרית אמורה להיות בעלת אופי תהליכי מתפתח, עם יסוד מארגן, והיא טעונה אישור מוקדם של הפיקוח הכולל על המוסד.
  5.4.3 בתי ספר הפועלים באישור המשרד ולהם סמל מוסד פטורים מהגשת בקשה להכרה כמוסד הרשאי לקיים השתלמויות.
  5.4.4 הנהלת בית-ספר המבקשת לקיים השתלמות בית-ספרית חייבת להגיש בקשה להפעלת השתלמויות בהתאם לכללים ולנהלים שנקבעו על ידי הפיקוח על ההשתלמויות.
  5.4.5 הפיקוח הכולל על בית הספר יחווה את דעתו בטופס הבקשה על מידת הקשר הקיים בין ההשתלמות המוצעת לבין נתוני ההערכה של בית הספר ו/או תכנית הפעילות הבית-ספרית השנתית.
  5.4.6 הבקשה לאישור השתלמות בית ספרית תוגש למפקח המחוזי על ההשתלמויות על ידי הנהלת בית הספר לא יאוחר מ-21 יום לפני תחילת ההשתלמות.
  5.4.7 השתלמות בית ספרית לא תתקיים במהלך שעות הלימוד בבית הספר.
  5.4.8 רכז ההשתלמות בהשתלמות המוסדית יכול להיות אחד מסגל עובדי ההוראה במוסד המשתתף בהשתלמות.
  5.4.9 מספר המשתתפים בהשתלמות:
    5.4.9.1 ככלל יהיה מספר המשתתפים בהשתלמות בין 12 ל-40 משתלמים.
    5.4.9.2 במקרים שבהם מספר המורים האמורים להשתתף בהשתלמות עלול להיות קטן מ-12 או גדול מ-40 תפנה הנהלת בית הספר בקשה מנומקת לפיקוח על ההשתלמות במחוז לקבלת אישור חריג.
    5.4.9.3 במקרה שבו נושאי ההשתלמות משותפים עם בתי ספר אחרים באזור ו/או מספר המשתתפים בהשתלמות בכל בית ספר מועט, מומלץ לקיים השתלמות של כמה בתי ספר במשותף, ובכך לאגם משאבים ולקיים למידת עמיתים. הבקשה טעונה אישור של הפיקוח הכולל האזורי.
  5.4.10 ראוי לעודד עובדי הוראה בעלי ידע לחלוק אותו עם עמיתיהם לחדר המורים בכך שישמשו מרצים או מנחים בהשתלמות. מרצים או מנחים מצוות בית הספר אינם חייבים להיות בעלי תואר אקדמי, בשונה ממרצים או ממנחים חיצוניים, החייבים להיות בעלי תואר ראשון או שני, בהתאם לאופי ההשתלמות.
  5.4.11 כאשר עובד הוראה משמש מרצה בחלק מההשתלמות, יציין זאת המנהל ביומן ההשתלמות במקום המתאים.
  5.4.12 כדי שעובד הוראה המשמש מרצה/מנחה יוכל לזכות גם בגמול השתלמות על לימודים במסגרת ההשתלמות יש להקפיד כי היקף שעות ההרצאה/ההנחיה שלו לא יעלה על ½ מהיקף ההשתלמות הכוללת.
  5.4.13 כל ההנחיות לגבי ניהול תקין של השתלמות המפורטות בחוזר זה תקפות גם לגבי השתלמות בית ספרית, אלא אם צוין אחרת.
5.5 מוסדות וגופים ציבוריים או פרטיים המקיימים השתלמויות

מוסד ציבורי או פרטי המבקש לקיים השתלמויות לעובדי הוראה חייב לפעול בהתאם לתרשים הזרימה ולהנחיות שלהלן:

תהליך אישור ההשתלמות המקנה זכות צבירה לגמול השתלמות
  5.5.1 שלב א': קבלת היתר למוסד להפעיל השתלמויות המזכות בגמול השתלמות
    5.5.1.1 מוסד ציבורי או פרטי המבקש לקיים השתלמות המזכה את עובדי ההוראה בגמול השתלמות, בין אם מדובר בהשתלמות ייעודית וייחודית לעובדי הוראה ובין אם ההשתלמות מיועדת לכלל הציבור והוא מבקש לשתף בה גם עובדי הוראה, חייב, בשלב הראשון, לקבל היתר מהוועדה לאישור קיום קורסים לגמולי השתלמות (למעט עובדי הוראה) הפועלת במסגרת האגף לחינוך מבוגרים.

גם מוסד שקיים בעבר השתלמויות לעובדי הוראה ולא קיבל את אישור הוועדה להשתלמויות אלה חייב לקבל היתר לקיים קורסים כדי להמשיך לקיים השתלמויות לעובדי הוראה.
    5.5.1.2 הוועדה בודקת את עמידתו של המוסד בהתניות מינהליות-ארגוניות (ניהול ספרים, רישום כחוק, תנאים פיזיים הולמים וכו') ובכמה התניות פדגוגיות המפורטות בפרסומי האגף לחינוך מבוגרים ובאתר האינטרנט שלו.
    5.5.1.3 ללא קבלת אישור של הוועדה לא יהיו המשתלמים במסגרת מוסד זה זכאים לקבל גמול השתלמות בגין לימודיהם.
    5.5.1.4 מוסד המבקש לקבל היתר לקיים השתלמות לגמול השתלמות יגיש בקשה לוועדה שבאגף לחינוך מבוגרים בהתאם לכללים ולנהלים המפורטים באתר האינטרנט של אגף זה, http://www.education.gov.il/adult-education.
    5.5.1.5 הוועדה תדון בבקשה ותשיב למבקש בתוך ארבעה חודשים מיום הגשתה.
    5.5.1.6 תוקפו של ההיתר יהיה לתקופה שתקבע הוועדה שלא תפחת משלושה חודשים.
    5.5.1.7 מוסד המבקש לקיים השתלמות בתחום המחשב חייב לוודא כי עומדות לרשותו סביבות למידה (חומרה) כנדרש ולהצהיר על כך.

בסמכות המפקח בנתיב המדעי-הטכנולוגי באגף להשתלמויות לאשר מוסד לצורך קיום השתלמות גם אם הוא אינו עונה על כל הקריטריונים בהתאם לנושא ההשתלמות.
  5.5.1.8 התבחינים המינהליים והארגוניים שעיקריהם פורטו לעיל נקבעים על ידי הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות (למעט עובדי הוראה), והם יכולים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה.

אפשר לעיין בהנחיות הוועדה באתר האינטרנט של האגף: http://www.education.gov.il/adult-education.

כתובת הוועדה: האגף לחינוך מבוגרים, רח' כנפי
נשרים 22, ירושלים 91911, טל' 02-5604030,
פקס' 02-5601490.
  5.5.2 קבלת היתר למוסד להפעיל השתלמויות לעובדי הוראה
    5.5.2.1 מוסד שעמד בכל התנאים של הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות (למעט השתלמויות עובדי הוראה) וקיבל מהוועדה היתר לקיים השתלמויות המזכות בגמול, המבקש לקיים השתלמויות לעובדי הוראה, יפנה בבקשה למנהל הגף לתכנון ולפיתוח השתלמויות באגף להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה לקבלת היתר להפעלת השתלמויות המיועדות לעובדי הוראה.
    5.5.2.2 התבחינים הפדגוגיים לאישור מוסד כרשאי להפעיל השתלמויות מזכות בגמול לעובדי הוראה יהיו בנוסף לתבחינים המינהליים שייקבעו על ידי הוועדה לאישור קיום קורסים באגף לחינוך מבוגרים:
      א. במוסד המבקש לקיים השתלמות לעובדי הוראה חייב להיות גרעין קבוע של שלושה אנשי סגל הוראה לפחות:
1) מנהל פדגוגי - בעל תואר שני (M.A.) או לפחות תואר שקול שניתן על ידי משרד החינוך וניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בהוראה או בהדרכה
2) סגל של 2 מרצים - בעלי תואר שני (M.A.) לפחות בתחום ההוראה הייעודי ובעלי ניסיון מקצועי מוכח של ארבע שנים לפחות, או מי שאושרו להורות בהשתלמות על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.
      ב. למוסד יהיה ניסיון בהפעלת ארבע השתלמויות שכל אחת מהן היא בת 56 שעות לפחות במהלך השנתיים האחרונות.
      ג. מוסד המבקש לקיים השתלמות משובצת-מחשב חייב לוודא כי עומדות לרשותו סביבות למידה (חומרה) בהתאם לדרישות המשרד.
    5.5.2.3 בפנייתו למנהל הגף על המוסד לצרף את האישורים ואת המסמכים האלה:
      א. תצלום של ההיתר שניתן לו על ידי הוועדה לאישור מוסדות לקיים קורסים באגף לחינוך מבוגרים
      ב. פרטי המנהל הפדגוגי והסגל האקדמי וניסיונם בהוראה/בהדרכה
      ג. פרטי הסגל המינהלי
      ד. הצהרת הנהלת המוסד על ניסיון בהפעלת השתלמויות ועל היקף הפעילות בשנים האחרונות
      ה. פרטי התשתית הארגונית העומדת לרשות המוסד להפעלת השתלמויות
      ו. המלצות (אם המוסד קיים בעבר השתלמויות לציבור הרחב).
    5.5.2.4 בסמכותו של מנהל הגף לדון בכל בקשה של מוסד לקבל הכרה להפעלת השתלמויות לעובדי הוראה ולאשר אותה. אם המנהל החליט להתיר למוסד לקיים השתלמויות המזכות בגמול לעובדי הוראה, הוא ישלח למוסד מכתב רשמי. אם ההחלטה היא שלא להתיר למוסד לקיים השתלמויות המזכות בגמול לעובדי הוראה, הוא ישלח למוסד מכתב דחייה מפורט ובו הוא יעדכן אותו כי זכותו לערער על ההחלטה בפני מנהל האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.
    5.5.2.5 מנהל האגף ידון בערעור, והחלטתו תהיה סופית.
  5.5.2.6 על המוסד הלימודי לענות על כל התבחינים שנקבעו הן בתחום המינהלי-ארגוני והן בתחום הפדגוגי. מוסד שלא יענה על כל התנאים המפורטים בחוזר זה לא יורשה לקיים השתלמויות לעובדי הוראה לצורך גמול השתלמות.

עצם ההכרה במוסד כגורם הרשאי להגיש בקשה לקיום השתלמות המזכה בגמול השתלמות לעובדי הוראה אינה אישור להפעלת השתלמות.


6.  פרק ד': לימודים והשתלמויות המזכים בגמול השתלמות
6.1 תחומי השתלמות המוכרים לעובדי הוראה המזכים בגמול השתלמות
  6.1.1 מקצועות ההוראה (תחומי הדעת): במסגרת זו נכללות השתלמויות במקצועות הנלמדים במערכת החינוך שיש להם תכנית לימודים המאושרת על ידי המשרד.
  6.1.2 שיטות ודרכי הוראה: במסגרת זו נכללות השתלמויות העוסקות בלימוד, בטיפוח ובהטעמה של שיטות ודרכי הוראה, כגון הוראה בכיתה הטרוגנית, הוראה משלבת, הוראה יחידנית, שיטות להקניית קריאה, פעילות חקר וכדומה.
  6.1.3 נושאים חינוכיים-ערכיים: במסגרת זו נכללות השתלמויות בעלות היבטים חינוכיים וערכיים כלליים, כגון יהדות ודתות אחרות, ציונות ודמוקרטיה, הכנה לצה"ל, מניעת אלימות, יישום דוחות ייחודיים וכדומה.
  6.1.4 פיתוח בעלי תפקידים במערכת החינוך: במסגרת זו נכללות השתלמויות שמטרתן פיתוח מנהיגות חינוכית במערכת החינוך בבית הספר ומחוצה לו לבעלי תפקידים כגון רכזי מקצוע, מנהלי בתי ספר, מפקחים, מורים בתפקידי הדרכה וכדומה המכהנים או מיועדים לתפקידם על פי תכניות הכשרה.
  6.1.5 פיתוח אישי להעצמתו ולצמיחתו של עובד ההוראה: במסגרת זו נכללות השתלמויות המיועדות להעשיר את עובד ההוראה בידע בתחומים העשויים לסייע לו בעבודתו במערכת החינוך, כגון פיתוח מנהיגות חינוכית, עבודת צוות, תקשורת בין-אישית, אסרטיביות והתמודדות במצבי לחץ ושחיקה, פסיכולוגיה חינוכית וחשיבה יצירתית.
  6.1.6 השכלה כללית/העשרה: במסגרת זו נכללות השתלמויות שמטרתן העשרתו המקצועית והאישית של עובד ההוראה, הנמצאות בזיקה ישירה לסביבת עבודתו ואינן נכללות בהשתלמויות שהוזכרו לעיל.
6.2 מסלולי השתלמויות לעובדי הוראה ותהליכי אישורם
  6.2.1 עובד הוראה יכול לצבור גמול השתלמות בגין לימודים והשתלמויות שהתקיימו במסגרות האלה:
    6.2.1.1 השתלמויות ייעודיות לעובדי הוראה (פירוט ב-6.2.2 להלן): השתלמויות ייעודיות לעובדי הוראה הן השתלמויות המתקיימות על ידי מוסד לימודי מוכר על ידי המשרד, כהגדרתו בחוזר זה. השתלמויות אלה יכולות להתבצע בשיטות שונות, כמו למשל בסדנה, בהרצאה, בסיור, בלמידה מרחוק וכו' (תבחינים והנחיות לגבי השתלמויות מתוקשבות מפורטים ב-7.8 להלן).
    6.2.1.2 מסלול אישי: לימודים המתקיימים במוסד שאושר מראש ובכתב על ידי הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות (למעט השתלמויות לעובדי הוראה) לקיים קורסים על פי הכללים שנקבעו למסלול זה.

במסגרת זו יש תשעה מסלולי לימודים:
      א. לימודים והשתלמויות שאושרו מראש על ידי האגף
      ב. לימודים במוסד הפועל באישור המועצה להשכלה גבוהה ובפיקוחה (ראה ב-6.2.6 להלן)
      ג. לימודים בישיבה גבוהה הפועלת באישור משרד הדתות ובפיקוחו (ראה 6.2.7 להלן)
      ד. לימודים סדירים במכללות להנדסאים במסלול הסמכה
      ה. כתיבה מודרכת (לימוד עצמי מודרך) (ראה ב-6.2.10 להלן)
      ו. לימודי תעודה שאושרו מראש והם באחד מתחומי החינוך או ההוראה
      ז. השתתפות בכנסים בארץ ובחו"ל (הרצאה בכנסים - בטיפול האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה) (ראה ב-6.2.11 להלן)
      ח. לימודים והשתלמויות בחו"ל (ראה ב-6.2.12 להלן)
      ט. השתלמויות המתקיימות ביזמת נציבות שירות המדינה.
  6.2.2 תהליך האישור של השתלמויות ולימודים ייעודיים לעובדי הוראה
    6.2.2.1 השתלמויות המיועדות לעובדי הוראה באחד מתחומי ההשתלמות המפורטים לעיל נערכות על ידי אחת מיחידות המשרד ו/או מטעמן.
    6.2.2.2 מוסד או גוף המבקש להציע השתלמות ייעודית לעובדי הוראה ואשר קיבל היתר לקיים השתלמויות לעובדי הוראה מצד הגופים המוסמכים לכך במשרד החינוך (הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות, למעט השתלמויות לעובדי הוראה באגף לחינוך מבוגרים ומנהל הגף לתכנון ולפיתוח השתלמויות באגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה) - מוסד או גוף כזה חייב בקבלת אישור מראש ובכתב מהפיקוח על ההשתלמויות באגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.
    6.2.2.3 השתלמויות המתוקצבות ישירות על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה תתואמנה עם הפיקוח המקצועי במשרד במסגרת ועדות ההיגוי המופעלות במרכזי הפסג"ה ובמחוז.
  6.2.3 תהליך האישור של השתלמות כמקנה זכות צבירה לגמול לעובדי הוראה
    6.2.3.1 העקרונות לאישור השתלמות המקנה זכות צבירה לגמול השתלמות לעובדי הוראה המפורטים בחוזר זה תקפים לגבי כל מוסדות הלימודים המוכרים, להוציא מקרים שלגביהם יצוין אחרת.
    6.2.3.2 ההכרה במוסד כגורם הרשאי להגיש בקשה לקיום השתלמויות המזכות בגמול לעובדי הוראה איננה אישור לקיום השתלמות המקנה זכות צבירה לגמול השתלמות.
    6.2.3.3 כדי שהמפקח על ההשתלמויות יכיר בהשתלמות כמזכה בגמול עליה לענות על כל הדרישות הפדגוגיות והמינהליות שעיקריהן מפורטות בחוזר זה ובטופס הבקשה.
    6.2.3.4 עיקרי הדרישות הפדגוגיות למילוי בטופס הבקשה לאישור
      א. מטרות ההשתלמות: יש לנסח את מטרות ההשתלמות במונחים תפוקתיים בני מדידה.
      ב. ראשי פרקים: חלק זה מוקלד למערכת הממוחשבת ומתעד את ההשתלמות במאגר המידע של המשרד.
      ג. תכנית ההשתלמות: יש למלא בפירוט המרבי את הנושאים של כל מפגש.
      ד. מרכיבים יישומיים (בהשתלמות עם ציון): בסעיף זה יש להתייחס לשאלה כיצד יישמו המשתלמים את מה שלמדו בהשתלמות בעבודתם החינוכית, בפעילות צוות המורים, בכיתותיהם, בעבודתם עם תלמידים ייחודיים וכו'.
      ה. עבודה (בהשתלמות עם ציון): העבודה חייבת לכלול פרק דידקטי שבו יתאר המשתלם כיצד הנושא/ים הנלמד/ים בהשתלמות ייושם/ו במערכת החינוך בהתאם למטרות המוצהרות של ההשתלמות.
  6.2.3.5 ככלל יש לזכור כי בתהליך הבדיקה הפדגוגית המפקח מתייחס להלימה המיטבית בין מרכיבי ההשתלמות: שם ההשתלמות, מהותה, התכנית-המטרות, עבודת הסיום והיישום.
    6.2.3.6 מילוי טופס הבקשה
      א. מוסד שקיבל אישור ממנהל הגף לתכנון ולפיתוח ההשתלמויות באגף להגיש בקשות להפעלת השתלמויות לעובדי הוראה יוכל להגיש את טופס הבקשה באחד משני המסלולים האלה:
1) תהליך בדיקה מינהלית-פדגוגית רגיל: במסלול זה הבקשה נבדקת על מרכיביה הפדגוגיים והמינהליים במועד אחד.
2) תהליך בדיקה פדגוגית מוקדמת: במסלול זה, המיועד בעיקר למוסדות המבקשים לפרסם את ההשתלמויות המופעלות על ידם במידעון מרוכז, נבחנים בשלב ראשון המרכיבים הפדגוגיים של ההשתלמות, ורק בשלב מאוחר יותר (21 יום לפחות לפני המועד המתוכנן להפעלת ההשתלמות) הבקשה מוגשת בפעם השנייה, תוך פירוט ההיבטים המינהליים-הפדגוגיים, למפקח על ההשתלמויות במחוז בטופס ייעודי ובצירוף כל המסמכים הנדרשים.
  ב. דגשים פדגוגיים

במהלך הכנת טופס הבקשה לקיום השתלמות (ללא קשר לתהליך ההגשה) יש לוודא שמולאו התנאים האלה:
1) יש לוודא שתהיה הלימה בין שם ההשתלמות והביבליוגרפיה המוגשת למשתלם ובין תכניה ומטרותיה של ההשתלמות.
2) יש לוודא התאמה בין התוכן המקצועי המוצע לבין דרישות המקצוע הנלמד, תוך התייחסות לאפשרות היישום של החומר הנלמד בהשתלמות לעבודתו של המשתלם בתחום החינוך.
3) לטופס הבקשה יש לצרף תכנית מפורטת של ההשתלמות (סילבוס) ורשימה ביבליוגרפית.
4) יש לוודא כי כל המרצים בהשתלמות יהיו בעל תואר אקדמי בתחום ההשתלמות.
      ג. תהליך הבדיקה והאישור
1) תהליך בדיקה מינהלית פדגוגית רגיל

שלב א': בדיקה מנהלית
  א) לאחר שהמוסד קיבל את אישורו של מנהל הגף לתכנון ולפיתוח השתלמויות באגף לקיים השתלמויות לעובדי הוראה, יגיש האחראי על המוסד בקשה לקיום השתלמות לעובדי הוראה לאגף ההשתלמויות בהתאם להנחיות האגף (האגף מסתייע לצורך זה בזכיין חיצוני, להלן "המינהלת") 45 יום לפחות לפני המועד המתוכנן להפעלת ההשתלמות על גבי טופס ייעודי לכך, בצירוף כל האישורים הנדרשים, בחותמת ובחתימה מקורית של מנהל המוסד.
  ב) המינהלת תבדוק את תקינות הבקשה על היבטיה המינהליים ותנחה את המוסד להשלים/לעדכן את הפרטים המינהליים הנדרשים במידת הצורך.
  שלב ב': בדיקה פדגוגית
  א) בקשה תקינה מבחינה מינהלית תועבר על ידי המינהלת אל המפקח על ההשתלמויות במחוז או במטה.
  ב) המפקח על ההשתלמויות יבחן את הבקשה, ואם היא תימצא ראויה מהבחינה הפדגוגית והמינהלית, יופק אישור ממוחשב על גבי יומן שיישלח למוסד. אם הבקשה לא תימצא ראויה, ישלח המפקח את תשובתו למוסד תוך פירוט הסיבות הפדגוגיות ו/או המינהליות לדחייה.
  שלב ג': ערעור על החלטת המפקח על ההשתלמות
  א) מוסד שביקש להפעיל השתלמות ובקשתו נדחתה רשאי להגיש ערעור בכתב למפקח על ההשתלמויות שדחה את הבקשה, תוך פירוט הנימוקים לערעור.
  ב) אם החליט המפקח שלא לקבל את ערעור הפונה, הוא ישיב לו בכתב תוך פירוט הסיבות לכך.
  ג) מוסד שערעורו נדחה על ידי המפקח יוכל לפנות בכתב לוועדת הערעורים להשתלמויות במטה האגף בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, ובכלל זה העתק הערעור למפקח שדחה את בקשתו ואת תשובתו של המפקח.
  ד) החלטות ועדת הערעורים להשתלמויות תועברנה למוסד הפונה, ועותק התשובה יישלח למפקח.
2) תהליך בדיקה פדגוגית מוקדמת (דו-שלבי)

למוסדות המעוניינים באישור פדגוגי עקרוני מוקדם לצורך פרסום מידעונים לציבור עובדי ההוראה ניתנת אפשרות להגיש בקשות לאישור השתלמות במסלול דו-שלבי:
  א) שלב הבחינה הפדגוגית
  ב) שלב הבחינה הפדגוגית-המינהלית.
  שלב א' - שלב הבחינה הפדגוגית
  א) הבקשות להשתלמויות המתוכננות להתקיים בשנת הלימודים הקרובה תועברנה במרוכז למפקח על ההשתלמויות במחוז או במטה, לפי העניין, עד אמצע חודש ינואר, על גבי טופס ייעודי לכך.
  ב) במהלך חודש פברואר של כל שנה יקיים האגף דיון פדגוגי מרוכז לבחינת הבקשות.
  ג) ההחלטות תישלחנה למוסדות על ידי מפקח ההשתלמות שהבקשה הופנתה אליו.
  ד) תהליך הערעור על החלטת המפקח יהיה כמפורט בשלב ג' של תהליך הבדיקה והאישור כמפורט לעיל.
  שלב ב' - שלב הבחינה המינהלית-הפדגוגית
  א) לאחר קבלת האישור הפדגוגי יגיש האחראי על המוסד את הבקשה המקורית, החתומה על ידי המפקח על ההשתלמות, למינהלת ההשתלמויות 21 יום לפחות לפני המועד המתוכנן לתחילת ההשתלמות כשהיא חתומה על ידו או על ידי מי שהוסמך לכך על ידו (חתימה מקורית). לבקשה יצורפו הנספחים הנדרשים.
  ב) המינהלת תבדוק את התקינות המינהלית של הבקשה ותעביר אותה למפקח על ההשתלמויות לאישורו הסופי.
  6.2.4 השתלמות ולימודים במסלול אישי
    6.2.4.1 השתלמות במסלול אישי מיועדת למתן פתרון לעובדי הוראה אשר לא מצאו מענה לצורכיהם הפדגוגיים במסגרות ובהשתלמויות קיימות שאושרו כהשתלמויות ייעודיות לעובדי הוראה.
    6.2.4.2 ההשתלמות במסלול האישי צריכה לענות על שלושת התנאים האלה:
      א. היא אינה מיועדת לעובדי הוראה בלבד (פתוחה לקהל הרחב).
      ב. היא עוסקת באחד מתחומי ההוראה והחינוך או שיש לה זיקה אליהם.
      ג. היא רלוונטית לעבודת עובד ההוראה.
    6.2.4.3 עקרונות הזכאות
      א. ככלל יזכו לימודים שאושרו במסלול אישי את המשתלמים בשעות גמול ללא ציון.
      ב. לימודים שאינם מחייבים אישור מראש של הפיקוח על ההשתלמויות יזכו את הלומדים בגמול השתלמות עם ציון, אם הם התקיימו באחת מהמסגרות האלה:
1) לימודים אקדמיים במוסד הפועל באישור המועצה להשכלה גבוהה ובפיקוחה
2) לימודים אקדמיים לתואר אקדמי במוסד הפועל בחו"ל והמוכר על ידי היחידה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך
3) לימודים במכללה להכשרת עובדי הוראה וחינוך הפועלת באישור משרד החינוך
4) לימודים בישיבה גבוהה הפועלת באישור משרד הדתות או הרשות המוסמכת בנושא ובפיקוחם
5) לימודים סדירים במכללות להנדסאים (ללומד מן המניין)
6) השתלמויות המתקיימות ביזמת נציבות שירות המדינה.
      ג. לימודים המחייבים אישור מראש של הפיקוח על ההשתלמויות
1) לימוד עצמי מודרך (כתיבה מודרכת)
2) לימודי תעודה שאושרו מראש באחד מתחומי החינוך או ההוראה.
  6.2.4.4 תנאי הכרחי למתן ציון בלימודים המפורטים לעיל הוא חובת מעבר בחינה/הגשת עבודה ו/או מטלות נוספות החלות על כלל הלומדים וקבלת גיליון ציונים.
    6.2.4.5 השתלמות במסלול אישי מחייבת קבלת אישור מראש ובכתב מהמפקח על ההשתלמויות.
    6.2.4.6 תהליך אישור הלימודים במסגרת של "מסלול אישי"
      א. עובד הוראה המבקש ללמוד או להשתלם במסגרת "מסלול אישי" שלא באחת המסגרות המפורטות
ב-6.2.4.3 א לעיל ימלא טופס בקשה ייעודי להשתלמות זו ויגיש אותו למפקח על ההשתלמויות במחוזו 45 יום לפחות לפני תחילת ההשתלמות.
      ב. מפקח או מורה בתפקיד הדרכה המבקש ללמוד או להשתלם במסגרת "מסלול אישי" שלא באחת המסגרות המפורטות ב-6.2.4.3 א לעיל ימלא טופס בקשה ייעודי להשתלמות זו ויגיש אותו למפקח על ההשתלמות במטה 45 יום לפחות לפני תחילת ההשתלמות.
      ג. לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים האלה:
1) תכנית הלימודים המפורטת מטעם המוסד (כולל נושאי הלימוד, פרטי המרצים בהשתלמות, ימי הלימודים ופירוט השעות)
2) תצלום של אישור ההכרה בהשתלמות על ידי הוועדה לאישור מוסדות לקיום קורסים לגמול השתלמות באגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך.
      ד. המפקח על ההשתלמויות יבחן את הבקשה ויתייחס לארבעה פרמטרים:
1) האם המוסד מאושר על ידי הוועדה לאישור מוסדות והשתלמויות באגף לחינוך מבוגרים?
2) האם תכנית הלימודים עונה על דרישות האגף?
3) האם ההשתלמות רלוונטית לעובד ההוראה?
4) מהו תמהיל ההשתלמויות שהשתתף בהן עובד ההוראה בעבר?
המפקח ישיב לפונה בכתב, תוך מתן נימוקים מפורטים להחלטתו.
    6.2.4.7 מימוש הזכאות

כדי לממש את זכאותו לגמול לאחר תום הלימודים יעביר המשתלם למפקח על ההשתלמויות במחוז את המסמכים האלה:
      א. אישור רשמי של המוסד שבו הוא למד המעיד על סיום הלימודים ועל עמידתו של עובד ההוראה בדרישות ההשתלמות (תעודה מקורית או תצלום תעודה מאושר על ידי המוסד)
      ב. תצלום של אישור המפקח שניתן לו טרם לימודיו (במקרים שבהם נדרש אישור קודם)
      ג. תצלום העבודה שהגיש (אם ההשתלמות הייתה עם ציון).
  6.2.5 ערעור של עובדי הוראה על החלטת המפקח על ההשתלמויות
    6.2.5.1 הגשת ערעור לפני יציאת עובד ההוראה להשתלמות או ללימודים
      א. ככלל, עובד הוראה המבקש כי לימודיו במסגרת "מסלול אישי" יוכרו לו לצורך גמול השתלמות יגיש את בקשתו למפקח על ההשתלמויות במחוז 45 יום לפחות לפני תחילת הלימודים.
      ב. המפקח על ההשתלמויות יבחן את הפנייה וישיב לפונה. אם הוא החליט שלא לאשר את בקשתו של עובד ההוראה, הוא יפרט בטופס התשובה את הנימוקים לכך.
      ג. אם עובד ההוראה מבקש לערער על החלטה זו של המפקח המחוזי, הוא יגיש ערעור בכתב למפקח.
      ד. המפקח על ההשתלמויות יבחן את הפנייה וישיב לפונה. אם החליט המפקח לא לאשר את בקשתו של עובד ההוראה, הוא יפרט בטופס התשובה את הנימוקים לתשובה השלילית ויסביר לעובד ההוראה כי זכותו לערער על ההחלטה בפני "הוועדה לערעורים וחריגים - פְרט" במטה האגף.
      ה. אם החליט עובד ההוראה לערער על תשובתו השלילית של המפקח המחוזי, הוא יפנה בכתב (במכתב או בפקס') ל"וועדה לערעורים וחריגים - פְרט". במכתבו יפרט עובד ההוראה את טענותיו ויגבה אותן במסמכים מתאימים.

העובד חייב לצרף למכתבו תצלום של תשובתו השלילית של המפקח. ללא מכתב המפקח לא תטופל הבקשה.
      ו. החלטת ועדת הערעורים תישלח ישירות לפונה והעתקה יישלח למפקח.
    6.2.5.2 הגשת בקשה חריגה

עובד הוראה המבקש לקבל אישור החורג מהכללים המפורסמים על ידי האגף או המגיש את בקשתו בלוח זמנים קצר מזה שנקבע רשאי לפנות בכתב (בלבד) ל"וועדה לערעורים וחריגים - פְרט" במטה האגף באמצעות המפקח על ההשתלמות במחוז/במטה (בהתאם לנושא) או ישירות לוועדה.
6.2.5.3 יודגש כי בכל מקרה על עובד ההוראה לקבל אישור לפני תחילת הלימודים או ההשתלמות. עובד הוראה שיתחיל את לימודיו לפני קבלת האישור מראש לא יהיה זכאי לקבל גמול עם ציון או ללא ציון בעבור לימודים אלה.
  6.2.6 לימודים לקראת תואר אקדמי בארץ
    6.2.6.1 לימודים אקדמיים במוסד שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומפוקח על ידה
      א. לימודים אקדמיים ללא ציון לא יזכו את עובד ההוראה בגמול.
      ב. לא יאושרו גמולים בעד לימודים לקראת תואר לעובד הוראה המגיש את בקשתו לאחר קבלת התואר והמקבל את שכרו על פי דרגה זו.
      ג. עובד הוראה בפועל, בעל תואר מ"א, הלומד לקראת תואר ד"ר, יהיה זכאי לגמול השתלמות על סמך אישור מהמוסד שלמד בו, שלפיו עמד בדרישות ההשתלמות, או על סמך אישור על "השתתפות פעילה".
    6.2.6.2 לימודי חוץ ולימודים בקורסים שאינם אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה
      א. עובד הוראה בפועל הלומד במסגרת "לימודי חוץ" המתקיימים במוסדות להשכלה גבוהה והפתוחים לקהל הרחב יהיה זכאי לגמול השתלמות, אם הוא קיבל אישור מראש מהמפקח המחוזי על ההשתלמויות.
      ב. לימודי תעודה בתחומי החינוך וההוראה, שהוכרו מראש לעובד ההוראה במסלול אישי, יוכרו כמזכים בגמול השתלמות עם ציון על סמך גיליון ציונים מפורט, בתנאי שחובת הבחינות והמטלות חלה על כל הלומדים וגיליון הציונים ניתן לכל לומד.
    6.2.6.3 לימודים לקראת תואר אקדמי בשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה
      א. עובד הוראה הלומד לקראת תואר אקדמי בשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה חייב לוודא כי המוסד עונה על ההגדרות האלה:
1) הוא מוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל, הפועל ומקיים לימודים בישראל לקראת תארים אקדמיים, ויש לו רישיון מטעם המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
2) שלוחת המוסד בישראל נסמכת על מוסדותיו האקדמיים של מוסד-האם ואינה מקיימת מוסדות אקדמיים הקובעים מדיניות ותכנית לימודים, ומכאן שהשלוחה אינה בעלת סמכות אקדמית לכשעצמה.
3) מוסד-האם בלבד הוא המוסמך לקבל את הסטודנטים בשלוחה בישראל, וסטודנטים אלה הם תלמידים של מוסד-האם אשר מעניק לבוגריו תארים אקדמיים כמו גם אישורים ומסמכים, כמקובל.
      ב. עובד הוראה שנרשם והחל את לימודיו, כאמור, במוסד אקדמי בעל רישיון מאת המועצה להשכלה גבוהה, זכאי לגמול השתלמות, כמקובל בלימודים במוסד להשכלה גבוהה בארץ.
      ג. עובד הוראה המבקש לממש את זכאותו לגמולי השתלמות יפנה באמצעות השלוחה למפקח על ההשתלמויות במטה האגף. לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
1) אישור (גיליון ציונים וכדומה) מקורי וחתום ממוסד-האם בחו"ל בחתימה ובחותמת של בעל התפקיד
2) תרגום לעברית של מסמך זה, מאושר על ידי נוטריון
3) גיליון הציונים שיפורטו בו הרכיבים האלה: מקום קיום הלימודים, מועדי קיום הלימודים, שמות המקצועות והנושאים שנלמדו, היקף השעות, מספר נקודות הזכות האקדמיות והציונים בכל מקצוע/נושא.
6.2.6.4 המפתח לחישוב שעות לימוד במוסדות להשכלה גבוהה
א. לימודים באוניברסיטה או במכללה אקדמית
1 ש"ש שנתית = 28 שעות
1 ש"ש סימסטריאלית = 14 שעות
ב. לימודים במכללה להכשרת עובדי הוראה
1 ש"ש שנתית = 30 שעות
1 ש"ש סימסטריאלית = 15 שעות
ג. לימודים באוניברסיטה הפתוחה
6 נק' זכות = 4 ש"ש שנתיות = 112 שעות
3 נק' זכות = 2 ש"ש שנתיות = 56 שעות.
    6.2.6.5 לימודים לקראת תואר אקדמי בשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה

לימודים בשלוחה של מוסד אקדמי שאינו מוכר בארץ על ידי המועצה להשכלה גבוהה אינם מזכים בגמול כלל.
  6.2.7 לימודים בישיבה גבוהה המאושרת על ידי משרד הדתות או על ידי הרשות המוסמכת לכך ומפוקחים על ידם

לימודים בישיבה גבוהה המוכרת על ידי משרד הדתות או על ידי הרשות המוסמכת לכך בהיקף של 8 ש"ש במשך שנה מזכים את עובד ההוראה בגמול השתלמות אחד. הגמול יאושר על ידי הפיקוח על ההשתלמות על-סמך אישור ראש הישיבה, ויפורטו בו מספר שעות הלימוד בשבוע ונושאי הלימוד.

המפתח לחישוב שעות הלימוד בישיבה גבוהה: 8 ש"ש שנתיות (ללא ציון) = 112 שעות עם ציון.
  6.2.8 השתלמות מעשית בתעשייה

עובדי הוראה בחינוך המדעי-טכנולוגי רשאים להשתלם בעבודה מעשית בתעשייה בתחום התמחותם ועיסוקם. ההשתלמות תהיה בהיקף של 56 שעות לפחות, ותזכה את המשתלמים בגמול השתלמות בתנאים אלו:
    6.2.8.1 השתלמות תואמה ואושרה מראש במסגרת לימודים במסלול אישי על ידי -
      א. הנהלת המפעל שבו ההשתלמות אמורה להתבצע;
      ב. המפקח המקצועי במגמה שיאשר את מקום ההשתלמות ואת תכניה;
      ג. המפקח הארצי על ההשתלמויות בחינוך המדעי-טכנולוגי.
    6.2.8.2 ההשתלמות תתקיים לאחר שעות השהייה של עובדי ההוראה עם תלמידיהם במפעל.
    6.2.8.3 המשתלמים יונחו במהלך ההשתלמות על ידי מדריך מטעם המפעל.
    6.2.8.4 המשתלמים יעמדו בדרישות ההשתלמות כפי שנקבעו על ידי המפקח הארצי על ההשתלמות בנתיב המדעי-טכנולוגי.
  6.2.9 לימוד עצמי מודרך (כתיבה מודרכת)
    6.2.9.1 לימוד עצמי מודרך נועד לאפשר לעובד הוראה לתרום מניסיונו ומהידע שצבר במהלך עבודתו בהוראה בדרך של העלאת נושאים בעלי עניין משותף לציבור עובדי ההוראה על הכתב.
    6.2.9.2 על העבודה לכלול פרק/ים תיאורטי/ים-עיוני/ים ופרק יישומי לתחום ההוראה/החינוך, וחייבת להיות זיקה ברורה בין החלק התיאורטי/העיוני לחלק היישומי.
    6.2.9.3 הוראות נוהל
      א. עובד הוראה המבקש להשתלם במסגרת זו יגיש בקשה מפורטת על גבי טופס שאפשר לקבל ממטה האגף או באמצעות אתר האינטרנט של האגף.
      ב. זכאי להשתלם במסלול הכתיבה המודרכת עובד הוראה מוסמך בעל ותק של שבע שנים לפחות בהוראה בארץ, במוסד חינוכי רשמי או מוכר שאינו רשמי.
      ג. המשתלם יעסוק במחקר או בכתיבה בנושא שיוסכם עליו עם המפקח על ההשתלמויות המטפל בנושא זה.
      ד. תהליך המחקר או הכתיבה ילווה על ידי מדריך מומחה בעל תואר אקדמי שני לפחות.
      ה. פעילות ההדרכה של המנחה תכלול מפגשים מובנים בכל שלבי הכתיבה (איסוף חומר, הפניה לביבליוגרפיה מתאימה ועדכנית, ניסוח שאלת המחקר/מטרת העבודה, בירור הרקע העיוני והמחקרי, דגשים של נושאי מפתח בתהליך הכתיבה וכדומה) ותסתיים בכתב דוח קצר על ידי המדריך עצמו.
      ו. ההשתלמות במסלול זה תסתיים בהגשת עבודה כתובה שתענה על הדרישות הן מבחינת המבנה והן מבחינת התכנים (על פי דרישות המקובלות במוסדות אקדמיים, ברמה של עבודה סמינריונית לפחות).
      ז. בגמר כתיבת העבודה, ועל פי תנאי האישור שניתן לבקשת ההשתלמות, יצרף עובד ההוראה לעבודה דוח קצר על מהלך ההדרכה.
      ח. אפשר לאשר בעבור העבודה עד שני גמולים עם ציון, וזאת על פי הערכת העבודה על ידי המפקח על ההשתלמויות, על פי היקפה ועל פי הדוח שנכתב על ידי המנחה.
  6.2.10 כנסים מקצועיים
    6.2.10.1 השתתפות בכנס מקצועי שאינו ייעודי לעובדי הוראה

עובד הוראה המבקש להשתתף בכנס מקצועי בארץ או בחו"ל יפנה לפני יציאתו לכנס למפקח המחוזי על ההשתלמויות בבקשה להכיר בהשתתפותו בכנס כמזכה בגמול השתלמות. יש לצרף לבקשה תצלום של תכנית הכנס, ובכלל זה מועד הכנס, היקף השעות והנושאים שיידונו בכנס.

עם סיום הכנס יעביר עובד ההוראה אישור רשמי של הגורם המפעיל את הכנס המפרט את הנושאים שנדונו בכנס, והמפקח ישקול, על סמך אישור זה, אם להכיר בכנס כמזכה בגמול.
    6.2.10.2 השתתפות בכנס ייעודי לעובדי הוראה

מארגני כנס ייעודי לעובדי הוראה המתקיים בארץ יפנו טרם תחילת הכנס למנהל האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה לקבלת הכרה בכנס כהשתלמות לעובדי הוראה.

לבקשה תצורף תכנית מפורטת של הכנס, ובכלל זה נושאי הכנס, אוכלוסיית היעד, מספר המשתתפים הצפוי, היקף השעות וכל פרט נוסף העשוי לסייע בתהליך קבלת ההחלטה.

מנהל האגף יבחן את הבקשה ואם הוא יאשר אותה עליו לפרט בתשובתו הנחיות לקיום הכנס ואת נוהלי הביצוע הנדרשים.

עם סיום הכנס יעביר מארגן הכנס לאגף רשימה של כל המשתתפים בכנס ושל מספר שעות הכנס בפועל, וכן כל פרט שיידרש על ידי מנהל האגף.
6.2.10.3 מספר השעות בכנס המזכות את המשתתף בצבירת שעות לזכאות בגמול השתלמות לא יעלה על 8 שעות ליום.

כנס מקצועי ייחשב כמזכה את משתתפיו בזכאות לגמול שעות ללא ציון בתנאי שהוא נמשך לפחות יומיים, בהיקף של 14 שעות הרצאה לפחות.
    6.2.10.4 הרצאה/הצגת נושא בכנס מקצועי
עובד הוראה המשתתף בכנס מקצועי ובמסגרת זו מבקש להרצות או להציג פרויקט מקצועי כלשהו בכנס זה יפנה לאחר סיומו לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה כדי לבחון את זכאותו לגמול השתלמות בגין ההרצאה/הצגת הפרויקט.
  6.2.11 לימודים והשתלמויות בחו"ל
    6.2.11.1 לימודים אקדמיים בחו"ל
      א. לימודים אקדמיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל מזכים בגמול השתלמות בתנאי שהמוסד האקדמי מוכר על ידי היחידה להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך.
      ב. עובד הוראה המבקש ללמוד לימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שאינו מוכר על ידי המחלקה יפנה לפני יציאתו ללימודים למפקח על ההשתלמויות במטה האגף לבחינת הבקשה ולקבלת אישור.
      ג. עובד הוראה המבקש לממש את זכאותו לגמול השתלמות בכפיפות ל-א' ו-ב' לעיל בגין לימודים אקדמיים בחו"ל יעביר למפקח על ההשתלמויות במטה עם שובו ארצה אישורים מקוריים ואת תרגומם לעברית (למעט תעודות בשפה האנגלית), מאושרים על ידי עורך דין, ובהם יפורטו שם המוסד וכתובתו, נושאי הלימוד, מספר השעות, מועדי הלימודים והציונים הסופיים.
    6.2.11.2 השתלמות בחו"ל

עובד הוראה היוצא להשתלמות בחו"ל יהיה זכאי לגמול השתלמות בתנאי שלימודים אלה הוכרו מראש בכתב על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה לצורך גמול במסגרת מסלול אישי (ראה ב-6.2.4 לעיל).
    6.2.11.3 לימודי שפה זרה בחו"ל
      א. עובד הוראה המבקש ללמוד שפה זרה בחו"ל חייב לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח על ההשתלמויות במטה לפני יציאתו לחו"ל.
      ב. עם שובו על המשתלם להמציא אישור מסודר מטעם מוסד ההשתלמות, המאשר את השפה שנלמדה ואת היקף השעות, וכן אישור על עמידה בחובות הקורס.
      ג. האישור יוגש למפקח על ההשתלמויות במטה, והבקשה תטופל במסגרת המסלול האישי.
      ד. ככלל, יוכל עובד הוראה לקבל גמול עבור לימודי שפה בחו"ל עד 112 שעות ללא ציון לכל שפה.
    6.2.11.4 סיורים מקצועיים בחו"ל

לא יינתן גמול השתלמות בגין סיור מקצועי בחו"ל.


7.  פרק ה': עקרונות לאישור השתלמות וגמולים
7.1 תחומי ההשתלמות המוכרים לעובדי הוראה

כפי שפורט בפרק ד' לעיל, להלן תחומי ההשתלמויות המוכרים והמיועדים לעובדי ההוראה:
  מקצועות ההוראה
  שיטות ודרכי הוראה
  נושאים חינוכיים-ערכיים
  פיתוח אישי להעצמתו ולצמיחתו של עובד ההוראה
  פיתוח בעלי תפקידים במערכת החינוך
  השכלה כללית.
7.2 תנאי ההכרה במוסד המבקש להפעיל השתלמויות לעובדי הוראה

מוסד המבקש לקיים השתלמויות לעובדי הוראה חייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים כפי שנקבעו על ידי "הוועדה לאישור מוסדות לקיים השתלמויות (למעט עובדי הוראה)" ועל ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.
7.3 תנאי הכרה בהשתלמות

אלה תנאי ההכרה בהשתלמות כמזכה בגמול לעובדי הוראה:
  7.3.1 ההשתלמות מיועדת לעובדי הוראה בלבד.*
  7.3.2 ההשתלמות תהיה בהיקף של 14 שעות לפחות. יודגש כי השעות הבאות אינן נכללות במסגרת השעות להכרה:
    7.3.2.1 שעות פרקטיקום והתנסות אישית
    7.3.2.2 שעות לביצוע עבודה (תרגיל לא מונחה) ולכתיבתה
    7.3.2.3 ביצוע פרויקט.
  7.3.3 מספר המשתלמים לא יפחת מ-12 ולא יעלה על 40. במקרה של השתלמות שהחלה במספר מאושר של משתלמים ומספר משתלמיה קטן עד 8 משתלמים, על מבצע ההשתלמות להודיע למפקח המאשר על "נשירת" משתלמים ולבקש אישור להמשיך את ההשתלמות עם המשתלמים הנותרים. כל מקרה ייבחן לגופו, ותשובה תינתן בכתב על ידי המפקח שאישר את ההשתלמות מלכתחילה. בהשתלמות שתופסק יינתן למשתלמים שהשתתפו עד הפסקת ההשתלמות גמול על שעות ההשתתפות בפועל.
  7.3.4 המרצים בהשתלמות יהיו בעלי תואר אקדמי בתחום ההשתלמות ממוסד שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מחו"ל המוכר על ידי הוועדה להערכת תארים מחו"ל במשרד או מי שאושרו מראש על ידי האגף להרצות בהשתלמות המבוקשת והם בעלי ניסיון מקצועי מוכח של 4 שנים לפחות.
  7.3.5 השתתפות עובדי הוראה בהשתלמויות - סייגים

ככלל לא ישתתפו עובדי הוראה בהשתלמויות בשעות העבודה שלהם. עובדי הוראה רשאים להשתתף בהשתלמויות בשעות עבודתם ובהשתלמויות מרוכזות רק אם הן מתקיימות במרכזים הארציים להשתלמויות עובדי הוראה אלו:
    7.3.5.1 בית הספר לעובדי הוראה בכירים בירושלים
    7.3.5.2 המרכז הארצי להשתלמויות עובדי הוראה ללימודי מדעים בשלומי
    7.3.5.3 המרכז הארצי להשתלמויות עובדי הוראה במקצועות היהדות, הרוח והחברה בבית יציב בבאר שבע.
    לעובדי הוראה שישתתפו בהשתלמות במוסדות לעיל ואשר קיבלו אישורים להשתלמות על חשבון שעות העבודה כמקובל יינתן מילוי מקום בכיתותיהם.
  7.3.6 היקף השעות המרבי ליום השתלמות
    7.3.6.1 לאחר שעות הלימודים בבית הספר תתקיימנה עד 5 שעות השתלמות.
    7.3.6.2 ביום חופשי תתקיימנה עד 8 שעות השתלמות.
    7.3.6.3 בתנאי פנימייה ו/או לימודים מרוכזים תתקיימנה עד 10 שעות השתלמות ביום.
    7.3.6.4 ההיקף הכולל של ההשתלמות לא יעלה על 56 שעות השתלמות שתילמדנה ברציפות עד שישה ימים.
   
7.3.6.5 יודגש כי יחידת השתלמות מינימלית היא בהיקף של שתי שעות השתלמות רצופות (שעה וחצי), והמשך המפגש יהיה ביחידות של 45 דקות בלבד, ולאחר כל שעה ומחצה תינתן הפסקה בת 15 דקות.
  7.3.7 תנאי ההכרה בהשתלמות עם ציון
    7.3.7.1 ההשתלמות מיועדת לעובדי הוראה בלבד (ההשתלמות אינה מיועדת לקהל הרחב).
    7.3.7.2 במסגרת ההשתלמות חייבים כל המשתלמים בה בכתיבת עבודה ו/או בחינה.
    7.3.7.3 תכנית ההשתלמות תכלול לימודים תיאורטיים/עיוניים ומרכיבים יישומיים לתחום ההוראה/החינוך, וחייבת להיות זיקה בין החלק התיאורטי/העיוני לחלק היישומי.
    7.3.7.4 היקף השעות של יחידת השתלמות עם ציון לא יפחת מ-56 שעות ולא יעלה על 112 שעות לשנת לימודים אחת. מקרים חריגים יישקלו על ידי מנהל האגף לגופו של עניין.

השתלמות שאושרה כהשתלמות עם ציון אך היקפה בפועל קטן מ-56 שעות, תישקל ההכרה בה על ידי המפקח כהשתלמות ללא ציון על פי הנסיבות.
    7.3.7.5 מספר המשתלמים בהשתלמות המתוקצבת על ידי המשרד לא יפחת מ-20 משתלמים ולא יעלה על 40.
    7.3.7.6 מספר המשתלמים בהשתלמות שאינה מתוקצבת על ידי המשרד לא יפחת מ-12 משתלמים ולא יעלה על 40.
    7.3.7.7 המרצים בהשתלמות יהיו בעלי תואר אקדמי שני (בתחום ההשתלמות) ממוסד שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מחו"ל המוכר על ידי הוועדה להערכת תארים מחו"ל במשרד או מי שאושרו מראש על ידי האגף להרצות בהשתלמות המבוקשת והם בעלי ניסיון מקצועי מוכח של 4 שנים לפחות.
  7.3.8 תנאי ההכרה בהשתלמות ללא ציון
    7.3.8.1 על השתלמות ללא ציון לענות על כל אחד מהתנאים האלה:
      א. ההשתלמות מיועדת לעובדי הוראה בלבד.
      ב. ההשתלמות היא באחד התחומים שפורטו ב-7.1 לעיל והיא מכוונת לתחום החינוך וההוראה. לעניין זה מכוונות לחינוך ולהוראה משמעה כי תכנית ההשתלמות (הסילבוס) תצביע על קשר לתחומי עבודתו המגוונים של עובד ההוראה.
      ג. ההשתלמות אינה מחייבת כתיבת עבודה ו/או בחינה.
      ד. ההשתלמות אינה כוללת בהכרח מרכיבים דידקטיים.
      ה. ההשתלמות היא בהיקף של 14 עד 112 שעות.
    7.3.8.2 המרצים בהשתלמות יהיו בעלי תואר אקדמי בתחום ההשתלמות ממוסד שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד מחו"ל המוכר על ידי הוועדה להערכת תארים מחו"ל במשרד או מי שאושרו מראש על ידי האגף להרצות בהשתלמות המבוקשת והם בעלי ניסיון מקצועי מוכח של 4 שנים לפחות.

_________________
*סעיף זה מתייחס להשתלמויות של עובדי הוראה בלבד. עובד הוראה יוכל להשתלב במסגרת מסלול אישי שאינו מיועד לעובדי הוראה בלבד על פי כללי המסלול האישי ובאישור מוקדם של הפיקוח על ההשתלמויות.


7.4 השתלמויות בתחום הפיתוח האישי של עובד ההוראה
  7.4.1 פיתוח אישי
    7.4.1.1 אלה הנושאים הנכללים בתחום הפיתוח האישי של עובדי הוראה:
      א. פיתוח מנהיגות חינוכית
      ב. עבודת צוות
      ג. תקשורת בין-אישית
      ד. אסרטיביות והתמודדות במצבי לחץ ושחיקה
      ה. פסיכולוגיה חינוכית
      ו. חשיבה יצירתית.
    7.4.1.2 השתלמות בתחום הפיתוח האישי של עובדי הוראה תזכה את המשתתף בה בגמול בהיקף שלא יעלה על 56 שעות, והיא יכולה לזכות את המשתלמים בגמול עם ציון או ללא ציון, בהתאם לכללים ב-7.3.7 ו-7.3.8 לעיל.
  7.4.2 הרחבת ידע

השתלמות המיועדת להרחבת ידע תזכה את המשתתף בה בגמול עם ציון בתנאי שנושא ההשתלמות נלמד במערכת החינוך על פי תכנית הלימודים והיא מתקיימת על פי תנאי ההכרה של השתלמות עם ציון.

יחידת השתלמות בתחום זה בהיקף של 56 שעות תזכה את מי שעמד בכל הדרישות בגמול עם ציון.
  7.4.3 השתלמויות משובצות מחשב
    7.4.3.1 סיווג ההשתלמויות

ההשתלמויות הבסיסיות נחלקות לשלוש קבוצות:
      א. הכרת המחשב והכלים הפתוחים
      ב. השתלמות למידענות ועבודה ברשת האינטרנט
      ג. השתלמויות לשילוב המחשב בהוראה.
    7.4.3.2 הנחיות כלליות
      א. בכל השתלמות המיועדת להיכרות של נושא חייב להיות מרכיב ידע בעל מכוונות פדגוגית למשתלם.
      ב. השתלמות המיועדת לצורך היכרות עם כלים ופקודות של סביבת עבודה פתוחה ברמת היכרות וחשיפה תאושר בהיקף של 28 שעות לכל היותר.
      ג. כישורי המרצים
1) מדריך: מומחה בתחום, בעל הכשרה וניסיון מוכח של 5 שנים לפחות ברמת הנדסאי לפחות.
2) יועץ מקצועי: מומחה בתחום, בעל הכשרה מקצועית ותואר אקדמי ובעל ניסיון של 3 שנים לפחות.
3) מורה אקדמי: מרצה בעל תואר אקדמי בעל השכלה פדגוגית ומקצועית מוכחת בתקשוב ובעל ניסיון של שנתיים לפחות בהדרכה.
      ד. סביבת הלימוד (החומרה) צריכה להיות מותאמת לנושאי הלימוד (אפשר לעיין בפרטי החומרה הנדרשת באתר האינטרנט של האגף או בפנייה ישירה למפקח הארצי על ההשתלמויות בנתיב המדעי-טכנולוגי).
7.5 תנאי ההכרה בהשתלמויות ייחודיות המיועדות לעובדי הוראה
  7.5.1 השתלמויות המשלבות לימודים עיוניים ומעשיים (צפייה מודרכת בסרט או בהצגה, האזנה לקונצרט או ביקור במוזיאון)
    7.5.1.1 השתלמות המשלבת לימודים עיוניים ומעשיים תאושר כמזכה את משתתפיה בגמול עם ציון בתנאי שהחלק העיוני יתקיים בנפרד מהמפגשים המעשיים, בהיקף של 56 שעות לפחות, ותתקיימנה בו כל ההתניות להשתלמות עם ציון.
    7.5.1.2 מספר המשתלמים בחלק העיוני ובחלק המעשי ייקבע בהתאם לצורכי ההשתלמות.
    7.5.1.3 שעות הלימודים המעשיים תאושרנה ללא ציון.
  7.5.2 לימודי שפה
    7.5.2.1 השתלמות ללימוד שפה המיועדת לעובדי הוראה תוכר כמזכה בגמול עם ציון בתנאי שתענה על כל ההנחיות שנקבעו להשתלמות עם ציון ובהתניות האלה:
      א. השפה הנלמדת בה היא אחת מהשפות עברית, אנגלית, ערבית, אידיש ולדינו.
      ב. המוסד המלמד פועל בארץ, והוא מתמחה בהוראת השפה במשך 4 שנים לפחות וממיין את הלומדים בו לרמות ידע שונות. או: ההשתלמות היא בשפות הנזכרות לעיל והיא מתקיימת במוסד מוכר להשתלמות, והמרצה בהשתלמות הוא בעל ניסיון בהוראת השפה לבוגרים של 4 שנים לפחות, והלומדים מסווגים לפי רמות ידע.
      ג. תכנית הלימודים כוללת את ארבע מיומנויות השפה: הבעה בכתב, הבעה בעל-פה, הבנת הנקרא והבנת הנשמע.
      ד. המרצים הם בעלי תואר שני ובעלי ניסיון בהוראת השפה לבוגרים או שהם אושרו על ידי האגף להרצות בהשתלמות המבוקשת בהוראת שפה.
    7.5.2.2 לימודי שפה מדוברת בלבד או לימודים במוסדות שאינם מתמחים בהוראת השפה או לימודים בשפה שונה מהשפות המוזכרות לעיל או לימודי שפה במוסד בחוץ לארץ - כל אלה יוכרו בהיקף מרבי של 112 שעות ליחידה וללא ציון.
    7.5.2.3 עובד הוראה יוכל ללמוד בחו"ל כל שפה עד 112 שעות ליחידה ללא ציון, במסגרת כללי האגף ללימודים במסלול אישי.
  7.5.3 לימודי ארץ ישראל
    7.5.3.1 השתלמות ללימודי ארץ ישראל המשלבת לימודים עיוניים וסיורים תוכר לגמול בתנאים האלה:
      א. מספר המשתלמים בהשתלמות לא יפחת מ-12 ולא יעלה על 50.
      ב. ההיקף הכולל של ההשתלמות לא יעלה על 112 שעות.
      ג. ההשתלמות תהיה מורכבת משני פרקים נפרדים - פרק של הרצאות עיוניות ופרק של סיורים - לפי הפירוט שלהלן:
1) הלימוד העיוני יהיה בהיקף שלא יפחת מ-56 שעות ויזכה את המשתלם בגמול עם ציון, בתנאי שעמד בכל ההתניות להשתלמות עם ציון.
2) הסיורים יהיו בהיקף שלא יעלה על 56 שעות והם יזכו את המשתלם בגמול ללא ציון.
3) בהשתלמות שבה היקף החלק העיוני גדול מ-56 שעות יפחת היקף הסיורים בהתאם (השלמה ל-112 שעות).
4) החלק העיוני של ההשתלמות יכלול היבטים דידקטיים של הנושא.
   
7.5.3.2 מוסד המבקש לקיים השתלמות המורכבת מפרק עיוני ומפרק של סיורים יגיש שני טופסי בקשה נפרדים לכל פרק. שני הטפסים יוגשו במצורף לאישור הפיקוח.
      הערות
      א. השתלמות הכוללת סיורים בלבד תוכר לגמול ללא ציון בהיקף מרבי של 56 שעות.
      ב. השתלמות מרוכזת הנמשכת עד שישה ימים ברציפות בתנאי פנימייה תאושר עם ציון, בתנאי שתכלול 36 שעות לפחות של לימודים עיוניים ו-20 שעות של סיורים, ובסך הכול 56 שעות בלבד, ובתנאי שההשתלמות עמדה בכל התנאים להשתלמות עם ציון.
  7.5.4 השתלמות בתחום האמנות הפלסטית (ציור, פיסול, קרמיקה וכו')

השתלמות לכלל עובדי ההוראה בתחום האמנות הפלסטית המשלבת לימודים עיוניים וסדנאיים תוכר בתנאים האלה:
    7.5.4.1 מספר המשתלמים לא יפחת מ-12 ולא יעלה על 40.
    7.5.4.2 ההיקף הכולל של ההשתלמות לא יעלה על 112 שעות.
    7.5.4.3 ההשתלמות תורכב משני פרקים נפרדים - פרק של הרצאות עיוניות ופרק סדנאי - לפי הפירוט שלהלן:
      א. הלימוד העיוני יהיה בהיקף שלא יפחת מ-56 שעות ויזכה את המשתלם בגמול עם ציון, בתנאי שעמד בכל ההתניות להשתלמות עם ציון.
      ב. הסדנאות תהיינה בהיקף שלא יעלה על 56 שעות ותזכינה את המשתלם בגמול ללא ציון, בתנאי שעמד בכל ההתניות להשתלמות ללא ציון.
      ג. בהשתלמות שבה היקף החלק העיוני גדול מ-56 שעות יקטן היקף הסדנאות בהתאם (השלמה ל-112 שעות).
    7.5.4.4 החלק העיוני של ההשתלמות יכלול היבטים דידקטיים של הנושא.
    7.5.4.5 לימוד סדנאי בלבד יהיה בהיקף של 56 שעות השתלמות ויזכה בגמול ללא ציון, בתנאי שיענה על כל ההתניות להשתלמות ללא ציון. תכנית ההשתלמות (הסילבוס) תצביע על קשר לתחומי עבודתו המגוונים של עובד ההוראה. בהשתלמות סדנאית ייעשה שימוש בחומרים שהם נגישים לעובד ההוראה ולעבודתו.
  7.5.5 ציורי ילדים
    7.5.5.1 ההשתלמות אינה מיועדת לרכישת ידע באבחון/בטיפול בעזרת ציורים. אבחון וטיפול לא יילמדו כלל.
    7.5.5.2 ההשתלמות תוכר בהיקף של 56 שעות וללא ציון, והחלקים המושגיים/התיאורטיים בהשתלמות יהיו המרכיב העיקרי בהשתלמות.
  7.5.6 אבחון/טיפול
    7.5.6.1 השתלמות הנושאת אופי אבחוני או טיפולי לא תוכר לגמול השתלמות.
    7.5.6.2 השתלמות הנושאת אופי אבחוני או טיפולי המתקיימת ביזמת הגורמים המקצועיים במשרד ו/או באישורם והמיועדת לעובדי הוראה העוסקים בתחום האבחון או הטיפול תיבחן על ידי האגף.
  7.5.7 רפואה משלימה

השתלמות בתחום הרפואה המשלימה המיועדת להכרת היסודות העיוניים בתחומים דלהלן תוכר כהשתלמות העשרה ללא ציון אם היא עונה על התבחינים האלה:
    7.5.7.1 ההשתלמות היא באחד מהנושאים נטורופתיה, הומיאופתיה ורפואה סינית או בשילוב ביניהם.
    7.5.7.2 ההשתלמות תהיה בהיקף שלא יעלה על 56 שעות.
    7.5.7.3 עובד הוראה יוכל להשתתף בהשתלמות בנושא זה פעם אחת בלבד.
  7.5.8 חינוך לבריאות
    7.5.8.1 במסגרת תכנית ההשתלמות יעמיקו עובדי ההוראה את ידיעותיהם במגוון התחומים, ומטרת המפגשים תהיה להקנות את ידע האוריינות הבריאותית המאגדת בתוכה אורח חיים בריא, טיפוח אחריות לבריאות אישית, חברתית וסביבתית והטמעת נושא הבריאות כחלק אינטגראלי בבית הספר.
    7.5.8.2 בהשתלמות של 56 שעות - עם ציון וללא ציון - בנושא החינוך לבריאות ייבחרו 50% מהשיעורים מבין 12 הנושאים שנקבעו על ידי המפמ"רית לבריאות במשרד (הרשימה מפורטת באתר האינטרנט של האגף), וכל נושא יקבל שיעור אחד בלבד. 50% נוספים יהיו בהתאם לשיקול דעתו של המוסד או של המרצה בהתייחס לקבוצה.
    7.5.8.3 בהשתלמות של 112 שעות - עם ציון וללא ציון - ייבחרו 70% מהשיעורים מבין 12 הנושאים וכל נושא יקבל שיעור אחד בלבד. 30% נוספים יהיו בהתאם לשיקול דעתו של המוסד או המרצה בהתייחס לקבוצה.
  7.5.9 לימודים בנושא השואה
    7.5.9.1 עובד הוראה המשתלם בארץ בהשתלמות עיונית בנושא השואה שאושרה לגמול על פי כללי האגף, בתכנית הכוללת פרק עיוני ופרק סיורי, יהיה זכאי לגמול ללא ציון (עד 56 שעות) עבור מסע לימודי בפולין בנושא זה. ההכרה בסיור מותנית בכך שתכנית הסיור אושרה מראש על ידי המפקח והסיור הוא יחידה משלימה לפרק העיוני ומתקיים בעקבותיו.
    7.5.9.2 הלימודים העיוניים יתקיימו לפני הסיור ויהיו בהיקף של 112-56 שעות. פרק הלימודים העיוניים יוקדש לנושא לימוד השואה בלבד (לא ייכללו בו נושאים ארגוניים הקשורים לסיור), והוא יוכל להילמד כיחידה עצמאית, ללא חובת יציאה לסיור.
    7.5.9.3 מוסד שהוא תאגיד משפטי רשום כחוק, אשר מטרתו המרכזית היא הוראת נושא השואה והנחלתה, יאושר לקיים השתלמויות בנושא בתנאי שיענה על תבחינים נוספים המפורטים באתר האינטרנט של האגף.
7.6 גישור חינוכי

השתלמות בגישור חינוכי תאושר בהיקף של 56 שעות עם ציון בתנאי שתענה על ההתניות האלה:
  7.6.1 ההשתלמות תענה על כל ההתניות שנקבעו להשתלמות עם ציון.
  7.6.2 30 שעות מתכנית ההשתלמות תכלולנה לימודים עיוניים בתחום הכרת מושגי הגישור, השלבים שבהליך הגישור, פרקים בתקשורת בין-אישית, חשיבה יצירתית, הערכת אפשרויות ובחינת חלופות, ובעיקר - הגישור כתרבות בית-ספרית.
  7.6.3 26 שעות מתכנית ההשתלמות תכלולנה תרגול מעשי להטמעת התפיסה הגישורית במערכת הבית-ספרית באמצעות סימולציות בחיי בית-הספר.
  7.6.4 במסגרת ההשתלמות יחויבו המשתלמים בבניית תכנית עבודה מוסדית בת שלושה פרקים:
    7.6.4.1 פרופיל בית ספרי
    7.6.4.2 תכנית הגישור בבית הספר
    7.6.4.3 דרכי הפעלת התכנית בבית הספר על פי שכבות הגיל או צוותי המורים.
7.7 כתיבת עבודה/בחינה (בהשתלמות עם ציון)

הגשת עבודה או בחינה בתום השתלמות עם ציון היא תנאי לקבלת גמול השתלמות עם ציון. עמידה בהנחיות לכתיבת עבודה/בחינה המפורטות להלן היא תנאי הכרחי לאישור ההשתלמות:
  7.7.1 עבודה
    7.7.1.1 על העבודה לשקף תרומה של המגיש (לא רק סיכום ממקורות קיימים), כגון מתן מענה לשאלות חדשות, התמודדות עם בעיה או עם מצב חדשים, ניתוח כלים/תכניות/אמצעים להוראת הנושא וכדומה, ועליה להיות רלוונטית ויישומית למערכת החינוך ולכלול פרק דידקטי.
    7.7.1.2 ככלל תוגש עבודה על ידי משתלם אחד. במקרים חריגים המפקח על ההשתלמות רשאי לאשר מראש הגשה על ידי שני משתלמים, בתנאי שיהיה אפשר לזהות בבירור את תרומתו של כל משתלם לעבודה.
    7.7.1.3 בסיום ההשתלמות, עם הגשת יומן ההשתלמות (ראה ב-8.5 להלן), תצורפנה ליומן שלוש עבודות (או יותר, לפי דרישת המפקח) לצורך עיון והערכת ההשתלמות. העבודות לא תוחזרנה, ולכן מומלץ לצלמן טרם העברתן לפיקוח.
  7.7.2 בחינה
    7.7.2.1 אופי הבחינה
      א. הבחינה תבטא זיקה ישירה לנושאי הלימוד בהשתלמות.
      ב. על השאלות לשקף דרישות קוגניטיביות מגוונות (הבנה, יישום וכו'), ואין להסתפק בשאלות זיכרון (ידע) בלבד.
      ג. הבחינה תכלול גם שאלות פתוחות.
      ד. הבחינה תהיה אחידה לכל המשתלמים ובמועד קבוע מראש.
      ה. יש לפרט הוראות ברורות לנבחן: משך הבחינה, על מה הוא נדרש להשיב (אם יש בחירה - מה וכמה), משקל כל שאלה וחומר עזר מותר ואסור.
    7.7.2.2 העברת בחינה למפקח על ההשתלמות

לכל יומן תצורפנה שלוש דוגמאות לבחינה שניתנה בסיום ההשתלמות לצורך עיון והערכה.
7.8 השתלמות לעובדי הוראה בגישת למידה מקוונת מרחוק, א-סינכרונית
  7.8.1 גישת למידה זו משלבת את תרבות התקשורת והמידע בלמידה מתוקשבת עם תהליכי הוראה בכיתה. בסגנון למידה זה הלימודים מתרחשים במקומות שונים ובזמנים שונים.
  7.8.2 שילוב מערכות טכנולוגיות חדישות במסגרת השתלמויות בסגנון זה חייב לקחת בחשבון את הידע הטכנולוגי הקיים של ציבור עובדי ההוראה. מערכות אלה צריכות להקנות למשתלמים יכולת יישום טכנית וחינוכית בתום השתלמותם והכשרתם, בנוסף לתחום הדיסציפלינארי.
  7.8.3 שיטות ההוראה בסביבות המקוונות מתמקדות בלומד ומדגישות את תהליכי הלמידה של הפרט כחלק מקהילת הלומדים. על פי הנחיות האגף יש לשלב בכל למידה מתוקשבת מרחוק פרק מסוים של מפגש פנים-אל-פנים.
  7.8.4 תבחינים פדגוגיים
    7.8.4.1 התבחינים הפדגוגיים הנדרשים למוסד המבקש ללמד בשיטה זו דומים לאלה של כל מוסד המקיים השתלמויות לעובדי הוראה, ונוספות שתי דרישות ייחודיות:
      א. על המוסד להוכיח שעומדת לרשותו סביבת למידה המאושרת על ידי "הוועדה לאישור תוכנות-לומדות וסביבות למידה מתוקשבות" במינהל למדע ולטכנולוגיה.
      ב. המוסד וסגל ההוראה שלו חייבים להיות בעלי ניסיון בתחום ההוראה המתוקשבת, בהתאם להנחיות האגף.
    7.8.4.2 התבחינים לאישור השתלמות מקוונת

ככלל, כל התבחינים לאישור השתלמות "רגילה" יחולו גם על השתלמות מקוונת בגישת למידה מרחוק, א-סינכרונית, להוציא הנושאים האלה:
      א. משך ההשתלמות יהיה בהיקף שלא יפחת מ-28 שעות ולא יעלה על 112 שעות.
      ב. מספר המשתלמים לא יפחת מ-12 ולא יעלה על 40.
    7.8.4.3 מסגרת הלמידה

אתר האינטרנט של ההשתלמות חייב לכלול -
      א. את כל החומר הלימודי הנדרש לקיום נושא הלמידה וכן את ההפניות הנדרשות למדיות אחרות: אינטרנט, ספר, סרט וכו';
      ב. מנגנון שיאפשר קיום שיח מקוון בין הלומדים: פורום, בלוג, צ'אט וכו'.
    7.8.4.4 ניהול הלמידה

ניהול הלמידה חייב לכלול את המרכיבים האלה:
      א. תהליך לימודי המתבצע באמצעות שיח מקוון סביב כל נושא שהמנחה קבע ללמידה. לכל נושא יקוים שיח ייעודי.
      ב. המנחה ינהל מעקב אחר השתתפותו של כל משתלם בלמידה ואחר היקף ההשתתפות.
      ג. יקוים מפגש פנים-אל-פנים אחד לפחות בהיקף של 4 שעות לכל 28 שעות השתלמות. ההשתתפות במפגשים אלה היא תנאי הכרחי לעמידה בדרישות ההשתלמות.
    7.8.4.5 משימות הלימוד

משימות הלימוד חייבות לכלול את הרכיבים האלה:
      א. פיתוח נושא לימודי בהיקף של שיעור אחד לפחות
      ב. תגובה על מידע המצוי במאמר, באתר וכו'
      ג. דיון פתוח בנושא לימודי מתכנית ההשתלמות המועלה על ידי המנחה או על ידי המשתתפים
      ד. הצגת פעילות ביצוע או חקר מתחום הדעת הנלמד
      ה. משימה על פי החלטת המוסד המבצע
      ו. מפגש פנים-אל-פנים בהיקף של 4 שעות לכל 28 שעות השתלמות.
    7.8.4.6 נוהלי ההגשה, ההפעלה והדיווח של השתלמות בשיטת למידה מתוקשבת מרחוק זהים לאלו של השתלמויות רגילות.
    7.8.4.7 לטופס הבקשה לאישור השתלמות יש לצרף את האישור שהתקבל מהוועדה לאישור תוכנות-לומדות ולמידה מתוקשבת ואת הנספח הרלוונטי להשתלמויות בשיטת למידה מתוקשבת מרחוק (א-סינכרונית).
    7.8.4.8 השתלמויות בגישת הלמידה מרחוק שהן ארציות באופיין תאושרנה על ידי המפקח הארצי בנתיב המדעי-הטכנולוגי ותפוקחנה על ידי המפקח המחוזי שהמוסד המלמד ממוקם במחוזו.

השתלמות מחוזית באופייה תאושר ותפוקח על ידי המפקח המחוזי.
    7.8.4.9 הנחיות לביצוע
      א. על המוסד המקיים השתלמות מסוג זה לנהל ולשמור את כל התיעוד של ההשתלמויות כמקובל - ובכלל זה יומנים, אישורי דוחות דיווח משתלמים וכדומה - על מדיום מגנטי (תקליטור) ועל גבי מסמכים.
      ב. עם סיום ההשתלמות יש לשמור את כל התנהלות ההשתלמות באתר של המוסד שלוש שנים לפחות ולצרף ליומן גם שלוש דוגמאות של עבודות מודפסות, כמקובל; זאת בנוסף לטופסי המשוב.


  נוהל מפורט בנושא הלמידה מרחוק בגישה   
  הא-סינכרונית אפשר לראות ולהוריד באתר
  האינטרנט של האגף.  

7.9 לימודים של עובד הוראה העומד לפרוש לגמלאות/גמלאי
  7.9.1 עובדי הוראה העומדים לקראת פרישה יוכלו לבחון את זכאותם לגמולי השתלמות אצל המפקח על ההשתלמות במחוזם, בהתניות האלה:
    7.9.1.1 הם יציגו אישורים מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה על יציאתם לגמלאות.
    7.9.1.2 הם יציגו תעודות ואישורים רשמיים על לימודיהם במוסד להשכלה גבוהה, במסלול אישי או בהשתלמויות ייעודיות לעובדי הוראה שטרם קיבלו גמול השתלמות בעבורם.
  7.9.2 המפקח יבחן את האישורים וישיב לעובדי ההוראה על זכאותם; החישוב הוא: כל 168 שעות השתלמות מאושרות = יחידת גמול אחת.
  7.9.3 עובד הוראה שכבר פרש ומקבל גמלה ממינהל הגמלאות שבאוצר יוכל לפנות לאגף ההשתלמות בבקשה לבדוק אם הוא זכאי לגמול השתלמות נוסף בגין השתלמויות שהשתתף בהן לפני פרישתו.


8.  פרק ו': ניהול ההשתלמות
8.1 כללי

על המוסד המפעיל את ההשתלמות חלה אחריות מקצועית ומוסרית הן כלפי עובד ההוראה המשתלם והן כלפי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה במשרד החינוך.

על הנהלת המוסד לעשות את המיטב כדי לוודא כי ההשתלמות תתקיים בהתאם לאישור הפיקוח על ההשתלמויות.
8.2 תפקיד מנהל המוסד

מנהל המוסד אחראי על קיומה התקין של ההשתלמות החל מהגשת הבקשה לקיום ההשתלמות, בתקופת הפעלתה ועד סיומה (כולל הגשת כל המטלות הנדרשות) והעברת היומן וכל המסמכים הנלווים אליו למפקח על ההשתלמות.
8.3 תפקיד הרכז המינהלי של ההשתלמות
  8.3.1 מינוי רכז מינהלי הוא תנאי הכרחי לאישור השתלמות ולקיומה.

המוסד ימנה רכז מינהלי לכל אתר שמתקיימת בו השתלמות, שאינו נמנה על משתתפי ההשתלמות. בהשתלמות בית-ספרית רשאי אחד מעובדי ההוראה המשתלמים לשמש רכז מינהלי.
  8.3.2 בתוקף תפקידו הרכז המינהלי של ההשתלמות אחראי להפעלתה התקינה, בהתאם להנחיות מנהל המוסד או הגוף המפעיל את ההשתלמות.

הרכז המינהלי אחראי על ביצוען התקין של הפעולות האלה:
    8.3.2.1 פתיחת הכיתה ונעילתה
    8.3.2.2 שילוט המקום שבו ההשתלמות מתבצעת
    8.3.2.3 טיפול במקרה שבו המרצה אינו מגיע
    8.3.2.4 רישום נוכחות המשתלמים על גבי דפי הנוכחות והעברתו ליומן
    8.3.2.5 ניהול תקין של יומן ההשתלמות
    8.3.2.6 אספקת אמצעי עזר לקיום ההשתלמות (תקצירים, תצלומים וכו')
    8.3.2.7 טיפול במשתלמים במקרה חירום.
  8.3.3 על הרכז להיות נוכח במקום שבו מתקיים המפגש במהלך כל שעות קיומו ולהיות זמין לבקר המינהלי ולפיקוח בכל שעות המפגש ובמהלך כל ההשתלמות ולהציג להם את הנתונים הדרושים להם לביצוע תפקידם.
8.4 מידע למשתלם

כל מוסד חייב להביא לידיעת המשתלמים את כל המידע הנוגע לחובותיהם ולזכויותיהם במהלך ההשתלמות: פירוט תוכני ההשתלמות והיקף הלימודים, לוח זמני הלימודים, פירוט נושאי הלימוד ושעות הלימוד בכל נושא, תנאי הקבלה להשתלמות, חובת נוכחות מלאה, המטלות הנדרשות, הביבליוגרפיה, שם האחראי על ההשתלמות ודרכי ההתקשרות עמו ומחויבות המוסד למשתלם (עמידה בלוח הזמנים וברמה האקדמית והמינהלית של ההשתלמות).
8.5 יומן ההשתלמות
  8.5.1 יומן ההשתלמות הוא מסמך בעל משמעות משפטית מחייבת והוא נועד לתעד את מהלך ההשתלמות, את תכניה וכן את פרטיהם האישיים ואת נוכחותם של המשתלמים בה, ולכן יש להקפיד הקפדה יתרה על מילוי נכון ומדויק של כל פרטיו: הפדגוגיים-לימודיים והמנהליים-ארגוניים.

יומן ההשתלמות יעמוד בכל עת לרשות הבקר והמפקח על ההשתלמויות או כל אדם מטעמו.
  8.5.2 רישום נוכחות

למידה משמעותית מחייבת את השתתפות המשתלם בכל מפגשי ההשתלמות. בסמכות המפקח לאשר נוכחות פחותה מכך, בתנאי שהיקף הנוכחות לא יפחת מ-80% מסך שעות הלימוד בהשתלמות.

רישום הנוכחות ביומן יהיה אך ורק על פי דפי נוכחות, ויכלול את חתימותיהם האישיות של כל המשתתפים בהשתלמות. הערה: הנחיות מפורטות לגבי נושא הנוכחות ומקרים חריגים המצדיקים היעדרות אפשר למצוא באתר האינטרנט של האגף.
8.6 שינויים בתכנית ההשתלמות

ככלל, שינויים בהיקף ההשתלמות שאושרו ושינויים בתכניה מחייבים אישור מראש בכתב של הפיקוח על ההשתלמות.

אם מתבטל מפגש, יש לקבוע מועד חדש בתוך תקופת ההשתלמות שאושרה על ידי המפקח על ההשתלמויות (אין להוסיף מפגש לאחר מועד הסיום המתוכנן של ההשתלמות ללא אישור מראש בכתב של המפקח על ההשתלמויות).
8.7 עמידה בדרישות ההשתלמות

על כל משתלם לעמוד בכל הדרישות הפדגוגיות והמינהליות של ההשתלמות כפי שאושרו על ידי הפיקוח על ההשתלמות כתנאי לזכאותו לגמול השתלמות בגין אותה השתלמות.


9.  פרק ז': בקרת האיכות של ההשתלמויות והערכתן
9.1 רקע

תהליך בקרת האיכות של ההשתלמויות המתקיימות לעובדי הוראה הוא נדבך חשוב בפעילות האגף להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה. מחובתם של מפקחי האגף והרכזים המקצועיים לעשות את המרב ואת המיטב כדי לוודא כי כל ההשתלמויות המוצעות לעובדי הוראה שהם זכאים בגינן גם לגמול השתלמות עומדות בעקרונות האיכות כפי שנקבעו על ידי האגף.

לצורך זה קבע האגף כמה כללים ותבחינים לפעילות המוסדות והגופים המפעילים השתלמויות לעובדי הוראה, וניסח תהליכי עבודה מחייבים למוסדות ולעובדי האגף כאחד. הנהלת האגף מפעילה שלושה מערכי בקרה העשויים לסייע בשמירה על איכות ההשתלמויות:
  9.1.1 בקרה מינהלית-ארגונית של ההשתלמויות
  9.1.2 הערכה פדגוגית של ההשתלמויות
  9.1.3 משובים ממשתלמים.
9.2 בקרה מינהלית-ארגונית
  9.2.1 כללי

במסגרת הבקרה המינהלית ייבדקו אופן הפעלת ההשתלמויות ותנאי הלימוד באתרים שהן מופעלות בהם. אפשר לעיין בפרמטרים של הבקרה באתר האינטרנט של האגף.

הבקרה המינהלית תתבצע על ידי האגף, באמצעות בקרים שימונו מטעמו למטרה זו.
  9.2.2 הבקרה המינהלית מתבצעת בשני מישורים:
    9.2.2.1 בקרה המתבצעת על ידי מינהלת ההשתלמויות ברמה המוסדית

הכוונה לבקרת תהליכים ופעולות המתבצעת על ידי המינהלת לפני ההשתלמות ואחריה.
    9.2.2.2 בקרה המתבצעת על ידי בקר

אם במסגרת הבקרה המינהלית נמצאה חריגה מסוג כלשהו, יציין זאת הבקר בדוח ויפנה את תשומת לבו של נציג המוסד במקום לחריגה ויבקש את התייחסותו.
  9.2.3 לאחר קבלת כל המידע הדרוש הגורם המוסמך באגף רשאי לבקש הסברים בכתב לחריגה מהנהלת המוסד ולדרוש מהמוסד, בהודעה בכתב, לתקן כל חריגה בכל עניין הנוגע להשתלמות, אם נראה לו כי התיקון דרוש כדי לקיים את תנאי הכרת האגף בהשתלמות כמקנה גמול. המוסד חייב למלא אחרי דרישה כאמור בתוך המועד הנקוב בה.

בנוסף יבחן הגורם המוסמך באגף אם החריגה מחייבת נקיטת פעולות כלשהן, וישקול אם יש צורך לזמן את נציג המוסד לשימוע או לבירור או שאפשר לנקוט צעד משמעתי ללא הליך זה.
9.3 הערכה פדגוגית
  9.3.1 כמו כל תהליך לימודי, גם השתלמות חייבת להיות בעלת מאפיינים פדגוגיים איכותיים כדי שתתרום תרומה משמעותית ללומדים בה.
  9.3.2 השתלמות תוערך כאיכותית ומשמעותית כאשר היא עונה על העקרונות האלה:
    9.3.2.1 היא מכוונת למשימת הליבה של ההוראה - לקידום הלומדים: היא תורמת להעמקת הידע התוכני, הקוריקולרי והפדגוגי, ובכך לקידום הלומדים.
    9.3.2.2 היא כוללת מטרות ותפוקות ברורות ובנויה סביב ציר מארגן, ויש הלימה בין המטרות לבין התפוקות המצופות.
    9.3.2.3 היא כוללת מרכיבים תיאורטיים עדכניים ורלוונטיים, יישומיים ורפלקטיביים: קישור בין תיאוריה להתנסות קונקרטית בהשתלמות, תיעוד, ניתוח, הערכה והצעות ליישום משופר בסביבת העבודה של המורה.
    9.3.2.4 היא כוללת מסגרת זמן ללמידת עמיתים ולניתוח התנסויות בסביבת העבודה של המשתלם.
    9.3.2.5 היא מתנהלת במגוון דרכי הוראה מותאמות לנושא.
  9.3.3 כדי לבדוק את איכות ההוראה ותהליך הלמידה בהשתלמויות יבקרו מפקחי האגף בהשתלמויות ויעריכו מכלי ראשון את איכותן הפדגוגית, הן כהערכה מעצבת העשויה לתרום לשיפור ההשתלמות והן כהערכה מסכמת.
9.4 משוב משתלמים
  9.4.1 אחד מכלי ההערכה של תהליך השתלמות ולמידה הוא משוב של המשתלמים עצמם על איכות ההשתלמות בהתייחס לכמה פרמטרים: איכות ההשתלמות, איכות ההוראה, התאמת ההשתלמות למשתלם והיכולת ליישם את החומר הנלמד בהוראה. האגף ניסח טופס משוב שכל מוסד חייב להעביר לקראת סיומה של כל השתלמות ולהחזיר את הטפסים למינהלת במצורף לתצלום של יומן ההשתלמות מיד עם סיום ההשתלמות.

גם מוסד המשתמש בדף משוב עצמי חייב להעביר את הטופס הרשמי של האגף בנוסף לדף שלו.
  9.4.2 דוח מרוכז של המשובים יועבר על ידי המינהלת למפקח שאישר את ההשתלמות להמשך טיפולו.נוהל מפורט בנושא משוב משתלמים אפשר לראות באתר האינטרנט של האגף.
10.  פרק ח': לאחר ההשתלמות
10.1 השתלמות לעובדי הוראה מגיעה לידי סיום עם תום המפגש האחרון שנקבעה לה. יחד עם זאת, כדי שמשתלמים יוכלו לממש את זכאותם לגמול השתלמות בגין השתתפות בהשתלמות על המוסד ועל המשתלם למלא את כל הנדרש מהם בהתאם להנחיות האגף:
10.2 בהשתלמות ללא ציון - העברת יומן ההשתלמות תוך 14 יום ממועד סיום ההשתלמות כשהוא ממולא כראוי וחתום על ידי מנהל המוסד וצורפו אליו טופסי משוב (אם נדרשו)
10.3 בהשתלמות עם ציון - העברת היומן תוך 60 יום ממועד סיום ההשתלמות כשהוא ממולא כראוי וחתום על ידי מנהל המוסד ובנוסף לכך צורפו אליו כל המסמכים הרלוונטים הנדרשים: טופסי משוב (אם נדרשו), דוגמת בחינה/שלוש עבודות וכל מידע נוסף שיידרש על ידי הפיקוח על ההשתלמות.
10.2 תיעוד מדויק ונכון של ההשתלמות על גבי היומן עשוי לסייע למפקח ולמוסד לוודא כי ההשתלמות נוהלה בצורה המיטבית וכי כל המשתלמים שמילאו את חובותיהם בה זכאים לקבל גמול השתלמות כמובטח. המפקח על ההשתלמויות גם יכול, מתוך עיון מעמיק ביומן, ללמוד על מרכיביה הפדגוגיים של ההשתלמות, כפי שאושרה על ידו בתחילה, ועל איכותה הכוללת.
10.3 יודגש כי משתלמים יוכלו לממש את זכאותם לגמול רק לאחר שיימצא שהמוסד והמשתלמים עמדו בכל הנדרש מהם בגין השתלמות זו: המוסד - קיום השתלמות בהתאם להנחיות האגף, מילוי כל הפרטים ביומן וחתימת מנהל המוסד עליו וצירוף כל המסמכים הנדרשים (בחינה/עבודות, טופסי משוב (אם נדרשו); המשתלם - מילוי כל הדרישות הפדגוגיות והמנהליות: נוכחות ב-80% ממפגשי ההשתלמות לפחות ועמידה בכל הדרישות הלימודיות במהלך ההשתלמות ובסיומה.
10.4 בקשה לביצוע שינויים בנתונים ביומן לאחר סיום ההשתלמות
  10.4.1 כאמור לעיל, יומן ההשתלמות הוא מסמך משפטי מחייב המתעד את פרטי ההשתלמות כפי שהיא אושרה על ידי המפקח על ההשתלמויות, את נוכחותו של כל משתלם במפגשים ואת פירוט נושאי המפגש/ים, את שם המרצה/ים ואת היקף השעות שנלמדו בכל מפגש.
  10.4.2 היות שזכאותו של משתלם לגמול ההשתלמות נקבעת על בסיס הרישום ביומן ההשתלמות, רכז ההשתלמות ו/או מנהל המוסד המקיים את ההשתלמות חייבים לאשר בחתימת ידם את נכונותם של כל הפרטים הרשומים ביומן.
  10.4.3 רק יומן אשר נחתם כראוי על ידי רכז ההשתלמות או על ידי מנהל המוסד שקיים את ההשתלמות יטופל על ידי המפקח על ההשתלמויות וישמש אסמכתה לזכאות לגמול.
  10.4.4 מוסד המבקש לבצע שינוי
    10.4.4.1 מוסד המבקש לבצע שינוי כלשהו בפרטים כפי שדווחו ביומן חייב לפנות בכתב למפקח על ההשתלמויות ולנמק את הנסיבות לשינוי המבוקש.
    10.4.4.2 המפקח שאישר את השתלמות הוא הסמכות היחידה לאשר ביצוע שינוי כלשהו בפרטי היומן.
    10.4.4.3 מוסד שקיבל תשובה שלילית לשינוי מהמפקח על ההשתלמויות רשאי לפנות ל"ועדת ערעורים - קורסים" במטה האגף.
  10.4.5 משתלם המבקש לערער על אי-הכללתו ברשימת הזכאים לגמול

משתלם המבקש לערער על אי הכללתו ברשימת הזכאים לגמול יפנה בשלב הראשון להנהלת המוסד שהשתלם בו. אם המוסד לא נענה לבקשתו הוא רשאי לפנות בבקשה לבדיקת הזכאות למפקח על ההשתלמויות. אם הוא לא קיבל סיוע הולם להערכתו, גם מהמוסד וגם מהמפקח, הוא רשאי לפנות ל"ועדת ערעורים - פרט" במטה האגף ולבקש סיוע.
10.5 הכרה בהשתלמות שאין לגביה תיעוד

עובד הוראה המבקש הכרה בהשתלמות שלמד בעבר ואין בידו אסמכתה המאשרת את קיום ההשתלמות או את השתתפותו בה בפועל כנדרש, תיבחן זכאותו לגמול בגין השתלמות זו רק לאחר שיציג תצהיר בחתימתו, שאומת בפני עורך דין, ואישור של רכז ההשתלמות או של מנהל המוסד על השתתפותו בהשתלמות.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סז/3(ב), י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנומבר 2006