ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  יום הזיכרון הממלכתי של דוד בן גוריון

3.5-4

בהמשך לסעיף 3.5-9 בחוזר הודעות ומידע סו/7, "מהלך שנת הלימודים התשס"ז", סעיף קטן 15, "ימי זיכרון ממלכתיים": יום הזיכרון הממלכתי לדוד בן גוריון יחול ביום שני, ו' בכסלו התשס"ז, 27.11.06.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006