ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  עובדי קבלן במערכת החינוך

3.7-5

החינוך לזכויות אדם הוא אחד מהערכים העיקריים שאנו מבקשים להקנות לתלמידים. הקניית ערכים מושגת על פי העיקרון המקראי העתיק של "נעשה ונשמע". המעשה הערכי הוא הביטוי להפנמת הערך ולהוצאתו מהכוח של התובנה אל הפועל של העשייה.

מערכת החינוך מעסיקה עובדי קבלן בתפקידים שונים, כגון שמירה, ניקיון, גינון ועוד. עבור מי שמחנך לזכויות אדם בכלל ולזכויות עובדים בפרט עובדה זו היא בעייתית, הן משום שברמה הפורמאלית זכויות עובדי הקבלן גרועות מזכויותיהם של סקטורים אחרים באוכלוסיית העובדים והן משום שבמקרים לא מעטים הקבלנים אינם ממלאים אחר לשון החוק המגן על עובדים אלו.

העסקתם של עובדי הקבלן במערכת החינוך בעייתית מסיבה נוספת: חלק מהעובדים פגועי הזכויות האלה הם ילדים (בדרך כלל מקבוצות מוחלשות באוכלוסייה) שגילם כגיל הילדים הלומדים במערכת החינוך. ברוב המקרים אין היכרות בין קבוצות הילדים הלומדות בבית הספר לקבוצות הילדים העובדות בו, והילדים הלומדים בבית הספר מגבשים במצב זה תמונת עולם כאילו מצב עניינים זה - שיש ילדים ששמורה להם הזכות ללמוד, ואילו אחרים "נולדו" כדי לאפשר להם לעשות כן ולנקות עבורם את השירותים ואת הסביבה - הוא נכון.

הנהלות בתי הספר והצוותים החינוכיים נמנעים בדרך כלל מלטפל בנושא זה, מאחר שעובדים אלו אינם כפופים להם. קיימת התעלמות מפגיעה בזכויות עובדי הקבלן, ויש התעלמות מוחלטת מהמפגש הבעייתי המתקיים בין קבוצת הנוער העובד-הלומד באותו מתחם חינוכי.

התעלמות מטיפול בנושא זה משמעותה נקיטת עמדה, ולכן יש לפעול כדלקמן:
1. יש להביא לידיעת הצוות החינוכי ותלמידי המוסד החינוכי כי כלל העובדים בו, ללא הבדל באופי העסקתם, הם חלק בלתי נפרד מקהילת בית הספר על כל המשתמע מכך: היכרות אישית עם העובדים, הזמנתם לכל האירועים, התייחסות לבקשותיהם או לתלונותיהם וטיפול בהן.
2. יש לקבל אישור מהגורם המעסיק כי אין פגיעה בזכויות של עובדים אלו.
3. במקום שבו מועסקים ילדים יש לוודא שאין עברה על חוק לימוד חובה ולדווח על כך במקרה של עברה על החוק.
4. יש לקיים פעילות חינוכית למפגש בין הילדים הלומדים לילדים המועסקים בבית הספר במקום שבו מועסקים ילדים בגיל שמעבר לחוק לימוד חובה, כדי לטפח מציאות שבה הילדים חדלים להיות חסרי שם ויחס.

מועצת התלמידים והנוער הארצית רואה חשיבות עליונה בשמירה על זכויותיהם של הילדים ובני הנוער העובדים, וכן במניעת התופעה של העסקת ילדים מתחת לגיל 13 - תופעה של ניצול, השפלה ואי שמירה על זכויותיהם. נציגי המועצה ברמה הבית-ספרית, הרשותית, המחוזית והארצית יעזרו באיתור ילדים אלו ויסייעו להם לעמוד על זכויותיהם.בשאלות אפשר לפנות אל מר חיים הלפרין, המינהל הפדגוגי,
טל' 02-5603761 ו-050-6282816.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006