תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

  חינוך למורשת תרבות ישראל – פרסי "מורשת תרבות ישראל" לשנה"ל התשס"ז

9.15-4

המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר מעניק זו השנה החמישית פרסים ותעודות הוקרה לחטיבות ביניים המצטיינות בהוראת "מורשת תרבות ישראל".

להלן הקריטריונים והמסגרת הארגונית לצורך הערכתם של בתי הספר:

1. רשימת הקריטריונים והמדדים לקריטריונים

1.1 קריטריון א'

בית הספר מכוון להקניית ידע ומיומנויות חשיבה בתחומים השונים של מורשת תרבות ישראל:
 • בית הספר מטפח הכרת מקורות מתחומי דעת שונים ומתקופות שונות הקשורים בתרבות ישראל ובמורשתה, תוך התמקדות בדילמות, בנושאים ובערכים ערכיים-חברתיים.
 • תכנית הלימודים דורשת מהתלמידים להפעיל מיומנויות חשיבה.
 • הקניית הידע שזורה בשלושה מקצועות לימוד נוספים לפחות, וכל אחד מהם תורם תרומה המדגישה את המאגר הבית-ספרי.
 • תכנית הלימודים מקשרת בין תרבות ישראל לערכים דמוקרטיים אוניברסאליים.
1.2 קריטריון ב'

המרכזיות של מורשת תרבות ישראל בבית הספר מתבטאת באופנים האלה:
 • ההנהגה הבית ספרית נפגשת באורח קבוע כדי לקדם את החינוך למורשת תרבות ישראל.
 • הפעילות הבית ספרית במורשת מתבטאת בעשייה כלל בית ספרית: בכל דרגות הגיל (ז'-ח'-ט'), לכל התלמידים (כולל חינוך מיוחד ועולים) ובמסגרות זמן ייחודיות ממוקדות-נושא (מעבר לשעת מורשת).
 • העשייה הפדגוגית במורשת היא אינטגרטיבית, חוצה תחומי-דעת שונים ומקיפה את מרקם החיים בבית הספר.
 • בית הספר מפתח כלים להערכת הישגי התלמידים (תלקיטים, מבחנים, מטלות ביצוע, עבודות תלמידים ועוד).
1.3 קריטריון ג'

בית הספר מפעיל מסגרות לעידוד עשייה חברתית-קהילתית:
 • בית הספר משלב בין תוכני הלימוד ובין עשייה חברתית-קהילתית של תלמידים.
 • בית הספר מקיים פעילות קהילתית מגוונת המשלבת את הורי התלמידים ואנשים מהקהילה.
 • בית הספר מפעיל תכניות המטפחות אחריות ומעורבות אזרחית בקרב התלמידים.
1.4 קריטריון ד'

בית הספר מקיים סביבת למידה פעילה, חווייתית ומגוונת:
 • תהליך ההוראה מתקיים תוך הפעלת שיטות הוראה מגוונות (עבודות חקר, דיונים, הרצאות, לימוד בחברותא, למידה באמצעות מחשב ועוד).
 • תהליך ההוראה מעודד יצירתיות ומתן אפשרויות הבעה שונות: כתיבה, משחק, עבודה בחומרים, מצגות וכדומה.
 • הפעילות הלימודית כוללת למידה חוץ-מוסדית בהתאם לעניין ולצורך (ביקור במוזיאון, ביקור באתרי מורשת, טיולים שנתיים ועוד).
 • הסביבה הפיזית וקירות בית הספר (חדרי הכיתות, המסדרונות וחדרי מורשת) "מדברת מורשת".
1.5 קריטריון ה'

בית הספר מעודד את מעורבות המורים ואת התמקצעותם בתחומי מורשת תרבות ישראל
 • מורים מתחומי דעת שונים משתתפים בהשתלמויות בית ספריות במורשת ישראל.
 • מורי מורשת משתלמים בהשתלמויות היזומות על ידי המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר ובמסגרות המוכרות על ידי משרד החינוך.
 • מורים מתחומי דעת שונים שותפים בתכנון, בביצוע ובהערכה של הפעילות בתחום המורשת.
1.6 קריטריון ו'

התכנית מכוונת לטיפוח גישה חינוכית-פלורליסטית
 • בית הספר מספק מענה לשונות בין התלמידים ולצורכיהם הייחודיים.
 • בית הספר מטפח אקלים של פתיחות, סובלנות וכבוד לזולת.
 • בית הספר יוזם פעילויות החושפות את התלמידים אל האחר והשונה.
 • בית הספר חושף את התלמידים לתרבויות השונות של עדות ישראל.

2.  המסגרת הארגונית
2.1 תהליך הבחירה ייעשה על ידי צוותים מחוזיים וארציים. בתי ספר שיגישו את מועמדותם יוערכו על ידי ועדה מחוזית שתמליץ על מועמדיה בפני ועדה ארצית. הוועדה הארצית תבחן את ההמלצות ותקבע את הזוכים בפרס הארצי. הפרס הוא מוסדי.
2.2 להלן השלבים של תהליך הבחירה:
א. בכל מחוז תוקם ועדת שיפוט מחוזית, בהרכב הזה:
 • מנהל/ת המחוז - יו"ר הועדה
 • רפרנטית מטה שנהר וקרמניצר - מרכזת הוועדה
 • מפקח/ת כולל/ת מהחינוך העל-יסודי
 • מפקח/ת ממינהל החברה והנוער
 • מנהל/ת מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס מורשת.
ב. בית הספר יגיש מועמדות לוועדה המחוזית. הבקשה תוגש על גבי הטופס המובא בנספח להלן, עד לתאריך הנקוב בו.
ג. כל ועדה מחוזית תגיש לוועדת שיפוט ארצית המלצות מנומקות על שני בתי הספר העומדים בקריטריונים שהובאו לעיל.
ד. ועדת השיפוט הארצית תקבע את הערכתה לבתי הספר שהומלצו לפרס על בסיס המלצת המחוזות והסיורים של חבריה. הוועדה תגיש את המלצותיה ליו"ר המזכירות הפדגוגית.
ה. להלן הרכב הוועדה הארצית:
 • יו"ר המזכירות הפדגוגית - יו"ר הוועדה
 • מרכזת הוועדה
 • מנהלת המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר
 • מנהלת האגף לחינוך יסודי ו/או נציגה
 • מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ו/או נציגה
 • מנהל אגף המפמ"רים או נציגו
 • מנהל מינהל החברה והנוער או נציגו.
2.3 לוח הזמנים
 • עד כ"ד בכסלו (15.12.06): הגשת המלצות לוועדות המחוזיות.
 • עד כ"ז בשבט (15.2.07): הגשת ההמלצות של הוועדות המחוזיות לוועדת השיפוט הארצית.
 • עד י"ב באייר (30.4.07): סיום סיורי השטח של הוועדה הארצית.
 • עד י"ד בסיוון (31.5.07): טקס חלוקת הפרסים.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מרכזת הוועדה, הממונה
על תכניות והשתלמויות במטה שנהר וקרמניצר, טל' 02-5603537.
נספח  טופס להגשת מועמדות לפרס על יישום תכנית "מורשת תרבות ישראל" בחטיבות הביניים הממ' בחינוך העברי לשנת הלימודים התשס"זהודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006