ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  "תשלומים עבור תלמידי חוץ" – שנת הלימודים התשס"ז

3.7-6

1.  שינוי הוראות הקבע
1.1 במהלך שנת הלימודים התשס"ו בוצעה בדיקה מחודשת של תעריפי התשלום עבור תלמידי חוץ; בעקבות הבדיקה שונו הוראות הקבע שפורסמו בחוזר סג/4(א), סעיף 3.7-28, ובחוזר סד/6(א), סעיף 3.7-44. ההוראות המפורטות תפורסמנה בחוזר הוראות הקבע הקרוב.
1.2 להלן עיקרי השינויים:
א. רשות מקומית/בעלות קולטת תוכל לפנות למשרד החינוך לבקשת קיזוז הן בגין תלמיד בחינוך הרגיל והן בגין תלמיד בחינוך המיוחד.
ב. רשות/בעלות קולטת תוכל לדרוש תשלום עבור "תלמיד חוץ" רק עבור לימודיו בתוך אותה שנת תקציב. כלומר, דרישת התשלום תהיה בתוקף רק בשנת הלימודים השוטפת ולא יאוחר מסוף חודש דצמבר בשנת הלימודים שלאחריה.
ג. אפשר לקבל החזר בגין 30% מעלות סייעת תגבור בכיתה לחינוך מיוחד, שהם חלקה של הרשות המקומית במימון משרת הסייעת במוסד החינוכי.
ד. בשונה מהשנים הקודמות שונו הקריטריונים לתשלום בגין מתקנים מיוחדים ובגין תפעול ברכת השחייה:
1) אושרו תפעולם של תחומים/מגמות לימוד אלה: תיירות, ספרות, אופנה, הנדסת טקסטיל, מדעי התזונה, אמנות הבישול והאפייה, מדעי הים, טיפול בבעלי חיים, חממה טיפולית, נגרות, צילום, מכונאות רכב ואמנות שימושית. כל תחום/מגמה מהרשימה שלעיל מחולק לשלוש רמות הפעלה:
- רמה א' בסיסית: לימודי תחום/מגמה בהיקף של 10-5 בשבוע
- רמה ב' בינונית: לימודי תחום/מגמה בהיקף של 14-11 שעות בשבוע
- רמה ג' מקצועית: לימודי תחום/מגמה בהיקף של 15 שעות לפחות בשבוע.
2) לתפעול שוטף של ברכת שחייה טיפולית הנמצאת בתחומי המוסד החינוכי אפשר לקבל זיכוי אך ורק אם היא מקוּרה והפעילות בה מתרחשת לאורך כל שנת הלימודים, כחלק מתכנית הלימודים הכיתתית והאישית של התלמיד. ברכות השחייה הטיפוליות מחולקות לשתי רמות, על פי גודלן.
- רמה א': ברכה קטנה עד בינונית
- רמה ב': ברכה גדולה עד גדולה מאוד.

2.  פירוט התעריפים

להלן נפרט את התעריפים של התשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשס"ז. התעריפים שיפורטו היו בתוקף עד כ"ב באלול התשס"ו (15.9.06). לאחר מועד זה הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד חודש מאי 2006, שהתפרסם ב-י"ט בסיוון התשס"ו (15.6.06).
2.1 תעריפי החיוב בחינוך הרגיל

לגני ילדים (חובה): 500 ש"ח לתלמיד בשנה

לחינוך היסודי: 615 ש"ח לתלמיד לשנה

לחטיבות הביניים: 760 ש"ח לתלמיד לשנה

לחטיבה העליונה: 725 ש"ח לתלמיד לשנה.

בהתאם להמלצות דוח שושני החליטה הוועדה לבדיקת התעריפים כי הסכומים שלעיל ייגבו בבתי הספר הרשמיים בהיקף של 100%, בעוד שבבתי הספר במעמד מוכר שאינו רשמי ייגבו רק 75% מהסכומים האלה.
2.2 תעיפי החיוב בחינוך המיוחד

טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים התשס"ז
א.  הרמה הבסיסית
הקטגוריות התעריף בגין חוק
החינוך המיוחד
התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם חוק
שבוע לימודים
בן 41 שעות
קטגוריה I: בכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל, לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב, חשד לפיגור קל, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות A.D.(H).D. ללקויי למידה ר"בA.D.(H).D..; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים באמצעות מסלול 07 ומסלול 07 משופר 4,021 ש"ח לתלמיד * 4,439 ש"ח לתלמיד *
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות A.D.(H).D.; ללקויי למידה ר"ב/A.D.(H).D.; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים) 5,318 ש"ח לתלמיד * 5,850 ש"ח לתלמיד *
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים 6,486 ש"ח לתלמיד 6,531 ש"ח לתלמיד
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, למשותקי מוחין ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור קשה/עמוק/סיעודי (למעט בעלי הפרעות נפשיות קשות ואוטיסטים/ .P.D.D) 9,056 ש"ח לתלמיד 9,509 ש"ח לתלמיד
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות ואוטיסטים/ (P.D.D. 7,927 ש"ח לתלמיד 7,927 ש"ח לתלמיד

_____________
* התעריף כולל מימון של הסייעות במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.

ב. פסיכולוג
קטגוריה I קטגוריה II(א) קטגוריה II(ב) קטגוריה III(א) קטגוריה III(ב)
234 ש"ח לתלמיד 234 ש"ח לתלמיד 234 ש"ח לתלמיד 234 ש"ח לתלמיד 234 ש"ח לתלמיד

ג. סייעת תגבור כיתתית
קטגוריה I קטגוריה II(א) קטגוריה II(ב) קטגוריה III(א) קטגוריה III(ב)
  מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור כיתתית, עד תקרה של 464 ש"ש למוסד, כפול 5 ש"ח לתלמיד מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור כיתתית, עד תקרה של 361 ש"ש למוסד, כפול 10 ש"ח לתלמיד מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור כיתתית, עד תקרה של 374 ש"ש למוסד, כפול 7 ש"ח לתלמיד מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור כיתתית, עד תקרה של 326 ש"ש למוסד, כפול 11 ש"ח לתלמיד

_____________
הערה: החישוב למשרת סייעת בוצע לפי 43 שעות בשבוע.

ד. שמירה
קטגוריה I קטגוריה II(א) קטגוריה II(ב) קטגוריה III(א) קטגוריה III(ב)
52 ש"ח תלמיד 194 ש"ח לתלמיד 375 ש"ח לתלמיד 271 ש"ח לתלמיד 617 ש"ח לתלמיד

ה. תוספות מיוחדות עבור תפעול מגמות לימוד
  קטגוריה I קטגוריה II(א) קטגוריה II(ב) קטגוריה III(א) קטגוריה III(ב)
1. קבוצה א': ספרות ותיירות
-   רמה בסיסית
(10-5 ש"ש לכיתה)
-   רמה בינונית
(14-11 ש"ש לכיתה)
-   רמה מתוגברת
(15 ש"ש
לפחות לכיתה)
 


 
-   120 ש"ח לתלמיד

-   188 ש"ח לתלמיד

-   362 ש"ח לתלמיד


-   232 ש"ח לתלמיד

-   363 ש"ח לתלמיד

-   698 ש"ח לתלמיד


-   168 ש"ח לתלמיד

-   263 ש"ח לתלמיד

-   505 ש"ח לתלמיד


-   256 ש"ח לתלמיד

-   401 ש"ח לתלמיד

-   771 ש"ח לתלמיד
2. קבוצה ב': אופנה והנדסת טקסטיל, מדעי התזונה, אמנות הבישול והאפייה, מדעי הים, טיפול בבעלי חיים, חממה טיפולית, נגרות
-   רמה בסיסית
(10-5 ש"ש
לכיתה)
-   רמה בינונית
(14-11 ש"ש
לכיתה)
-   רמה מתוגברת
(15 ש"ח
לפחות לכיתה)
 
-   163 ש"ח לתלמיד

-   265 ש"ח לתלמיד

-   441 ש"ח לתלמיד

-   314 ש"ח לתלמיד

-   512 ש"ח לתלמיד

-   850 ש"ח לתלמיד

-   227 ש"ח לתלמיד

-   321 ש"ח לתלמיד

-   616 ש"ח לתלמיד

-   347 ש"ח לתלמיד

-   566 ש"ח לתלמיד

-   940 ש"ח לתלמיד

3. קבוצה ג': מערכות צילום, מכונאות רכב, אמנות שימושית
-   רמה בסיסית
(10-5 ש"ש
לכיתה)
-   רמה בינונית
(14-11 ש"ש
לכיתה)
-   רמה מתוגברת
(15 ש"ח
לפחות לכיתה)
 -   228 ש"ח לתלמיד

-   361 ש"ח לתלמיד

-   577 ש"ח לתלמיד
-   439 ש"ח לתלמיד

-   696 ש"ח לתלמיד

-   1,113 ש"ח לתלמיד
-   318 ש"ח לתלמיד

-   504 ש"ח לתלמיד

-   808 ש"ח לתלמיד
-   485 ש"ח לתלמיד

-   761 ש"ח לתלמיד

-   1,231 ש"ח לתלמיד

4(א). תוספת למוסד בגין העסקת ספרן ברייל* - - 0.5 משרה -
643 ש"ח
לתלמיד; 0.75
משרה - 961
ש"ח לתלמיד
- -
4(ב). תוספת למוסד בגין העסקת מתורגמן לשפת הסימנים לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה** 0.5 משרה
לבי"ס
יסודי -
1,172 ש"ח
לתלמיד
- 0.5 משרה
למוסד - 651
ש"ח לתלמיד
- -
משרה לבי"ס
על יסודי -
2,344 ש"ח
לתלמיד
 
5. תל"ן הממומנת ע"י הרשות המקומית/הבעלות - לא יותר מ-5 ש"ש לכיתה לפי 455 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד לא יותר מ-6 ש"ש לכיתה לפי 682 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד לא יותר מ-6 ש"ש לכיתה לפי 512 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד לא יותר מ-8 ש"ש לכיתה לפי 682 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

_______________
*העסקת ספרן ברייל טעונה אישור של הפיקוח על לקויי ראייה שדוגמתו מובאת בנספח 4 להלן.
**העסקת מתורגמן לשפת הסימנים טעונה אישור של הפיקוח על לקויי שמיעה שדוגמתו מובאת בנספח 5 להלן.

ו. ברכת שחייה מקורה טיפולית בתחומי המוסד החינוכי
גודל הברכה קטגוריה I קטגוריה II(א) קטגוריה II(ב) קטגוריה III(א) קטגוריה
-   קטנה עד
בינונית
-   גדולה עד
גדולה מאוד
-
-   1,763 ש"ח
לתלמיד
-   2,065 ש"ח
לתלמיד
-   3,401 ש"ח
לתלמיד
-   3,982 ש"ח
לתלמיד
-   2,463 ש"ח
לתלמיד
-   2,884 ש"ח
לתלמיד
-   3,759 ש"ח
לתלמיד
-   4,401 ש"ח
לתלמידלבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות אל ד"ר לאה
שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 03-6896104/5, פקס' 03-6896169, דוא"ל
leasha@education.gov.il.
3.  נספחים
נספח 1 טופס אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ בחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשס"ז
נספח 2 טופס אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ בחינוך הרגיל לשנת הלימודים התשס"ז
נספח 3 טופס אישור מוסדי עבור תלמידים בבתי"ס פסיכיאטריים
נספח 4 טופס אישור מוסדי להעסקת ספרן ברייל
נספח 5 טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים
נספח 6 טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד
נספח 7 טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך הרגיל


הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006