בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות וזהירות בדרכים

5.2

  פרס שרת החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים

5.2-3

1.  הרקע

פרס שרי החינוך והתחבורה ניתן מדי שנה לבית-ספר מצטיינים שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הבטיחות בדרכים בכל האמצעים החינוכיים ובשילוב כל מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים.


2.  מטרות הפעילות
2.1 העמקת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך
2.2 העמקת העשייה בתחום החינוך לבטיחות בדרכים בבתי-הספר ובקהילה
2.3 מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדות ועידוד הרחבתם של מעגלי הפעילויות
2.4 חיזוק מעמדו של המקצוע בטיחות בדרכים בבית הספר והעלאת יוקרתו במערכת החינוכית והציבורית
2.5 מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להציג את פעילותם ברמה יישובית, מחוזית וארצית ולשמש בתי-ספר מדגימים
2.6 הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותיהם החינוכיים על פעילויות ייחודיות בתחום הבטיחות בדרכים בנוסף על הוראה סדירה בכיתות
2.7 מתן הזדמנות לבתי ספר מצטיינים להיות מדגימים בנושא הבטיחות בדרכים ולפתוח את שעריהם לפני מחנכים עמיתים מבתי-ספר אחרים באזור, רכזים לבטיחות בדרכים ואנשי חינוך המעוניינים ללמוד כיצד להעלות את רמת הפעילות בחינוך לבטיחות בדרכים בבית-הספר ובקהילה.

3.  הנהלים
3.1 פרס ארצי ניתן לבית-ספר פעם אחת בלבד. לא יוגשו לפרס בתי-ספר שזכו בעבר בפרס הארצי.
3.2 בתי-ספר יכולים להגיש את מועמדתם לפרס לכל המוקדם בתום השנה השנייה לפעילותם בחינוך לבטיחות בדרכים.
3.3 בתי-ספר רשאים להגיש את מועמדותם בתנאי שהחינוך לבטיחות בדרכים נלמד בכל הכיתות בהתאם לתכניות החובה.
3.4 בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים - מחוזי וארצי - ובשני מסלולים: לבתי-הספר היסודיים ולבתי-הספר העל-יסודיים.
3.5 השלב המחוזי
  א. הוועדה המחוזית ומרכז הוועדה ימונו על ידי מנהל המחוז. את הוועדה המחוזית ירכז הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, ויהיו חברים בה מפקחים כוללים, נציג המנהלים במחוז שזכה בפרס בשנה הקודמת, נציג של משטרת ישראל, נציג של מטה הבטיחות העירוני או הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ונציג ועד ההורים.
  ב. הוועדה המחוזית תבקר בבתי-הספר בחודשים דצמבר-ינואר ותקבע את דירוג בתי-הספר המצטיינים ואת בית-הספר שיוגש לשלב הארצי של הפעילות.
  ג. בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת פרסים ותעודות לבתי-הספר המצטיינים.
3.6 השלב הארצי
  א. לשלב הארצי יוגש מכל מחוז בית-ספר יסודי אחד ובית-ספר על-יסודי אחד. כמו-כן ייבחר בשלב הארצי בית-ספר אחד מהחינוך המיוחד ובית-ספר אחד מהמגזר החרדי.
  ב. הוועדה הארצית תמונה על ידי מנהלת האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים, והיא תורכב מנציגי הפיקוח הארצי לבטיחות בדרכים, מנציגי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מנציגי המשטרה, מנציגי ארגון ההורים הארצי ומנציגי גופים העוסקים בנושא.
  ג. מנהלי בתי-הספר הנבחרים יגישו לממונה על הבטיחות בדרכים במחוז תיק עם תיעוד מצולם וכתוב של התהליך החינוכי מראשיתו ועד להצגת התוצרים. תיק זה יימסר ליו"ר הוועדה הארצית ויהיה תנאי מחייב לאישור של בתי-הספר המצטיינים ברמה הארצית.
  ד. הוועדה הארצית תקבל מהממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז את התיק של בתי-הספר המצטיינים ואת סיכומי הוועדות המחוזיות עד יום חמישי, ג' בניסן התשס"ז, 22 במרס 2007.
  ה. הוועדה הארצית תבקר בבתי-הספר המצטיינים מראשית פברואר עד ג' בניסן התשס"ז, 22 במרס 2007.
  ו. הוועדה הארצית רשאית להחליט שבית-הספר שנבחר כמצטיין במחוזו אינו ראוי לפרס ארצי. במקרה כזה יודיע על-כך יו"ר הוועדה הארצית לממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז.
  ז. הוועדה הארצית תדרג את בתי-הספר המצטיינים לשתי קבוצות:
    1. בתי-ספר מצטיינים
    2. בתי-ספר שזכו בהצטיינות יתרה.
3.7 הטקס השנתי להענקת הפרסים לבתי-הספר המצטיינים ברמה הארצית יתקיים במעמד ממלכתי ביום שלישי, י"ט בסיוון התשס"ז, 5 ביוני 2007.

4.  אמות המידה שבתי-הספר המצטיינים נבחרים לפיהן
4.1 לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהתאם למיקום בתי הספר ולצורכי אוכלוסיית התלמידים והקהילה
4.2 לימוד נושא הבטיחות בדרכים שעה שבועית במערכת על-פי תכנית הלימודים ובהתאם לאמור בסעיף 5.2-1 בחוזר "הודעות ומידע" סז/1 (לא יוגש לפרס בית ספר שאינו עומד בתנאי זה)
4.3 שילוב הבטיחות בדרכים כנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר
  א. הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית, בית-ספרית, שכבתית וכיתתית (גרעינית והיקפית)
  ב. הכנת חומרי למידה ייחודיים בהתאמה לאינטגרציה של תחומי הדעת
  ג. יצירת סביבות לימודיות בבטיחות בדרכים בכיתות, במרחב בית-הספר ובחצר
  ד. שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד, תנועה, המחזה, משחק, קולנוע וכו')
  ה. הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים, יציאה לתצפית ולתרגול ברחוב)
  ו. שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב אמצעי הוראה מגוונים ומותאמים להוראת נושא הבטיחות בדרכים בבתי-הספר, כגון מיקוד הלמידה, חקר וגילוי, חונכות ומחויבות אישית ועוד
  ז. שילוב תכניות לימודים חדשות בהוראה בשעה שבועית בכיתות
4.4 מערך הפעילות הנעשית בבתי-הספר בנושא הבטיחות בדרכים
  א. משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות וכן בניית תכנית להמשך הפעילות בנושא
  ב. מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים ביחס לגודלו של בית הספר
  ג. שיתוף הורים בפעילות
  ד. פעילות בקהילה
  ה. פעילות מעבר לשעות הלימוד בבית-הספר
  ו. מעורבות של צוות המורים ופעילות הרכז לבטיחות בדרכים
4.5 יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים (מעבר להוראה הסדירה בכיתות)
  א. שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)
  ב. בניית מודלים ומיזמים שמטרתם לקדם את נושא הבטיחות בדרכים בבית-הספר וביישוב
  ג. פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות בבית-הספר ובקהילה
4.6 הפעלת משמרות זה"ב ו/או משמרות הסעות
  א. פעילויות מיוחדות של תלמידי משמרות הזה"ב וההסעות בבית הספר ובכיתות, כגון חונכות של תלמידים צעירים על ידי התלמידים הבוגרים בבית הספר
  ב. בדיקת התקינות של הציוד של משמרות הזה"ב ומשמרות ההסעות ואחסונו במקום מסודר
4.7 פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בנושא הבטיחות בדרכים בקהילה: הרשות העירונית, המקומית והארצית, משטרת ישראל, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד אדום, מכבי אש, עמותות וארגוני מתנדבים ועוד.

5.  אמות המידה להצטיינות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר לחינוך מיוחד
5.1 לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהתאם ליכולת אפשרות התנועה בקהילה
5.2 מערך הפעילות הנעשית בבתי הספר בנושא הבטיחות בדרכים
  א. משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות ובניית תכניות להמשך הפעילות בנושא
  ב. מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים ביחס לגודלו של בית הספר
  ג. שיתוף ההורים בפעילות
  ד. ההתנהגות בהסעות
  ה. מעורבותו של צוות המורים ופעילות הרכז/המורה המוביל לבטיחות בדרכים, ובכלל זה הכשרה והשתלמויות עדכניות
  ו. פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בבטיחות בדרכים בקהילה
5.3 יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים
  א. שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)
  ב. פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לקדם את הוראת הנושא בבית הספר
  ג. פיתוח יזמה ייחודית לבנייה או להתאמה של עזרים וציוד לצרכים ייחודיים של התלמידים
5.4 לימוד נושא הבטיחות בדרכים על פי תכנית הלימודים וכנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר (כמפורט ב-4.3 לעיל).

6.  נספח רשימת המדריכים המרכזים בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות

אתר האינטרנט של אגף הזהירות והבטיחות בדרכים:
www.education.gov.il/zahav.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006