בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  תכנית "לב"ם 1" - לקראת בגרות מלאה לתלמידי כיתות י"ב חסרי מקצוע אחד

4.3-8

תכנית "לב"ם 1" מיועדת לתלמידי כיתות י"ב בשנת הלימודים התשס"ז, והיא מופעלת בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה.

מטרת התכנית: הגדלת אחוז הזכאים לתעודת הבגרות בקרב בוגרי י"ב בהתשס"ז.

הפעלת התכנית
1. ייערך מיפוי לאיתור התלמידים הלומדים בכיתה י"ב שקיימת לגביהם סבירות גבוהה שיחסר להם מקצוע אחד לזכאות לתעודת בגרות.
2. התלמידים שיאותרו ילמדו את המקצוע (בנוסף לנלמד בכיתה) 40-90 שעות, בקבוצות קטנות של 5-3 תלמידים, על פי תכנית לימודים אישית.

בימים אלה נפגש צוות האגף לחינוך על-יסודי עם כל המפקחים, מנהלי החטיבות העליונות ומנהלי אגפי החינוך ביישובים השונים ומציג להם את הרציונאל של התכנית, את דרכי הפעולה והעבודה ואת המהלכים לבקרה.לפרטים נוספים ולהבהרות אפשר לפנות אל האגף לחינוך על-יסודי,
טל' 02-5603252, 02-5603253, 02-5603259 ו-02-5603261,
פקס' 02-5603255 ו-02-5603813.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006